Ktl-icon-tai-lieu

Java Basic Arrays.pdf

Được đăng lên bởi Thắng
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. Trần Thị Thanh Nga
Khoa CNTT, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
Email: ngattt@hcmuaf.edu.vn

Java Basic

1

Array Basics
 An array is used to store a collection of data
 An array as a collection of variables of the same type.
 Instead of declaring individual variables, such as

number0, number1, and number99,
 you declare one array variable such as numbers and use

numbers[0], numbers[1], and numbers[99] to represent
individual variables.

Java Basic

2

Declaring Array Variables
 Syntax:

elementType[] arrayRefVar;
 Example:
double[] myList;

Java Basic

3

Creating Arrays
 The declaration of an array variable does not allocate any

space in memory for the array.
 It creates only a storage location for the reference to an

array.

 If a variable does not contain a reference to an array, the

value of the variable is null.
 You cannot assign elements to an array unless it has
already been created.

Java Basic

4

Creating Arrays
 Creating an array by using the new operator.
 Syntax:

arrayRefVar = new elementType[arraySize];
 This statement does 2 things:
 (1) it creates an array using new elementType[array-Size];
 (2) it assigns the reference of the newly created array to the

variable arrayRefVar.

Java Basic

5

Creating Arrays
 Declaring an array variable, creating an array, and assigning the

reference of the array to the variable can be combined:
elementType [] arrayRefVar = new elementType[arraySize];
or:
elementType arrayRefVar[] = new elementType[arraySize];
 Example:
double[] myList = new double[10];
 To assign values to the elements, use the syntax:
arrayRefVar[index] = value;

Java Basic

6

Assigning Arrays
 To assign values to the elements, use the syntax:

arrayRefVar[index] = value;
myList[0] = 5.6;
myList[1] = 4.5;
myList[2] = 3.3;
myList[3] = 13.2;
myList[4] = 4.0;

myList[5] = 34.33;
myList[6] = 34.0;
myList[7] = 45.45;
myList[8] = 99.993;
myList[9] = 11123;

Java Basic

7

Example of Array

Java Basic

8

Array Size and Default Values
 When space for an array is allocated, the array size must

be given, specifying the number of elements that can be
stored in it.
 The size of an array cannot be changed after the array is
created.
 Size can be obtained using arrayRefVar.length.

Java Basic

9

Array Indexed Variables
 The array elements are accessed through the index.
 They range from 0 to arrayRefVar.length-1.
 Each element in the array is represented using the

following syntax, known as an indexed variable...
ThS. Trần ThThanh Nga
Khoa CNTT, Trường ĐH ng Lâm TPHCM
Email: ngattt@hcmuaf.edu.vn
1 Java Basic
Java Basic Arrays.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Java Basic Arrays.pdf - Người đăng: Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Java Basic Arrays.pdf 9 10 231