Ktl-icon-tai-lieu

JAVASQL server 2008

Được đăng lên bởi supperkill
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hướng dẫn connect JAVA với SQL Server 2008
Asin69221 – vn-zoom.com
gnirt69@gmail.com

B1: Cấu hình để đăng nhập vào SQLServer bằng quyền của SQL (nếu đã cấu hình rồi thì
có thể bỏ qua bước này)
-

Sau khi cài đặt thành công SQL Server 2008 thì tiến hành đăng nhập vào bằng quyền
Windows.

Sau đó chọn như bên dưới:

-

Quay trở lại Object Explorer và chọn như hình bên dưới:

-

Đến lúc này thì SQL Server đã được config để đăng nhập vào với quyền SQL Server,
nhưng thiết lập này chỉ có tác dụng khi đã

restart lại server.

-

Phần Restart lại server sẻ nói chi tiết ở B3:

-

Sau khi restart lại server chúng ta có thể đăng nhập vào bằng với user và pass như khi đã
thiết lập.

Lưu ý là phải restart server trước khi đăng nhập nhé
B2. Thiết lập để có thể truy xuất đến SQL Server thông qua port TCP/IP

Status trước khi thiết lập là Disabled và sau khi thiết lập sẻ Enabled

B3. Restart lại SQL Services
-

Vẩn ở trong phần configuration manager:

-

Để kết nối với SQL 2008 trên java thì cần download driver sqljdbc4.jar và add vào build
path của project. Sau đó có thể khởi tạo kết nối như sau:
try {
//Load db driver
Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
System.out.println("Load driver thanh cong");
String connectionUrl = "jdbc:sqlserver://localhost:1433;"
+ "databaseName=TestDB;user=sa; password=123";
Connection con = DriverManager.getConnection(connectionUrl);
System.out.println("Connected to db : " + con);
} catch (Exception e) {
System.out.println("Error: ");
e.printStackTrace();
}

Source code eclipse phần connect cho ai cần lấy tại:


...
Hướng dn connect JAVA vi SQL Server 2008
Asin69221 vn-zoom.com
gnirt69@gmail.com
B1: Cu hình để đăng nhập vào SQLServer bng quyn ca SQL (nếu đã cấu hình ri t
th b qua bước này)
- Sau khi cài đặt thành công SQL Server 2008 thì tiến hành đăng nhập vào bng quyn
Windows.
Sau đó chọn như bên i:
JAVASQL server 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
JAVASQL server 2008 - Người đăng: supperkill
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
JAVASQL server 2008 9 10 207