Ktl-icon-tai-lieu

Java và web

Được đăng lên bởi Ten Dien
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang JSP gọi hàm xử lý truy vấn dữ liệu MySQL từ class Java
nguyenhuuthe@gmail.com
Dữ liệu:


Tạo database db_news



Tạo table categories

Class Java:
Database.java
package nguyenhuuthe;
import
import
import
import
import
import
import
import

java.sql.Connection;
java.sql.DriverManager;
java.sql.ResultSet;
java.sql.Statement;
java.util.ArrayList;
java.util.List;
java.util.logging.Level;
java.util.logging.Logger;

public class Database {
static final String url =
"jdbc:mysql://localhost:3306/db_news?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8";
static final String username = "root";
static final String password = "123456";
public static Connection conn(){
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Connection con =DriverManager.getConnection(url, username, password);
return con;
}
catch (Exception e) {

return null;
}
}
public static String toUTF8(String isoString)
{
String utf8String = null;
try
{
byte[] stringBytesISO = isoString.getBytes("ISO-8859-1");
utf8String = new String(stringBytesISO, "UTF-8");
}catch(Exception e) {
System.out.println("Unsupported Encoding Exception is: " + e.getMessage());
utf8String = isoString;
}
return utf8String;
}
public static void insertCate(String id, String name) {
try {
Connection con = conn();
Statement st = con.createStatement();
String sql="insert into categories values ("+ id +", '"+ name +"')";
st.executeUpdate(sql);
st.close();
con.close();
} catch (Exception ex) {
Logger.getLogger(Database.class.getName()).log(
Level.SEVERE, null, ex);
}
}
public static List<String> selectCate() {
List<String> list = new ArrayList<String>();
try {
String sql = "select * from categories";
Connection con = conn();
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet result = stmt.executeQuery(sql);
while(result.next())
{
list.add(result.getString(1));
list.add(result.getString(2));
}
con.close();
} catch (Exception ex) {
Logger.getLogger(Database.class.getName()).log(
Level.SEVERE, null, ex);
}

return list;
}
public static void deleteCate(String id) {
try {
String sql = "delete from categories where category_id = "+ id;
Connection con = conn();
Statement st = con.createStatement();
st.executeUpdate(sql);
st.close();
con.close();
} catch (Exception ex) {
Logger.getLogger(Database.class.getName()).log(
Level.SEVERE, null, ex);
}
}
}

add_categories.jsp
<%@page import="nguyenhuuthe.Database"%>
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Conten...
Trang JSP gi hàm x lý truy vn d liu MySQL t class Java
nguyenhuuthe@gmail.com
D liu:
To database db_news
To table categories
Class Java:
Database.java
package nguyenhuuthe;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
public class Database {
static final String url =
"jdbc:mysql://localhost:3306/db_news?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8";
static final String username = "root";
static final String password = "123456";
public static Connection conn(){
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Connection con =DriverManager.getConnection(url, username, password);
return con;
}
catch (Exception e) {
Java và web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Java và web - Người đăng: Ten Dien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Java và web 9 10 33