Ktl-icon-tai-lieu

IT4410 NHẬP MÔN TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2593 lần   |   Lượt tải: 4 lần
IT4410
NHẬP MÔN
TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY

Thông tin chung
•
•
•
•

Lớp:
Địa điểm:
Lịch học: 45 phút x 3 tiết x 15 tuần
Giảng viên: TS. Vũ Thị Hương Giang
– Nơi làm việc:
Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Viện CNTT&TT
P601 B1
– Email:
giangvth@soict.hut.edu.vn
vthgiang@gmail.com

• Giờ tiếp sinh viên: theo hẹn trước

Mục tiêu của môn học
• Sinh viên có được các kiến thức cơ bản của lĩnh
vực tương tác người máy.
• Sinh viên có khả năng vận dụng các nguyên lý
mô hình, phương thức của lĩnh vực vào việc thiết
kế, cài đặt và đánh giá các giao diện tiện dụng và
hiệu quả cho các ứng dụng tương tác.
• Sinh viên làm chủ một số kỹ thuật lập trình giao
diện thông qua việc xây dựng một số ứng dụng
tương tác cụ thể.

Kế hoạch học tập
• Khối lượng:

– Lý thuyết: 30 giờ
– Bài tập: 15 giờ

• Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:

– Dự lớp: đầy đủ theo quy chế
– Hoàn thành tất cả các bài tập được giao
– Điểm quá trình (bài tập, kiểm tra giữa kỳ): trọng số 0.3
• Bài tập: làm bài và chữa bài theo phân công của giáo viên
– Tại lớp và về nhà
» Lý thuyết
» Thực hành
– Bài tập lớn

• Kiểm tra giữa kỳ: tự luận

– Thi cuối kỳ (vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận): trọng số 0.7
– Điểm thưởng

Nội dung môn học
Số buổi

Chủ đề

2

Tổng quan về tương tác người máy

3

Quy trình xây dựng các hệ tương tác

2

Thiết kế giao diện tương tác người dùng – máy tính

1

Một số giao diện tương tác cụ thể

1

Xu hướng phát triển của các hệ tương tác

1

Kiểm tra giữa kỳ

2

Bài tập

3

Bài tập lớn

Tài liệu học tập
• Bài giảng trên lớp
• Sách

– Lương Mạnh Bá, Tương tác người máy, Nhà xuất bản khoa học kỹ
thuật, 2005.
– Jeny Preece, Human-Computer Interaction, Addison Wesley
Publishing Company, 1994
– Alan J. Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale,
Janet E. Finley, Human-Computer Interaction, Prentice Hall; 3
edition 2004.
– Wilbert O. Galitz, The Essential Guide to User Interface Design-An
introduction to GUI Design Principles and Techniques, Published by
John Wiley & Sons, Inc, 2002
– Joanna Lumsden, Handbook of Research on User Interface Design
and Evaluation for Mobile Technology, Yurchak Printing Inc, 2008
– A. Sear and J. A. Jacko, The human computer interaction
handbook, Taylor & Francis Group, LLC, 2008
– C. Kolski, Interfaces homme-machine, application aux systèmes
industriels complexes, second edition, Paris, Hermes, 1997.

Book covers

Những việc cần làm
Công việc

Người
tham gia

Người
phụ
trách

Kết quả cần đạt

Hạn chót

Bầu lớp trưởng

Tất cả SV

Tất cả SV

Có lớp trưởng

Joi...
IT4410
NHẬP MÔN
TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY
IT4410 NHẬP MÔN TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IT4410 NHẬP MÔN TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
IT4410 NHẬP MÔN TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY 9 10 143