Ktl-icon-tai-lieu

ISO 9001:2000

Được đăng lên bởi Nhân Đại Ác
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiªu chuÈn ViÖt Nam  vietnam standard

TCVN ISO 9001 : 2000
So¸t xÐt lÇn 2
S econd revision

HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng  C¸c yªu cÇu
Quality Management System  Requirements

1 Ph¹m vi

1 Scope

1.1 Kh¸i qu¸t

1.1 General

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ
thèng qu¶n lý chÊt lîng khi mét tæ chøc

This Standard specifies requirements for a quality
management system where an organization

a) cÇn chøng tá kh¶ n¨ng cung cÊp mét c¸ch æn
®Þnh s¶n phÈm ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña
kh¸ch hµng vµ c¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh thÝch
hîp;

a) needs to demonstrate its ability to consistently
provide product that meets customer and
applicable regulatory requirements, and

b) nh»m ®Ó n©ng cao sù tho¶ m·n cña kh¸ch
hµng th«ng qua viÖc ¸p dông cã hiÖu lùc hÖ
thèng, bao gåm c¶ c¸c qu¸ tr×nh ®Ó c¶i tiÕn
liªn tôc hÖ thèng vµ ®¶m b¶o sù phï hîp víi
c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ yªu cÇu chÕ
®Þnh ®îc ¸p dông

b) aims to enhance customer satisfaction through
the effective application of the system, including
processes for continual improvement of the
system and the assurance of conformity to
customer and applicable regulatory requirements.

Chó thÝch - Trong tiªu chuÈn nµy, thuËt ng÷
"s¶n phÈm" chØ ¸p dông cho s¶n phÈm
nh»m cho kh¸ch hµng hoÆc kh¸ch hµng
yªu cÇu.

1.2 ¸p dông

C¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn nµy mang tÝnh tæng
qu¸t vµ nh»m ®Ó ¸p dông cho mäi tæ chøc kh«ng
ph©n biÖt vµo lo¹i h×nh, quy m« vµ s¶n phÈm cung
cÊp.

NOTE - In this International Standard, the term
"product" applies only to the product intended for,
or required by, a customer.

1.2 Application
All requirements of this International Standard are
generic and are intended to be applicable to all
organizations, regardless of type, size and product
provided.

11

TCVN ISO 9001: 2000

Khi cã yªu cÇu nµo ®ã cña tiªu chuÈn nµy kh«ng
thÓ ¸p dông ®îc do b¶n chÊt cña tæ chøc vµ s¶n
phÈm cña m×nh, cã thÓ xem xÐt yªu cÇu nµy nh mét
ngo¹i lÖ.

Where any requirement(s) of this International
Standard cannot be applied due to the nature of an
organization and its product, this can be considered
for exclusion.

Khi cã ngo¹i lÖ, viÖc ®îc c«ng bè phï hîp víi tiªu
chuÈn nµy kh«ng ®îc chÊp nhËn trõ phi c¸c ngo¹i lÖ
nµy ®îc giíi h¹n trong ph¹m vi ®iÒu 7, vµ c¸c ngo¹i
lÖ nµy kh«ng ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng hay tr¸ch
nhiÖm cña tæ chøc trong viÖc cung cÊp c¸c s¶n
phÈm ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ c¸c
yªu cÇu thÝch hîp.

Where exclusions are made, claims of conformity to
this International Standard are not acceptable
unless th...
Tiªu chuÈn ViÖt Nam vietnam standard TCVN ISO 9001 : 2000
So¸t xÐt lÇn 2
S econd revision
HÖ thèng qun lý chÊt lîng C¸c u cÇu
Quality Management System Requirements
1 Ph¹m vi
1.1 Kh¸i qu¸t
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu ®èi víi
thèng qu¶n lý chÊt lîng khi mét tæ chøc
a)cÇn cng tá khng cung cÊp métch æn
®Þnh n phÈm ®¸p øng c¸c u cÇu cña
kh¸ch ng vµ c yªu cÇu c ®Þnh thÝch
hîp;
b)nh»m ®Ó n©ng cao tho¶ m·n cña kh¸ch
hµng th«ng qua viÖc ¸p dông hiÖu lùc
thèng, bao gåm c¸c qu¸ tr×nh ®Ó c¶i tiÕn
liªn tôc thèng vµ ®¶m b¶o phï hîp víi
c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng yªu cÇu chÕ
®Þnh ®îc ¸p dông
Chó thÝch - Trong tiªu chuÈn nµy, thuËt ng÷
"sn phÈm" chØ ¸p dông cho sn phÈm
nh»m cho kh¸ch ng hoÆc kh¸ch hµng
yªu cÇu.
1.2 ¸p dông
C¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn nµy mang tÝnh tæng
qu¸t nh»m ®Ó ¸p dông cho mäi chøc kh«ng
ph©n biÖt vµo lo¹i h×nh, quy s¶n phÈm cung
cÊp.
1 Scope
1.1 General
This Standard specifies requirements for a quality
management system where an organization
a) needs to demonstrate its ability to consistently
provide product that meets customer and
applicable regulatory requirements, and
b) aims to enhance customer satisfaction through
the effective application of the system, including
processes for continual improvement of the
system and the assurance of conformity to
customer and applicable regulatory requirements.
NOTE - In this International Standard, the term
"product" applies only to the product intended for,
or required by, a customer.
1.2 Application
All requirements of this International Standard are
generic and are intended to be applicable to all
organizations, regardless of type, size and product
provided.
11
ISO 9001:2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ISO 9001:2000 - Người đăng: Nhân Đại Ác
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ISO 9001:2000 9 10 247