Ktl-icon-tai-lieu

IP

Được đăng lên bởi longvy09
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mình có 1 phòng Net ADSL
Modem của mình có Default Gateway là : 10.0.0.2
Nếu ở các máy Client mình set IP là : 192.168.0.x và Subnet Mask là : 255.255.255.0 và Default Gateway là : 10.0.0.2 Thì các
máy không thể truy cập Internet được. Nếu dùng IP là : 10.0.0.x ( x khác 2 ) và Mask là : 255.0.0.0 thì truy c ập được, ho ặc không
set IP tĩnh vì vẫn truy cập được Internet.
Vậy trong trường hợp trên phải đặt IP cho các máy có cùng Subnet với địa chỉ 10.0.0.2 ( c ủa Modem) thì m ới được ph ải không các
bạn ?
Tại sao dùng IP 192.168.0.x và Gateway là : 10.0.0.2 thì không vào được Net ?
admin
22-02-2004, 04:26 PM
Hi anh,
Để hai host là thấy nhau được, hai host đó phải cùng địa chỉ network.
Trong trường hợp của anh, các máy clients phải có cùng network với địa ch ỉ bên trong của gateway.
Chúc anh thành công,
prepro
22-02-2004, 08:32 PM
Nếu bạn muốn set địa chỉ IP trên mạng LAN của mạng là 192.168.0.x/ 255.255.255.0 thì bạn nên set lại địa ch ỉ trên con modem
ADSL của bạn là
192.168.0.1 255.255.255.0
còn các máy trong mạng LAN của bạn, thi có Default Gateway là : 192.168.0.1
dungkhdt
15-03-2004, 09:49 AM
Bạn địa chỉ IP ko đúng rồi, theo quy tắc đặt địa chỉ thỉ, địa chỉ mạng và subnet mash phải phù hợp nhau.
bạn phải đặt chung địa chỉ cho cả mạng cùng mạng con và có cấu trúc: 10.0.0.x
Bye
MANET
15-03-2004, 11:03 AM
Xin chào.
Bạn hãy đưa IP của MODEM về địa chỉ của mạng bạn. rồi đặt gateway ở client chi ra IP của MODEM la dược thôi mà.
mvinforcorp
03-04-2004, 01:48 PM
Bạn config IP như vậy là không được
Bạn hãy đưa IP của MODEM về địa chỉ của mạng bạn. rồi đặt gateway ở client chi ra IP của MODEM la dược thôi mà.
titanevn
03-04-2004, 03:37 PM
Chóng cả mặt,
nói túm lại là bạn đặt kiểu gì cũng được, miễn sao:
- các máy trạm kết nối được đến modem ADSL (ít nhất là ping được)
- sau đó đặt routing để đi ra Internet thông qua ADSL Modem, n ếu chỉ có 1 subnet thì để default gateway là Modem ADSL.
03-04-2004, 04:39 PM
Để hai host là thấy nhau được, hai host đó phải cùng địa chỉ network.
đây làvân
́ đềcơ ban
̉ ip rôi.
̀ Ban
̣ quan
̉ lícả 1 fong
̀ net màkhông năm
́ vân
́ đềđơn gian
̉ nay
̀ thi ̀khóchiu
̣ thât(0
̣
châm biêm
́ đâu nha).
́
Ban
̣ nên tim
̀ hiêu
̉ 1 chut́ để cóthể quan
̉ lýtôt́ hơn
phinm
03-04-2004, 04:42 PM
"
đây làvân
́ đềcơ ban
̉ ip rôi.
̀ Ban
̣ quan
̉ lícả 1 fong
̀ net màkhông năm
́ vân
́ đềđơn gian
̉ nay
̀ thi ̀khóchiu
̣ thât(0
̣
châm biêm
́ đâu nha).
́
Ban
̣ nên tim
̀ hiêu
̉ 1 chut́ để cóthể quan
̉ lýtôt́ hơn "
Cùng quan điểm, đây là kiế...
Mình có 1 phòng Net ADSL
Modem c a mình có Default Gateway là : 10.0.0.2
N u các máy Client mình set IP là : 192.168.0.x và Subnet Mask là : 255.255.255.0 và Default Gateway là : 10.0.0.2 Thì các ế
máy không th truy c p Internet c. N u dùng IP là : 10.0.0.x ( x khác 2 ) và Mask là : 255.0.0.0 thì truy c p c, ho c không đượ ế đượ
set IP t nh vì v n truy c p c Internet.ĩ đượ
V y trong tr ng h p trên ph i t IP cho các máy có cùng Subnet v i a ch 10.0.0.2 ( c a Modem) thì m i c ph i không các ườ ả đặ ớ đị ớ đượ
b n ?
