Ktl-icon-tai-lieu

Java Server Page

Được đăng lên bởi Kool Shít
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
JAVA SERVER PAGE
STRUTS

NỘI DUNG
• Các thuật ngữ thường dùng
• Tổng quan Struts
• Cách sử dụng Struts

CÁC THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG

• Framework: là tập hợp các class và interface giải
quyết các vấn đề trong phát triển phần mềm.
• Các đặc tính của framework:
–
–
–
–

Gồm nhiều lớp hay component
Thể hiện cách giải quyết vấn đề
Reuse
Được tổ chức với cấp độ cao

• Bussiness login: các hoạt động tác nghiệp của một
công tác (tác vụ).
– Ví dụ: tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ, thực hiện các phép
tính.

STRUTS

• Struts là framework mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng ứng
dụng Web kết hợp JSP và Servlet.
• Struts framework cung cấp các thành phần hỗ trợ cho ứng
dụng trên Internet.
• Tập trung vào phát triển business logic.
• Phát triển trên kiến trúc MVC
• Phát triển ứng dụng web trên công nghệ Servlet & JSP.
• Dự án nổi tiếng của Jakarta Apache trong năm 2000 của
Craig R. McClanahan.
• Struts framework được implements trên Tomcat – Web
application server hay các application server tương thích
với J2EE.
• Download Struts tại địa chỉ 
/struts/

COMPONENTS TRONG STRUTS
Components

Mô ta

action

Chứa các class controller, ActionForm,
ActionMessages …

actions

Chứa các thành phần ngoài class Action như
DispatcherAction

config

Chứa các thông tin cấu hình để class làm việc trên
Web

taglib

Chứa các class hỗ trợ cho taglib của Struts

tiles

Chứa class dùng Tiles framework

upload

Chứa các class hỗ trợ việc upload và download trên
Browser

util

Chứa các class ứng dụng hỗ trợ cho framework

validator

Hỗ trợ việc kiểm tra lỗi, validation cho ứng dụng

CƠ CHẾ THỰC HIỆN
strutsconfig.xml
Tìm kiếm các mô
ta action

Gọi Action
(dispatches)

Request
Browser

Tìm kiếm các mô ta Data Source,
Form Bean

ActionServlet

Response

Controler

Action

Kết nối
(nếu có)

DataResource

Flow Controller

Tạo form và chuyển
thông tin lưu trũ trong
Java Bean tương ứng

Tạo View để
hiện thị dữ liệu

JSP
View

Lấy thông tin
cho View

FormBean

Tạo instance
bean

JavaBeans
Model

STRUTS CONFIG
• Tập tin hỗ trợ hoạt động, xử lý cho ứng dụng
• Cấu trúc file dựa cấu trúc XML
<? xml version = “1.0” encoding = “UTF-8” ?>
• Validate bởi Struts DTD struts_config_1_2.dtd
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC "-//Apache Software
Foundation//DTD Struts Configuration 1.2//EN“
"http://jakarta....



Java Server Page - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Java Server Page - Người đăng: Kool Shít
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Java Server Page 9 10 747