Ktl-icon-tai-lieu

JAVA IO Stream

Được đăng lên bởi tu-trinh1
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Java IO Stream

1

Nội dung
Luồng nhập xuất là gì?
Các loại luồng
Phân cấp lớp luồng
Dùng Stream để điều khiển luồng nhập xuất.
Byte streams
Character streams
Buffered streams
Standard I/O streams
Data streams
Object streams
Lớp File
2

Khái niệm luồng?
Luồng là một “dòng chảy” của dữ liệu được gắn với
các thiết bị vào ra.
Hai loại luồng:
Luồng nhập: Gắn với các thiết bị nhập như bàn phím, máy
scan, file...
Luồng xuất: Gắn với các thiết bị xuất như màn hình, máy
in, file...

Việc xử lý vào ra thông qua luồng giúp cho lập trình
viên không phải quan tâm đến bản chất của thiết bị
vào ra.
3

Input Stream
Chương trình sử dụng input stream để đọc
dữ liệu từ nguồn.

4

Output Stream
Chương trình sử dụng output stream để ghi
dữ liệu xuống đích.

5

Các loại luồng
Character and Byte Streams
Character vs. Byte

Input and Output Streams
Dựa trên nguồn và đích

Node and Filter Streams
Khi dữ liệu trong luồng được thao tác hoặc
chuyển đổi.

6

Character and Byte Streams
Byte streams
Cho dữ liệu dạng nhị phân
Những lớp gốc cho các byte stream:
Lớp InputStream
Lớp OutputStream
Cả 2 lớp là trừu tượng (Abstract)

Character streams
Cho các ký tự Unicode
Những lớp gốc cho character stream:
Lớp Reader
Lớp Writer
Cả 2 lớp là trừu tượng (Abstract)
7

Input and Output Streams
Input or source streams
Có thể đọc từ những nguồn này.
Những lớp gốc của tất cả các input stream:
Lớp InputStream
Lớp Reader

Output or destination streams
Có thể ghi xuống những luồng này
Những lớp gốc của tất cả các output stream:
Lớp OutputStream
Lớp Writer
8

Node and Filter Streams
Node streams (Data sink stream)
Chứa những chức năng cơ bản cho việc đọc và ghi từ một
vị trí xác định.
Các loại node stream bao gồm file, bộ nhớ và pipe

Filter streams (Processing stream)
Luồng lọc có khả năng kết nối với các luồng khác và xử lý
dữ liệu “theo cách riêng” của nó.
FilterInputStream và FilterOutputStream là 2 lớp luồng lọc
cơ bản.

9

Hierarchy of classes and interfaces
Object

File
DataInput

FileDescriptor

RandomAccessFile

DataOutput

InputStream
ByteArray
InputStream
DataInput
Stream

FileInput
Stream

OutputStream
Filter
InputStream

Buffered
InputStream

FileOutput
Stream

LineNumber
InputStream

Filter
OutputStream

PushBack
InputStream
Buffered
OutputStream

ByteArray
OutputStream

DataOutput
Stream
Print
Stream
10

Hierarchy of classes
and interfaces
Object
Reader
Buffered
Reader

Filter
Reader

CharArray
Reader

LineNumberReader

Writer
Piped
Reader

String
Reader

InputStream
Reader

Fil...
1
Java IO Stream
JAVA IO Stream - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
JAVA IO Stream - Người đăng: tu-trinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
JAVA IO Stream 9 10 973