Ktl-icon-tai-lieu

Java và web

Được đăng lên bởi Ten Dien
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 1: viết trang: nhập 2 số nguyên, tính các phép toán trên
2 số nguyên
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html>
<head>
<title>Phep toan</title>
</head>
<body>
<h2>Nhập vào 2 số</h2>
<form action=xuly.jsp method=post>
Số thứ 1
<input type="text" name="so1"><br>
Số thứ 2
<input type="text" name="so2"><br>
<input type="radio" name="pt" value="cong" checked>Cộng
<input type="radio" name="pt" value="tru">Trừ
<input type="radio" name="pt" value="nhan">Nhân
<input type="radio" name="pt" value="chia">Chia
<br>
<input type="submit" value="Tính">
</form>
</body>
</html>

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<%
int so1 = Integer.parseInt(request.getParameter("so1"));
int so2 = Integer.parseInt(request.getParameter("so2"));
String t = request.getParameter("pt");
out.println("Kết quả: ");
if(t.equals("cong"))
out.println(so1 + so2);
else if(t.equals("tru"))
out.println(so1 - so2);
else if(t.equals("nhan"))
out.println(so1 * so2);

else
out.println((float)so1 / so2);
%>

Bài tập 2: Cho mảng 2 chiều lưu trữ thông tin sinh viên như sau
MSSV, Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, điểm toán, điểm tin

String s[][]= {
{"1", "Nguyễn Văn A", "02-02-1990", "Vĩnh Long","8","7"},
{"2", "Nguyễn Văn B", "02-02-1990", "Trà Vinh","9","6"},
{"3", "Nguyễn Văn C", "02-02-1990", "Cần Thơ","7","6"},
{"4", "Nguyễn Văn D", "02-02-1990", "Hậu Giang","6","8"}
};

Yêu cầu: hiển thị danh sách ra trình duyệt, bao gồm điểm trung bình

...
Bài tp 1: viết trang: nhp 2 s nguyên, tính các phép toán trên
2 s nguyên
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html>
<head>
<title>Phep toan</title>
</head>
<body>
<h2>Nhp vào 2 s</h2>
<form action=xuly.jsp method=post>
S th 1
<input type="text" name="so1"><br>
S th 2
<input type="text" name="so2"><br>
<input type="radio" name="pt" value="cong" checked>Cng
<input type="radio" name="pt" value="tru">Tr
<input type="radio" name="pt" value="nhan">Nhân
<input type="radio" name="pt" value="chia">Chia
<br>
<input type="submit" value="Tính">
</form>
</body>
</html>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<%
int so1 = Integer.parseInt(request.getParameter("so1"));
int so2 = Integer.parseInt(request.getParameter("so2"));
String t = request.getParameter("pt");
out.println("Kết qu: ");
if(t.equals("cong"))
out.println(so1 + so2);
else if(t.equals("tru"))
out.println(so1 - so2);
else if(t.equals("nhan"))
out.println(so1 * so2);
Java và web - Trang 2
Java và web - Người đăng: Ten Dien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Java và web 9 10 816