Ktl-icon-tai-lieu

JDBC Căn Bản

Được đăng lên bởi tienanhcntt2
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2315 lần   |   Lượt tải: 2 lần
JDBC Căn Bản

Nội Dung
Giới thiệu JDBC
Các kiến trúc ứng dụng trên cơ sở dữ liệu
Kết nối vào cơ sở dữ liệu
Thực thi các câu lệnh SQL qua JDBC
Sử dụng mô hình giao dịch trên cơ sở dữ liệu

Giới Thiệu JDBC
JDBC: Java Database Connectivity
Một tập các API trên Java để kết nối đến các
hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Các interface và class chủ yếu của JDBC
nằm trong gói java.sql
Một vài interface và class có các chức năng
nâng cao nằm trong gói javax.sql

Kiến Trúc Ứng Dụng Sử Dụng
JDBC (1)
Kiến trúc 2 lớp

Kiến Trúc Ứng Dụng Sử Dụng
JDBC (2)
Kiến trúc 3 lớp

Kết Nối Vào Cơ Sở Dữ Liệu
Để kết nối vào cơ sở dữ liệu cần phải cài đặt
JDBC drivers
Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường có một
số JDBC driver riêng
Thông tin về các JDBC driver có thể xem ở
đây:


Sử Dụng Cầu Nối JDBC-OBDC
Có thể kết nối với cơ sở dữ liệu sử dụng cầu
nối JDBC-ODBC
ODBC – Open Database Connectivity do
Microsoft xây dựng

Sun có cung cấp sẵn một cầu nối JDBCODBC trong Java Development Kit
Tên của jdbc-odbc driver của sun:
sun.jdbc.odbc.JbdcOdbcDriver

Các Bước Kết Nối
Load jdbc driver cần sử dụng
Class.forName(“sun.jdbc.odbc.JbdcOdbcDriver”);

Tạo kết nối (sử dụng cầu nối JDBC-ODBC)
Connection
conn=DriverManager.getConnection(“jdbc:odbc:<DataSourceName>”);

DataSourceName là tên của ODBC data source
được tạo trên MS Windows
Các jdbc driver khác nhau sử dụng các chuỗi kết
nối khác nhau. Cần đọc hướng dẫn từ nhà cung
cấp để biết thông tin này

Ví dụ: Kết Nối Với CSDL
try{
Class.forName(driver);
conn =DriverManager.getConnection(connURL);
}catch(ClassNotFoundException e){
e.printStackTrace();
conn = null;
}catch(SQLException sqle){
sqle.printStackTrace();
conn = null;
}

Thực Thi Các Câu Lệnh SQL –
Class Statement
Sử dụng class Statement để thực thi các câu
lệnh SQL trên cơ sở dữ liệu vừa được kết
nối
Statement st = conn.createStatement();
SQLException sẽ được ném ra nếu có lỗi trong
quá trình kết nối cơ đến cơ sở dữ liệu

Phương thức execute(String query) của
Statement có thể được dùng để thực thi bất
kì câu lện SQL nào

Tạo Bảng Qua JDBC
public void createTable(){
String sqlQuery = "CREATE TABLE PRICELIST(NAME
VARCHAR(20), PRICE NUMBER);";
if (conn != null){
try{
Statement st = conn.createStatement();
st.execute(sqlQuery);
st.close();
}catch(SQLException e){
e.printStackTrace();
}
}
}

Nhập Dữ Liệu Qua JDBC
Sử dụng phương thức executeUpdate() của Statement để cập nhật dữ liệu
qua JDBC

executeUpdate() trả về số dòng bị ảnh hưởng sau khi câu...
JDBC Căn Bn
JDBC Căn Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
JDBC Căn Bản - Người đăng: tienanhcntt2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
JDBC Căn Bản 9 10 666