Ktl-icon-tai-lieu

JavaServlet

Được đăng lên bởi thanhvinhuit-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1653 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 5

Java Servlet

Các công nghệ lập trình Java phía
server
• Kiến trúc J2EE (Java 2 Platform,
Enterprise Edition) bao gồm nhiều kỹ thuật
lập trình phía server như:
 Servlet
 JSP
 Enterprise Java Bean
…

Kiến trúc của J2EE
Web Container
Servlet
JSP
Tag
objects
pages
Library

Web client
(X)HTML /
XML
HTTP(S)
Applet

RMI/IIOP, JDBC, JMS,
JavaMail, JNDI

JDBC
RDBMS

Kiến trúc của J2EE
Web client
(X)HTML /
XML

Web Container
Servlet
JSP
Tag
objects
pages
Library
HTTP(S)

Applet
• Web clients: trình duyệt hoặc một ứng
dụng quản lý các tương tác của người
dùng, hiển thị các trang web dạng HTML.
• HTML và Javascript hay DHTML, XML sẽ
tạo các chức năng tương tác hữu dụng phía
client

RMI/IIOP, JDBC, JMS,
JavaMail, JNDI

JDBC
RDBMS

• HTTP hoặc HTTPS là giao thức chuyển đổi thông tin của web client và các
ứng dụng web trên web server.

Kiến trúc của J2EE
Web client
(X)HTML /
XML

Web Container
Servlet
JSP
Tag
objects
pages
Library
HTTP(S)

Applet

J2EE cung cấp:
• Web container.
• Java Servlet API.
• JavaServer Page (JSP) API.
Để xây dựng và quản lý các ứng
dụng web.

RMI/IIOP, JDBC, JMS,
JavaMail, JNDI

JDBC
RDBMS

Kiến trúc của J2EE
Web client
(X)HTML /
XML

Web Container
Servlet
JSP
Tag
objects
pages
Library
HTTP(S)

Applet

Web container:
 Cung cấp môi trường thực thi
(runtime Environment) và framework
hỗ trợ các ứng dụng web
 Ví dụ: Tomcat, Jboss, J2EE
implementation, IBM WebSphere
Application Server, BEA Web Logic,
Oracle Application Server…

RMI/IIOP, JDBC, JMS,
JavaMail, JNDI

JDBC
RDBMS

Java Servlet
• Java servlet là những đoạn chương trình Java
chạy ở phía server được lập trình để mở rộng
chức năng của web server. Nghĩa là bạn có thể
nhúng logic của ứng dụng riêng vào việc xử lý
các HTTP request và tạo HTTP response.
• Java servlet giống như CGI (common Gateway
Interface) nhưng tốt hơn trong việc xử lý HTTP
request-response.
• Java servlet không thể gọi từ client mà web
container chứa ứng dụng web có server sẽ bị
gọi

Nhiệm vụ của Servlet

Nhiệm vụ của Servlet
• Đọc dữ liệu từ Client
– Như: Dữ liệu từ Form

• Xử lý thêm, xóa, sửa dữ liệu từ cơ sở dữ
liệu
• Phát sinh kết quả
– HTML, XML, …vv

• Trả về kết quả cho client dưới dạng: HTML,
XML…vv

Quy trình cơ bản khi web server nhận một
HTTP request
Uses the mapping
Information

Web
browser

HTTP Req
1

2
Web
Server

5

J2EE
Web
Container

6
HTTP Res

3

Web Application

4

Servlet/JSP
instances
Static
resources

Static
resources

One or more
Servlets or JSP

Cơ chế HTTP GET và HTTP POS...
Chương 5
Java Servlet
JavaServlet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
JavaServlet - Người đăng: thanhvinhuit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
JavaServlet 9 10 84