Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch xây dựng thư viện xuất sắc

Được đăng lên bởi ngonhuquynh92
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1440 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG
PHÚ
VIỆT NAM

GD-ĐT
QUẬN
TÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TRƯỜNG THCS CL PHAN BỘI CHÂU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số

…./KHTV-THCS
CL
PBC
Tân Phú, ngày 20 tháng 9 năm 2010

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT
SẮC
NĂM HỌC 2010 – 2011


Căn cứ vào Phương hướng nhiệm vụ công tác thư
viện - thiết bị năm học 2010 - 2011 số 429/GD-ĐT
của Phòng giáo dục;



Căn cứ vào Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày
02/01/2003 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng thư
viện xuất sắc;



Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 – 2011
của trường THCS CL Phan Bội Châu;



Căn cứ vào biên bản kiểm tra thư viện xuất sắc năm
học 2010 – 2011;

Trường THCS CL Phan Bội Châu đề ra kế hoạch xây
dựng thư viện xuất sắc năm học 2010 - 2011 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TRƯỜNG :
Số lớp - nhân sự :
- Trường gồm có: 60 lớp, với số học sinh :2806 HS
- Số CB - GV – CNV: 138, trong đó có 123 là biên chế,
hợp đồng.
- Có GV phụ trách Thư viện riêng.
Cơ sở vật chất :


Phòng thư viện 116m2, có bố trí kho sách và phòng đọc.



Sách giáo khoa, sách nghiệp vụ và sách tham khảo được
chuẩn bị đảm bảo kịp thời cho giáo viên lên lớp, nghiên
cứu phục vụ bài giảng .



Có 5 tủ sách, 14 kệ sách, có bàn đọc cho giáo viên, học
sinh đọc sách tại thư viện. Có tủ sách giáo khoa, nghiệp
vụ, tham khảo, pháp luật, đạo đức, Bác Hồ. Có trang bị
các loại sách báo, tạp chí, tập san.

II. NHỮNG MẶT CẦN BỔ SUNG :
Căn cứ vào Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày
02/01/2003 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng thư viện xuất
sắc, xét thấy những tiêu chuẩn đạt, chưa đạt cần bổ sung sau:

Tiêu
chuẩn

Nội dung kiểm tra

Tiêu Sách báo, tạp chí tranh
chuẩn 1
ảnh bản đồ.

a. Giáo khoa: Mỗi học
sinh đủ 1 bộ sách tự
mua. Có tủ sách dùng
chung

b. Sách NV của giáo
viên: Mỗi GV có đủ
sách. Có lưu kho

1.Sách

Thực trạng

Bổ sung

Hiện có

Cần bổ sung

100% học
sinh có đủ
sách giáo
khoa. Có tủ
sách dùng
chung.

100% học sinh
có đủ sách
giáo khoa. Có
tủ sách dùng
chung.

Đủ 5 bản
lưu kho

Sách hoạt
động
GDNGLL, tin
học, tự chọn,
thiết kế bài
giảng.
2806 HS x 4
= 11.224
11.224 –
10.681 = 543
bản sách
tham khảo,
thiếu nhi.

c. Sách tham khảo: Đối Đạt
với HS THCS ở thành 10.681bản
phố được tính bình quân
Trong đó phải
là 4 bản/1HS
có các loại
sách tra cứu,
từ điển, các
loại sách phù
hợp với yêu
cầu của GV,
HS
2. Báo
và tạp
chí

Bổ sung kiến
Có đầy đủ báo và tạp chí Cần bổ sung thức khoa học,
theo cấp học.
thêm
tạp chí Văn
học...

a. Đảm bảo khai thác
đầy đủ và sử dụng có
hiệu quả nguồn kinh phí
ngân sách được cấp để
đáp ứng đủ chỉ tiêu về
SGK, S...
PHÒNG GD-ĐT QUẬN TÂN
PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CL PHAN BỘI CHÂU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số …./KHTV-THCS CL PBC
Tân Phú, ngày 20 tháng 9 năm 2010
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT
SẮC
NĂM HỌC 2010 – 2011
Căn cứ vào Phương hướng nhiệm vụ công tác thư
viện - thiết b năm học 2010 - 2011 số 429/GD-ĐT
của Phòng giáo dục;
Căn cứ vào Quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày
02/01/2003 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng thư
viện xuất sắc;
Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 2011
của trường THCS CL Phan Bội Châu;
Căn cứ vào biên bản kiểm tra thư viện xuất sắc năm
học 2010 – 2011;
Trường THCS CL Phan Bội Châu đề ra kế hoạch xây
dựng thư viện xuất sắc năm học 2010 - 2011 như sau:
kế hoạch xây dựng thư viện xuất sắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch xây dựng thư viện xuất sắc - Người đăng: ngonhuquynh92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kế hoạch xây dựng thư viện xuất sắc 9 10 392