T i sao dùng IP 192.168.0.x và Gateway là : 10.0.0.2 thì không vào c Net ? đượ
admin
22-02-2004, 04:26 PM
Hi anh,
hai host là th y nhau c, hai host ó ph i cùng a ch network.Để đượ đ đị
Trong tr ng h p c a anh, các máy clients ph i có cùng network v i a ch bên trong c a gateway.ườ ớ đị
Chúc anh thành công,
prepro
22-02-2004, 08:32 PM
N u b n mu n set a ch IP trên m ng LAN c a m ng là 192.168.0.x/ 255.255.255.0 thì b n nên set l i a ch trên con modem ế đị ạ đị
ADSL c a b n
192.168.0.1 255.255.255.0
còn các máy trong m ng LAN c a b n, thi có Default Gateway là : 192.168.0.1
dungkhdt
15-03-2004, 09:49 AM
B n a ch IP ko úng r i, theo quy t c t a ch th , a ch m ng và subnet mash ph i phù h p nhau. đị đ đặ đị đị
b n ph i t chung a ch cho c m ng cùng m ng con và có c u trúc: 10.0.0.x ả đặ đị
Bye
MANET
15-03-2004, 11:03 AM
Xin chào.
B n hãy a IP c a MODEM v a ch c a m ng b n. r i t gateway client chi ra IP c a MODEM la d c thôi mà. đư đị ồ đặ ượ
mvinforcorp
03-04-2004, 01:48 PM
B n config IP nh v y là không c ư đượ
B n hãy a IP c a MODEM v a ch c a m ng b n. r i t gateway client chi ra IP c a MODEM la d c thôi mà. đư đị ồ đặ ượ
titanevn
03-04-2004, 03:37 PM
Chóng c m t,
nói túm l i là b n t ki u gì c ng c, mi n sao: đặ ũ đượ
- các máy tr m k t n i c n modem ADSL (ít nh t là ping c) ế ố đượ đế đượ
- sau ó t routing i ra Internet thông qua ADSL Modem, n u ch có 1 subnet thì default gateway là Modem ADSL.đ đặ để đ ế để
03-04-2004, 04:39 PM
hai host là th y nhau c, hai host ó ph i cùng a ch network.Để đượ đ đị
ây la vân ê c ban ip rôi. Ban quan li ca 1 fong net ma không n m vân ê n gian nay thi kho chiu thât(0 châm biêm âu nha).̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́đ đ ơ ̉ ̣ ̉ ̉ ă đ đơ ̉ ̣ ̣ đ
Ban nên tim hiêu 1 chut ê co thê quan ly tôt h ǹ ́ ́ ́ ̣́ ̉ đ ̉ ̉ ̉ ơ
phinm
03-04-2004, 04:42 PM
"
ây la vân ê c ban ip rôi. Ban quan li ca 1 fong net ma không n m vân ê n gian nay thi kho chiu thât(0 châm biêm âu nha).̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́đ đ ơ ̉ ̣ ̉ ̉ ă đ đơ ̉ ̣ ̣ đ
Ban nên tim hiêu 1 chut ê co thê quan ly tôt h n "̀ ́ ́ ́ ̣́ ̉ đ ̉ ̉ ̉ ơ
Cùng quan i m, ây là ki n th c IP c b n m t r i. C n c v mô hình 7 l pđ đ ế ơ đọ
cheater
18-07-2004, 09:57 AM
các bác toàn nói chuy n âu y . phòng máy c a em c ng ang b hi n t ng y ây . khi thay IP t nh thì v n vào c m ng đ ũ đ ượ đ ĩ đượ
INTERNET nh ng không vào c m ng LAN . Khi IP address 10.0.0.x .Subnet mask:255.0.0.0 default :10.0.0.2ư đượ đ
Preferred DNS server :10.0.0.2 thì vào c m ng Internet nh ng không th vào m ng LAN c . bác nào gi i giúp em v i nhé . đượ ư đượ
n u c xin g i v a ch Nguyenleninh@aventuremail.com hoac nguyenninh20102000@yahoo.comế đượ đị
em c m n nhi u ơ
18-07-2004, 12:18 PM
chu choa mê i, cai chuyên v t nay ma bao email cho thi h i giông VIP ch nhê.́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣́ ơ ̣ ặ ̉ ơ ư ̉
th nhât: t cai ip add cua modem adsl la ip mang cua you. T t DHCP cua no nêu a co 1 server DHCP. t gateway cho mang la ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ư đặ ̉ ̣ ̉ ă ̉ đ Đặ ̣
ip cua modem. Cai nay thi kho quan ly, ng nên xai.́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀̉ ̉ đư
th hai: lam 1 proxy cho mang. T c la g n modem vao 1 may qua ethernet hay usb, rôi t gateway cho mang la ip cua may co ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ư ̣ ư ă đặ ̣ ̉
modem :lol:
imported_ipsec
18-07-2004, 02:32 PM
Mình có 1 phòng Net ADSL
Modem c a mình có Default Gateway là : 10.0.0.2
N u các máy Client mình set IP là : 192.168.0.x và Subnet Mask là : 255.255.255.0 và Default Gateway là : 10.0.0.2 Thì các ế
máy không th truy c p Internet c. N u dùng IP là : 10.0.0.x ( x khác 2 ) và Mask là : 255.0.0.0 thì truy c p c, ho c không đượ ế đượ
IP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IP - Người đăng: longvy09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
IP 9 10 642