Ktl-icon-tai-lieu

Kernighan Ritchie

Được đăng lên bởi Phạm Thanh Phú
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 4389 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

2
Preface.................................................................................................................................... 6
Preface to the first edition........................................................................................................ 8
Chapter 1 - A Tutorial Introduction.........................................................................................9
1.1 Getting Started..............................................................................................................9
1.2 Variables and Arithmetic Expressions..........................................................................11
1.3 The for statement.........................................................................................................15
1.4 Symbolic Constants......................................................................................................17
1.5 Character Input and Output.........................................................................................17
1.5.1 File Copying..........................................................................................................18
1.5.2 Character Counting...............................................................................................19
1.5.3 Line Counting.......................................................................................................20
1.5.4 Word Counting.....................................................................................................21
1.6 Arrays..........................................................................................................................23
1.7 Functions.....................................................................................................................25
1.8 Arguments - Call by Value...........................................................................................28
1.9 Character Arrays..........................................................................................................29
1.10 External Variables and Scope.....................................................................................31
Chapter 2 - Types, Operators and Expressions.......................................................................35
2.1 Variable Names............................................................................................................35
2.2 Data Types and Sizes...........................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kernighan Ritchie - Người đăng: Phạm Thanh Phú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
Kernighan Ritchie 9 10 144