Ktl-icon-tai-lieu

JAVA-8 ĐA TUYẾN

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1776 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐA TUYẾN
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc chưiưng này, bạn có thể:
Định nghĩa một luồng
Mô tả đa tuyến
Tạo và quản lý luồng
Hiểu được vòng đời của luồng
Mô tả một luồng hiểm
Giải thích tập hợp các luồng ưu tiên như thế nào
Giải thích được sự cần thiết của sự đồng bộ
Hiểu được cách thêm vào các từ khoá synchronized (đồng bộ) như thế
nào
Liệt kê những điều không thuận lợi của sự đồng bộ
Giải thích vai trò của các phương thức wait() (đợi), notify() (thông
báo) và notifyAll().
Mô tả một điều kiện bế tắc (deadlock).

1. Giới thiệu
Một luồng là một thuộc tính duy nhất của Java. Nó là đơn vị nhỏ nhất của đoạn
mã có thể thi hành được mà thực hiện một công việc riêng biệt. Ngôn ngữ Java và máy ảo
Java cả hai là các hệ thống đươc phân luồng

2. Đa tuyến
Java hổ trợ đa tuyến, mà có khả năng làm việc với nhiều luồng. Một ứng dụng có
thể bao hàm nhiều luồng. Mỗi luồng được đăng ký một công việc riêng biệt, mà chúng
được thực thi đồng thời với các luồng khác.
Đa tuyến giữ thời gian nhàn rỗi của hệ thống thành nhỏ nhất. Điều này cho phép
bạn viết các chương trình có hiệu quả cao với sự tận dụng CPU là tối đa. Mỗi phần của
chương trình được gọi một luồng, mỗi luồng định nghĩa một đường dẫn khác nhau của sự
thực hiện. Đây là một thiết kế chuyên dùng của sự đa nhiệm.
Trong sự đa nhiệm, nhiều chương chương trình chạy đồng thời, mỗi chương trình
có ít nhất một luồng trong nó. Một vi xử lý thực thi tất cả các chương trình. Cho dù nó có
thể xuất hiện mà các chương trình đã được thực thi đồng thời, trên thực tế bộ vi xử lý
nhảy qua lại giữa các tiến trình.

3. Tạo và quản lý luồng
Khi các chương trình Java được thực thi, luồng chính luôn luôn đang được thực
hiện. Đây là 2 nguyên nhân quan trọng đối với luồng chính:
Các luồng con sẽ được tạo ra từ nó.
Nó là luồng cuối cùng kết thúc việc thực hiện. Trong chốc lát luồng
chính ngừng thực thi, chương trình bị chấm dứt.
Cho dù luồng chính được tạo ra một cách tự động với chương trình thực thi, nó có
thể được điều khiển thông qua một luồng đối tượng.
Các luồng có thể được tạo ra từ hai con đường:
Trình bày lớp như là một lớp con của lớp luồng, nơi mà phương thức run() của
lớp luồng cần được ghi đè. Lấy ví dụ:
41

Class Mydemo extends Thread
{
//Class definition
public void run()
{
//thực thi
}
}
Trình bày một lớp mà lớp này thực hiện lớp Runnable. Rồi thì định nghĩa
phương thức run().
Class Mydemo implements Runnable
{
//Class definition
public void run()
{
//thực thi
}
}
Chương trình 8.1 sẽ chỉ ra sự điều khiển luồng chính như thế nào
Chươ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
JAVA-8 ĐA TUYẾN - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
JAVA-8 ĐA TUYẾN 9 10 651