Ktl-icon-tai-lieu

Javascript HTML DOM

Được đăng lên bởi chinhkmaht
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CNTT - TUD

Javascript HTML DOM
Trần Khải Hoàng
Khoa CNTT – TỨD.
ĐH Tôn Đức Thắng

Nội dung
 DOM (Document Object Model) : Là một mô hình chuẩn cho phép
ngôn ngữ lập trình có thể truy xuất và thay đổi động nội dung, cấu trúc,
định dạng cuar 1 văn bản.
 HTML DOM : là mô hình chuẩn cho văn bản HTML
 Toàn bộ trang là document node
 Mỗi thẻ là 1 HTML node
 Văn bản trong 1 thẻ là text node
 Các thuộc tính trong thẻ là các attribute
 Thông qua HTML DOM, ta có thể lấy, thay đổi, thêm hay xóa bất kỳ 1
element nào trong trang web

2

Ví dụ HTML DOM

3

Cây HTML
 HTML DOM coi trang HTML là 1 cây

4

Quan hệ giữa các node
 Các node trong cây HTML có mối quan hệ phân cấp với nhau
 Các từ cha, con, anh em dùng để mô tả các mối quan hệ này.
Các node cha có các node con, các node anh em là các node
có cùng cấp
 Trong 1 cây HTML, node trên cùng là root (gốc)
 Mọi node (trừ root) đề có duy nhất 1 node cha
 1 node có thể có nhiều node con
 Node lá là node không có node con
 Node anh em là node có cùng node cha

5

Mô hình quan hệ giữa các node

Quan hệ giữa các node

Lấy 1 node
 Mỗi node trong HTML là 1 đối tượng. Ta có thể lấy đối tượng bằng
cách :
 X.getElementById ( id) : lấy element có id cung cấp trong node
X
 X.getElementByTagName( name) : lấy danh sách các
element có name cung cấp trong node X

8

Thuộc tính 1 node
 X.innerHTML : văn bản trong X
 X.nodeName : tên của X
 X.nodeValue : giá trị của X
 X.parentNode : node cha của X
 X.childNodes : các node con của X
 X.attributes : các thuộc tính của X
 X.firstChild : node con đầu tiên của X
 X.lastChild : node con cuối của X
Trong đó X là 1 node trong HTML DOM

innerHTML vs outerHTML
a

outerHTML

<div> Hello <b>World</b> </div>

innerHTML

Ví dụ innerHTML

Thêm, xóa 1 node
 X.appendChild ( Y) : thêm node Y vào làm con node X
 X.removeChild ( Y ) : xóa node Y ra khỏi con node X
 document.createTextNode(“Text”) : tạo 1 node văn bản
 document.createElement(TagName) : tạo 1 node có là thẻ

Làm việc với thuộc tính
Ta có thể thêm, xóa, cập nhật thuộc tính của 1 node như sau :
 X.getAttribute(“Attribute name”) : Lấy giá trị 1 attribute
 X.setAttribute(“Attribute name”,”Attribute value”) : Thêm hay set lại giá
trị 1 attribute
 X.removeAttribute(“Attribute name”) : Xóa 1 attribute

Ví dụ

Định dạng node
 Các node biểu diễn 1 thẻ đều có thuộc tính style dùng để định dạng
 Cách thay đổi định dạng 1 node :

Thay đổi background

Ví dụ

Thay đổi border, margin, padding

Ví dụ...
KHOA CNTT - TUD
KHOA CNTT - TUD
Javascript HTML DOM
Javascript HTML DOM
Trần Khải Hoàng
Khoa CNTT – TỨD.
ĐH Tôn Đức Thắng
Javascript HTML DOM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Javascript HTML DOM - Người đăng: chinhkmaht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Javascript HTML DOM 9 10 654