Ktl-icon-tai-lieu

java

Được đăng lên bởi Hung Vu
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 0 lần
java

Nhãm A

(Tæng sè : 225 c©u)
NhomA = 35; NhomB = 22....

C©u 1:
Bé phËn nµo t¹o ra m¸y ¶o Java?
A. HÖ ®iÒu hµnh Windows 2000
B. Tr×nh th«ng dÞch Java (*)
C. Tr×nh Biªn dÞch Java
D.Mét phÇn mÒm chuyªn dông kh¸c
C©u 2:
T×m dßng sai trong ®o¹n m· sau:
1: public class ChaoBan
2: {
3:
public static void Main (String[] args)
4:
{
5:
System.out.println("Chµo b¹n ®· ®Õn víi Java");
6:
}
7:
}
A. Dßng 1
B. Dßng 3 *
C. Dßng 5
D. §óng hoµn toµn
C©u 3:
T×m dßng sai trong ®o¹n m· sau:
1: public Class Chao Ban
2: {
3:
public static void main (String[] args)
4:
{
5:
System.out.println("Chµo b¹n ®· ®Õn víi Java");
6:
}
7: }
A. Dßng 1*
B. Dßng 3
C. Dßng 5
D. §óng hoµn toµn
C©u 4:
T×m dßng sai trong ®o¹n m· sau:
1: public class ChaoBan
2: {
3:
public static void main (String[] args)
4:
{
5:
System.Out.println("Chµo b¹n ®· ®Õn víi Java");
6:
}
7: }
A. Dßng 1
B. Dßng 3
C. Dßng 5*
D. §óng hoµn toµn
C©u 5:

Khi ch¹y, ch¬ng tr×nh sau cho kÕt qu¶ nµo?
public class TinhToan
{
public static void main(String[] args)
{
a=1;
b=2;
c=3;
s=a+b+c;
System.out.println("S="+s);
}
}
A. 6
B. S=6
C. B¸o lçi *
D. Kh«ng cã kÕt qu¶ nµo ®îc in ra
C©u 6:
Khi ch¹y, ch¬ng tr×nh sau cho kÕt qu¶ nµo?
public class TinhToan
{
public static void main(String[] args)
{
int a, b, c, s
a=10;
b=20;
c=30;
s=a*b*c;
System.out.Println("S="+s);
}
}
A. 6000
B. S=6000
C. B¸o lçi*
D. Kh«ng cã kÕt qu¶ nµo ®îc in ra
C©u 7:
Khi ch¹y, ch¬ng tr×nh sau cho kÕt qu¶ nµo?
public class TinhToan
{
public static void main(String[] args)
{
int a, b, c, s
a=10;
b=20;
c=30;
s=a*b*c;
System.out.println("S="+s);
}
}
A. 6000
B. S=6000*
C. B¸o lçi
D. Kh«ng cã kÕt qu¶ nµo ®îc in ra

C©u 8:
Khi ch¹y ch¬ng tr×nh sau cho kÕt qu¶ nµo?
public class ViDu
{
public static void main(String[] args)
{
int i;
i=1;
if (i<1)
{
System.out.println("I="+(i+3));
}
else
{
System.out.println("I="+(i+5));
}
}
A. I=4
B. I=1
C. I=6*
D. I=3

}

C©u 9:
Khi ch¹y ch¬ng tr×nh sau cho kÕt qu¶ nµo?
public class LenhChon
{
public static void main(String[] args)
{
int i;
i=11;
switch (i)
{
case 1:
System.out.println("I="+(i+9));
break;
case 2:
System.out.println("I="+(i+5));
break;
default:
System.out.println("I="+(i+3));
}
}
}

A. I=11
B. I=20
C. I=16
D. I=14 *
C©u 10
Khi ch¹y, ch¬ng tr×nh sau cho kÕt qu¶ nµo?
public class TinhTong
{
public static void main(String[] args)

{

}
A. s=0
B. s=1
C.s=2
D.s=6
E.s=3*

}

int s,i;
for (i=1;i<=3;i++)
{
s=0;
s=s+i;
}
System.out.println("s="+s);

C©u 11
Khi ch¹y, ch¬ng tr×nh sau cho kÕt qu¶ nµo?
public class TinhTong
{
pu...
java
(Tæng sè : 225 c©u)
NhomA = 35; NhomB = 22....
Nhãm A
C©u 1:
Bé phËn nµo t¹o ra m¸y ¶o Java?
A. HÖ ®iÒu hµnh Windows 2000
B. Tr×nh th«ng dÞch Java (*)
C. Tr×nh Biªn dÞch Java
D.Mét phÇn mÒm chuyªn dông kh¸c
C©u 2:
T×m dßng sai trong ®o¹n m· sau:
1: public class ChaoBan
2: {
3: public static void Main (String[] args)
4: {
5: System.out.println("Chµo b¹n ®· ®Õn víi Java");
6: }
7: }
A. Dßng 1
B. Dßng 3 *
C. Dßng 5
D. §óng hoµn toµn
C©u 3:
T×m dßng sai trong ®o¹n m· sau:
1: public Class Chao Ban
2: {
3: public static void main (String[] args)
4: {
5: System.out.println("Chµo b¹n ®· ®Õn víi Java");
6: }
7: }
A. Dßng 1*
B. Dßng 3
C. Dßng 5
D. §óng hoµn toµn
C©u 4:
T×m dßng sai trong ®o¹n m· sau:
1: public class ChaoBan
2: {
3: public static void main (String[] args)
4: {
5: System.Out.println("Chµo b¹n ®· ®Õn víi Java");
6: }
7: }
A. Dßng 1
B. Dßng 3
C. Dßng 5*
D. §óng hoµn toµn
C©u 5:
java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
java - Người đăng: Hung Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
java 9 10 157