Ktl-icon-tai-lieu

Jquery Air

Được đăng lên bởi vipnd2003-gmail-com
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Events
- Level 1 -

TABLE OF CONTENTS
01 Reading from the DOM (Review)
02 Namespacing the $
03 Data Tags
04 Using Bind for Events
05 Unbinding Events
06 Live & Delegate
EVENTS

Reading from the DOM

HTML 5 data attribute

<section id="tabs">
<ul>
<li><a href="#2012-09-27" data-flights="6">Sep 27</a></li>
<li><a href="#2012-09-28" data-flights="5">Sep 28</a></li>
<li><a href="#2012-09-29" data-flights="5">Sep 29</a></li>
</ul>
</section>
$('#tabs ul li:first').html();
<a href="#2012-09-27" data-flights="6">Sep 27</a>
$('#tabs ul li:first a').text();

Sep 27

$('#tabs ul li:first a').attr('href');

#2012-09-27

$('#tabs ul li:first a').data('flights');

6

EVENTS

What We’re Building

EVENTS

Making the Tabs Work
$(document).ready(function(){
$("#tabs li a").click (function(e){
e.preventDefault();
$("#tabs li a.active").removeClass("active");
$(this).addClass("active");
});
});
<section id="tabs">
<ul>
<li><a href="#2012-09-27"
<li><a href="#2012-09-28"
<li><a href="#2012-09-29"
<li><a href="#2012-09-30"
<li><a href="#2012-10-01"
</ul>
</section>

EVENTS

data-flights="6">Sep
data-flights="5">Sep
data-flights="5">Sep
data-flights="3">Sep
data-flights="3">Oct

27</a></li>
28</a></li>
29</a></li>
30</a></li>
1</a></li>

Cleaning up the Code
Executes once DOM is loaded
and ensures $ refers to jQuery
jQuery(function($) {
function changeTab(e) {
e.preventDefault();
$("#tabs li a.active").removeClass("active");
$(this).addClass("active");
}
$("#tabs li a").click (changeTab);
});

EVENTS

What we have so far

function changeTab(e) {
e.preventDefault();
$("#tabs li a.active").removeClass("active");
$(this).addClass("active");
}

EVENTS

Select the Default View
function changeTab(e) {
e.preventDefault();
$("#tabs li a.active").removeClass("active");
$(this).addClass("active");
}
$("#tabs li a").click(changeTab);
$("#tabs li:eq(2) a").click();

Selects the 3rd element
EVENTS

What we have so far

Create a tool tip with the data tag
<section id="tabs">
<ul>
<li><a href="#2012-09-27"
<li><a href="#2012-09-28"
<li><a href="#2012-09-29"
<li><a href="#2012-09-30"
<li><a href="#2012-10-01"
</ul>
</section>

EVENTS

data-flights="6">Sep
data-flights="5">Sep
data-flights="5">Sep
data-flights="3">Sep
data-flights="3">Oct

27</a></li>
28</a></li>
29</a></li>
30</a></li>
1</a></li>

Create Tooltip with Data Tag
function showNumberOfFlights(e) {
var num_flights = $(this).data('flights');
$(this).append("<span class='tooltip'>" + num_flights
+ " flights</span>");
}
funct...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Jquery Air - Người đăng: vipnd2003-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Jquery Air 9 10 523