Ktl-icon-tai-lieu

Java Căn Bản(Java Core)

Được đăng lên bởi tdanhit
Số trang: 211 trang   |   Lượt xem: 6994 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Trân tr ng c m ơn các b n ã cung c p cho UDS cu n sách này.
Chương 1: L p trình hư ng
i tư ng.
Chương 2: Nh p môn Java.
Chương 3: N n t ng c a ngôn ng Java.
Chương 4: Các gói và giao di n.
Chương 5: AWT.
Chương 6: Applets.
Chương 7: X lý ngo i l .
Chương 8: a lu ng.
Chương 9: Lu ng I/O.
Chương 10: Th c thi b o m t.

¦

¥

¤¢

¥

¤¢¡

¤

©

¨

§

¦

¥

¤

£

¢

¡

 



Chương 1

L P TRÌNH HƯ NG

I TƯ NG

M c tiêu
K t thúc chương, h c viên có th :
nh nghĩa L p trình hư ng
i tư ng (Object-oriented Programming).
Nh n th c v Tr u tư ng hóa D li u (Data Abstraction).
nh nghĩa m t L p (Class).
nh nghĩa m t
i tư ng (Object).
Nh n th c ư c s khác bi t gi a L p và
i tư ng.
Nh n th c ư c s c n thi t
i v i Thi t l p (Construction) và H y (Destruction).
nh nghĩa tính B n v ng (Persistence).
Hi u bi t v tính Th a k (Inheritance).
nh nghĩa tính a hình (Polymorphism).
Li t kê nh ng thu n l i c a phương pháp hư ng
i tư ng.
1.1 Gi i thi u v

L p trình hư ng

i tư ng (Object-oriented Programming)

L p trình hư ng
i tư ng (OOP) là m t phương pháp thi t k và phát tri n ph n m m.
Nh ng ngôn ng OOP không ch bao g m cú pháp và m t trình biên d ch (compiler) mà
còn có m t môi trư ng phát tri n toàn di n. Môi trư ng này bao g m m t thư vi n ư c
thi t k t t, thu n l i cho vi c s d ng các
i tư ng.
i v i m t ngôn ng l p trình h tr OOP thì vi c tri n khai k thu t l p trình hư ng
i
tư ng s d dàng hơn. K thu t l p trình hư ng
i tư ng c i ti n vi c phát tri n các h
th ng ph n m m. K thu t y
cao nhân t ch c năng (fucntionality) và các m i quan
h d li u.
OOP là phương th c tư duy m i
gi i quy t v n
b ng máy tính.
t k t qu , l p
trình viên ph i n n v n
thành m t th c th quen thu c v i máy tính. Cách ti p c n
hư ng
i tư ng cung c p m t gi i pháp toàn v n
gi i quy t v n
.
Hãy xem xét m t tình hu ng c n ư c tri n khai thành m t h th ng trên máy vi tính:
vi c mua bán xe hơi. V n
vi tính hóa vi c mua bán xe hơi bao g m nh ng gì?
n vi c mua bán xe hơi là:

¤

¥

¤

£

¢¡

 

Nh ng y u t rõ ràng nh t liên quan
1) Các ki u xe hơi (model).

 

2) Nhân viên bán hàng.
3) Khách hàng.
Nh ng ho t
ng liên quan
n vi c mua bán:
1) Nhân viên bán hàng ưa khách hàng tham quan phòng trưng bày.
2) Khách hàng ch n l a m t xe hơi.
3) Khách hàng
t hóa ơn.
4) Khách hàng tr ti n.
5) Chi c xe ư c trao cho khách hàng.
M iv n
ư c chia ra thành nhi u y u t , ư c g i là các
i tư ng (Objects) ho c các
Th c th (Entities). Ch ng h n như
ví d trên, khách hàng, xe...
Trân trọng cảm ơn các bạn đã cung cấp cho UDS cuốn sách này.
Chương 1: Lập trình hướng đối tượng.
Chương 2: Nhập môn Java.
Chương 3: Nền tảng của ngôn ngữ Java.
Chương 4: Các gói và giao diện.
Chương 5: AWT.
Chương 6: Applets.
Chương 7: Xử lý ngoại lệ.
Chương 8: Đa luồng.
Chương 9: Luồng I/O.
Chương 10: Thực thi bảo mật.
Java Căn Bản(Java Core) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Java Căn Bản(Java Core) - Người đăng: tdanhit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
211 Vietnamese
Java Căn Bản(Java Core) 9 10 630