Ktl-icon-tai-lieu

JAVA Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7 Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
Sau khi kết thúc chương này, bạn có thể nắm được các nội dung sau:
Định nghĩa một ngoại lệ (exception)
Hiểu được mục đích của việc xử lý ngoại lệ
Hiểu được các kiểu ngoại lệ khác nhau trong Java
Mô tả mô hình xử lý ngoại lệ
Hiểu được các khối lệnh chứa nhiều catch
Mô tả cách sử dụng các khối ‘try’, ‘catch’ và ‘finally’
Giải thích cách sử dụng các từ khoá ‘throw’ và ‘throws’
Tự tạo ra các ngoại lệ

7.1 Giới thiệu
Exception là một lỗi đặc biệt. Lỗi này xuất hiện vào lúc thực thi chương trình. Các
trạng thái không bình thường xảy ra trong khi thi hành chương trình tạo ra các
exception. Những trạng thái này không được biết trước trong khi ta đang xây dựng
chương trình. Nếu bạn không phân phối các trạng thái này thì exception có thể bị kết
thúc đột ngột. Ví dụ, việc chia cho 0 sẽ tạo một lỗi trong chương trình. Ngôn ngữ Java
cung cấp bộ máy dùng để xử lý ngoại lệ rất tuyệt vời. Việc xử lý này làm hạn chế tối
đa trường hợp hệ thống bị phá vỡ (crash) hay hệ thống bị ngắt đột ngột. Tính năng này
làm cho Java là một ngôn ngữ lập trình mạnh.

7.2 Mục đích của việc xử lý ngoại lệ
Một chương trình nên có cơ chế xử lý ngoại lệ thích hợp. Nếu không, chương trình sẽ
bị ngắt khi một exception xảy ra. Trong trường hợp đó, tất cả các nguồn tài nguyên mà
hệ thống trước kia phân phối sẽ được di dời trong cùng trạng thái. Điều này gây lãng
phí tài nguyên. Để tránh trường hợp này, tất cả các nguồn tài nguyên mà hệ thống
phân phối nên được thu hồi lại. Tiến trình này đòi hỏi cơ chế xử lý ngoại lệ thích hợp.
Cho ví dụ, xét thao tác nhập xuất (I/O) trong một tập tin. Nếu việc chuyển đổi kiểu dữ
liệu không thực hiện đúng, một ngoại lệ sẽ xảy ra và chương trình bị hủy mà không
đóng lại tập tin. Lúc đó tập tin dễ bị hư hại và các nguồn tài nguyên được cấp phát cho
tập tin không được thu hồi lại cho hệ thống.

27

7.3 Xử lý ngoại lệ
Khi một ngoại lệ xảy ra, đối tượng tương ứng với ngoại lệ đó được tạo ra. Đối tượng
này sau đó được truyền cho phương thức là nơi mà ngoại lệ xảy ra. Đối tượng này chứa
thông tin chi tiết về ngoại lệ. Thông tin này có thể được nhận về và được xử lý. Các
môi trường runtime ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
JAVA Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
JAVA Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) 9 10 50