Ktl-icon-tai-lieu

JAVE PERSISTENCE API (jpa)

Được đăng lên bởi buituan9x
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
JAVE PERSISTENCE API (jpa)

1

OBJECT RELATIONAL MAPPING(ORM)

 Ánhxạdữliệucủađốitượngvàotrongcơsởdữliệuquanhệ.

2

GiỚITHIỆU Java Persistence API()
 JPAlàmộtđặctảJavachoviệctruyxuất,quảnlýdữliệugiữacácobject/classvàmộtcơsở
dữliệuquanhệsửdụngcôngnghệORM (Object to Relational Mapping).

 ĐượcpháttriểnnhưmộtphầncủaJava Specification Request (JSR) 220
 MụctiêulàmđơngiảnhóaEJB CMP entity beans.
 Đónggóitrongjavax.persistence
 JPAcóthểsửdụngcảtrongmôitrườngJ2SElẫnJ2EE.

3

KiẾNTRÚC JPA

4

MAPPING MỘT ENITTY
 EntitylàmộtPOJO (Plain Old Java Object)
 Đượcmapbằngmộttronghaicách
 MôtảtrongXML descriptor
 Sửdụngannotationstrongtừngclass
 Đượcxácđịnhvới@Entity
 Khóachínhđượcthôngqua @Id

 Chứacácpersitentfieldshoặccácproperties
 Cácthuộctínhđượctruyxuấtthôngqua getters/setterslà“properties”
 Cácthuộctínhđượctruyxuấttrựctiếpđượcgọilà“fields”

5

Persistence context
 Đóngvaitrònhưmộtconnectiongiữathểhiệncủaentitytrongbộnhớvàdatabase.
 Xácđịnhtrongfilecấuhìnhpersistence.xml
 ĐượcthaotácthôngquaEntityManager.

Entities

Persistence
Context

Database

6

EntityManager
 Dùngđểtruyxuấtvàquảnlýtrạngtháicủaentity.
 TạothôngqualớpEntityManagerFactory

7

Entity Relationships
 Cáckiểuliênkếtgiữacácentity
 Cácliênkếtđượcthựchiệnthôngqua file mapping orm.xml
haysửdụngcácannotations

 javax.persistence.OneToOne
 javax.persistence.OneToMany
 javax.persistence.ManyToOne
 javax.persistence.ManyToMany

8

Queries

Queries

Dynamic

Named

Native

9

Dynamic queries

10

Named queries

11

Native queries
 Native querieschứacâulệnhSQLtựnhiên
Queryquery=em.createNativeQuery("SELECT * FROMt_customer",Customer.class);
List<Customer> customers =query.getResultList();

12

references
[1]. AntonioGoncalves, Beginning Java™ EE 6 Platform withGlassFish™ 3,Apress, 2009
[2].RimaPatelSriganish, Gerald Brose, Micahsilverman, Mastering Enterprise JavaBeans 3.0, Wiley, 2006
[3]. Kent KaIokTong, Beginning JSF™ 2 APIs andJBoss® Seam,Apress, 2009

13

THE END

Thank you very much!!

14

...

1
JAVE PERSISTENCE API (jpa) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
JAVE PERSISTENCE API (jpa) - Người đăng: buituan9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
JAVE PERSISTENCE API (jpa) 9 10 995