Ktl-icon-tai-lieu

Java và web

Được đăng lên bởi Ten Dien
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 0 lần
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
public class HelloWorld extends Applet {
public void paint(Graphics g) {
g.drawString("Hello world!", 50, 25);
}
}
--------------import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
public class Simple extends Applet {
public void init() {
System.out.println("initializing... ");
}
public void start() {
System.out.println("starting... ");
}
public void stop() {
System.out.println("stopping... ");
}
public void destroy() {
System.out.println("preparing for unloading...");
}
public void paint(Graphics g) {
g.drawString(“Simple Applet”, 5, 15);
}
}
---------------import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

/*
Caøi ñaët theâm giao dieän MouseListener ñeå lôùp Applet coù khaû naêng
ñoùn nhaän caùc söï kieän chuoät

*/
public class SimpleMouse extends Applet
implements MouseListener {
StringBuffer buffer;
public void init() {

//Ñaët boä nghe MouseListener cho applet
addMouseListener(this);

}

System.out.println("initializing... ");

public void start() {
System.out.println("starting... ");
}
public void stop() {
System.out.println("stopping... ");
}
public void destroy() {
System.out.println("preparing for unloading...");
}

public void paint(Graphics g) {

//Veõ hình chöõ nhaät chung quanh vuøng hieän applet
g.drawRect(0, 0,
getSize().width - 1,
getSize().height - 1);

//Vieát doøng chöõ ra applet
}

g.drawString(“Mouse testing”, 5, 15);

/*Caùc phöông thöùc xöû lyù chuoät treân applet */
public void mouseEntered(MouseEvent event) {
System.out.println("Mouse Enter ");
}
public void mouseExited(MouseEvent event) {
System.out.println("Mouse Exit ");
}
public void mousePressed(MouseEvent event) {
System.out.println("Mouse Press");

}
public void mouseReleased(MouseEvent event) {
System.out.println("Mouse Release");
}

// Caøi ñaët xöû lyù söï kieän nhaáp chuoät

}

public void mouseClicked(MouseEvent event) {
System.out.println("click!... ");
}

---------------------------------import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.lang.Math;

/* caàn caøi ñaët theâm giao tieáp ActionListener
ñeå nhaän bieát caùc thao taùc nhaäp döõ lieäu vaøo caùc oâ vaên baûn */
public class SumAp extends Applet
implements ActionListener
{
TextField textField1;
TextField textField2;
public void init()
{

/* Taïo 2 oâ vaên baûn coù kích thöôùc laø 5 kyù töï */
textField1 = new TextField(5);
textField2 = new TextField(5);

...
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
public class HelloWorld extends Applet {
public void paint(Graphics g) {
g.drawString("Hello world!", 50, 25);
}
}
---------------
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
public class Simple extends Applet {
public void init() {
System.out.println("initializing... ");
}
public void start() {
System.out.println("starting... ");
}
public void stop() {
System.out.println("stopping... ");
}
public void destroy() {
System.out.println("preparing for unloading...");
}
public void paint(Graphics g) {
g.drawString(“Simple Applet”, 5, 15);
}
}
----------------
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
/*
Caøi ñaët theâm giao dieän MouseListener ñeå lôùp Applet coù khaû naêng
ñoùn nhaän caùc söï kieän chuoät
Java và web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Java và web - Người đăng: Ten Dien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Java và web 9 10 928