Ktl-icon-tai-lieu

KẾ THỪA

Được đăng lên bởi Đoàn Lê Ngọc Bảo
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG 5. KẾ THỪA

Nội dung
1

Quan hệ giữa các lớp đối tượng

2

Kế thừa

3

Kế thừa đơn

4

Phạm vi truy xuất trong kế thừa

5

Đa kế thừa
Lập trình hƣớng đối tƣợng

2

Quan hệ giữa các lớp đối tƣợng
Giữa các lớp đối tượng có những loại quan hệ

sau:
 Quan hệ một một (1-1)
 Quan hệ một nhiều (1-n)
 Quan hệ nhiều nhiều (n-n)
 Quan hệ đặc biệt hóa, tổng quát hóa

Lập trình hƣớng đối tƣợng

3

Quan hệ một một (1-1)
Khái niệm: Hai lớp đối tượng được gọi là có quan

hệ một-một với nhau khi một đối tượng thuộc lớp
này quan hệ với một đối tượng thuộc lớp kia và
một đối tượng thuộc lớp kia có quan hệ duy nhất
với một đối tượng thuộc lớp này.
Ký hiệu:

ClassA

Quan hệ

Lập trình hƣớng đối tƣợng

ClassB
4

Quan hệ một một (1-1)
Ví dụ:
LOPHOC

VO

COUNTRY

Chủ nhiệm

Hôn nhân

Có

GIAOVIEN

CHONG

CAPITAL

Lập trình hƣớng đối tƣợng

5

Quan hệ một nhiều (1-n)
Khái niệm: Hai lớp đối tượng được gọi là có quan

hệ một-nhiều với nhau khi một đối tượng thuộc
lớp này quan hệ với nhiều đối tượng thuộc lớp
kia và một đối tượng lớp kia có quan hệ duy nhất
với một đối tượng thuộc lớp này.
Kí hiệu:

ClassA

Quan hệ

Lập trình hƣớng đối tƣợng

ClassB
6

Quan hệ một nhiều (1-n)
Ví dụ:
LOPHOC

CONGTY

HOASI

Có

Có

Sáng tác

HOCSINH

NHANVIEN

TACPHAM

Lập trình hƣớng đối tƣợng

7

Quan hệ nhiều nhiều (n-n)
Khái niệm: hai lớp đối tượng được gọi là quan hệ

nhiều-nhiều với nhau khi một đối tượng thuộc lớp
này có quan hệ với nhiều đối tượng thuộc lớp kia
và một đối tượng lớp kia cũng có quan hệ với
nhiều đối tượng thuộc lớp này.
Kí hiệu

ClassA

Quan hệ

Lập trình hƣớng đối tƣợng

ClassB
8

Quan hệ nhiều nhiều (n-n)
Ví dụ
NAM

BACSI

Yêu

Khám bệnh

NU

BENHNHAN

Lập trình hƣớng đối tƣợng

9

Quan hệ đặc biệt hóa – tổng quát hóa
Khái niệm: hai lớp đối tượng được gọi là có quan

hệ đặc biệt hóa-tổng quát hóa với nhau khi lớp
đối tượng này là trường hợp đặc biệt của lớp đối
tượng kia và lớp đối tượng kia là trường hợp
tổng quát của lớp đối tượng này.
Kí kiệu:
ClassA

ClassB

Lập trình hƣớng đối tƣợng

10

Quan hệ đặc biệt hóa – tổng quát hóa
Ví dụ:
TAMGIAC

NGUOI

TAMGIACCAN

SINHVIEN

Lập trình hƣớng đối tƣợng

11

Quan hệ đặc biệt hóa – tổng quát hóa
Polygon

Rectangle

Triangle
Animal

TerrestrialAnimal

Cat

Horse

Chicken

AquaticAnimal

Fish

Lập trình hƣớng đối tƣợng

Octopus
12

Kế thừa
Kế thừa là một đặc điểm của ngôn ngữ dùng để

biểu diễn mối quan hệ đặc biệt hóa – tổng quát
hóa giữa các lớp. Các lớp được trừu tượng hóa
và được tổ chức thành...
CHƢƠNG 5. KẾ THỪA
KẾ THỪA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ THỪA - Người đăng: Đoàn Lê Ngọc Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
KẾ THỪA 9 10 847