Ktl-icon-tai-lieu

IV. Phân giải

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IV. Phân giải

ntsơn

Tính hằng sai
• Mục tiêu :
Làm sao đánh giá được CT là hằng sai ?.
• Định nghĩa hằng sai là working trong LLMĐ
nhưng là non-working trong LLVT.
• Giải pháp :
 Biến đổi CT nhưng vẫn còn giữ được tính
hằng sai.
 Vậy phải biến đổi CT sao để dễ dàng khảo
sát tính hằng sai.
ntsơn

Dạng chuẩn Skolem
• Chuyển về dạng chuẩn Skolem :
1. Chuyển về dạng chuẩn Prenex.
2. Chuyển về dạng chuẩn giao.
3. Xóa lượng từ ∃ bằng cách thay biến bằng :
* hằng nếu không có ∀ đứng trước nó.
* hàm có số thông số bằng số ∀ đứng trước.
4. Chuyển mỗi thành phần giao thành các phần
tử của tập hợp.

ntsơn

Dạng chuẩn Skolem
Thí dụ :
F = ∀x (p(x) → ∃x∀y (q(y) ∧ r(x)))
F = ∀x (¬p(x) ∨ ∃z∀y (q(y) ∧ r(z)))
F = ∀x∃z∀y (¬p(x) ∨ (q(y) ∧ r(z))).
F = ∀x∃z∀y ((¬p(x) ∨ q(y)) ∧ (¬p(x) ∨ r(z))).
 ∀x∀y ((¬p(x) ∨ q(y)) ∧ (¬p(x) ∨ r(f(x)))). [α]
S = {¬p(x) ∨ q(y), ¬p(x) ∨ r(f(x))}.

ntsơn

Mệnh đề
• Mỗi phần tử của dạng chuẩn Skolem được gọi
là 1 mệnh đề.
• Do đó mệnh đề là hội các lưỡng nguyên.
• Mệnh đề đơn vị là mệnh đề có 1 lưỡng nguyên.
• Mệnh đề rỗng là mệnh đề hằng sai.

ntsơn

Tính hằng sai
Định lý :
Dạng chuẩn Skolem hằng sai nếu và chỉ nếu
công thức hằng sai.
Ghi chú :
Tính hằng sai của S dựa vào công thức ở cuối
bước 3 trong quá trình biến đổi về dạng chuẩn
Skolem (bước [α] của thí dụ trên)

ntsơn

Nguyên tắc phân giải
• Một hệ thống hằng sai nếu sản sinh được mệnh
đề hằng sai.
• Qui tắc truyền
(P → Q), (Q → R) ╞═ (P → R),
thay ¬P bằng T :

(T ∨ Q), (¬Q ∨ R) ╞═ (T ∨ R).

ntsơn

Thay thế
Thí dụ :
S = {p(x), p(y) ∨ q(h(x)), p(t), p(f(x)) ∨ q(z)}
Thay
t bằng x,
y bằng f(x) và
z bằng h(x).
S trở thành : {p(x), p(f(x)) ∨ q(h(x))}
(số mệnh đề của tập S giảm).

ntsơn

Thay thế
• Thay thế (substitution) là một tập hợp
θ = {s1/x1, ..., sn/xn}, với x1, ..., xn là các biến còn
s1, ..., sn là các biểu thức thỏa điều kiện :
si ≠ xi,
∀i
∀i, j
xi ≠ xj,
• Khi tác động 1 thay thế lên 1 tập S hay 1 công
thức, 1 biểu thức khác thì các biến có trong
chúng được thay bằng các biểu thức tương
ứng có trong thay thế.
Các biến này chỉ được thay thế 1 lần.

ntsơn

Thay thế
Thí dụ :
S = {p(x), p(y) ∨ q(h(x)), p(t), p(f(x)) ∨ q(z)}
θ = {a/x, f(x)/y, h(x)/z}
Sθ = {p(a), p(f(x)) ∨ q(h(a)), p(t), p(f(a)) ∨
q(h(x))}
(Sθ)θ = {p(a), p(f(a))∨q(h(a)), p(t), p(f(a)) ∨
q(h(a))}

ntsơn

Hợp nối
• Hợp nối 2 thay thế :
θ = {s1/x1, ..., sn/xn}
λ = {t1/y1, ..., tm/ym}
là thay thế.
θλ = {s1λ/x1, ..., snλ/xn, t1/y1, ..., tm/ym}
Chỉ lấy các phân số không có
mẫu xuất hiện trong các biến x1, …, xn

Thí d...
ntsơn
IV. Phân gii
IV. Phân giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IV. Phân giải - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
IV. Phân giải 9 10 163