Ktl-icon-tai-lieu

Kết nối một cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Cau Vong
Số trang: 240 trang   |   Lượt xem: 6807 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 7: Kết nối tới một Cơ sở dữ liệu
SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SqlConnection ĐỂ KẾT NỐI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU
SQLSEVER
Tải System.Data.SqlClient namespace vào project
Bộ khới tạo: SqlConnection()
1: SqlConnection()
2: SqlConnection(string connectionString)
Khởi tạo một đối tượng mới SqlConnection bằng phát biểu sau:
SqlConnection mySqlConnection = new SqlConnection();
mySqlConnection.ConnectionString =
"server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa";
server chỉ định tên máy tính có trinh SqlServer đang chạy.
database chỉ định tên cơ sở dữ liệu
uid tên tài khỏan
pwd mã đăn nhập
chú ý : chỉ thiết lập connectionString khi đối tượng kết nối của bạn đã đóng

KẾT NỐI TRỰC TIẾP:
string connectionString =
"server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa";
SqlConnection mySqlConnection = new SqlConnection(connectionString);

KẾT NỐI ĐƠN GIẢN:
SqlConnection mySqlConnection =
new SqlConnection("server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa");

THỜI GIAN CHỜ KẾT NỐI (connection timeout)
string connectionString =
"server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa;" +
"connection timeout=10";
CHÚ Ý: mặc định connection timeout = 15 giây
connection timeout = 0 chờ đợi vô thời hạn (nên tránh thiệt lập này)

KẾT NỐI SỬ DỤNG QUYỀN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG:
string connectionString =
"server=localhost;database=Northwind;integrated security=SSPI";

MỞ VÀ ĐÓNG MỘT KẾT NỐI:

mySqlConnection.Open();
mySqlConnection.Close();
THÍ DỤ VỀ KẾT NỐI:
Listing 7.1: MYSQLCONNECTION.CS
/*
MySqlConnection.cs illustrates how to use a
SqlConnection object to connect to a SQL Server database
*/
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
class MySqlConnection
{
public static void Main()
{
// formulate a string containing the details of the
// database connection
string connectionString =
"server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa";
// create a SqlConnection object to connect to the
// database, passing the connection string to the constructor
SqlConnection mySqlConnection =
new SqlConnection(connectionString);
// open the database connection using the
// Open() method of the SqlConnection object
mySqlConnection.Open();
// display the properties of the SqlConnection object
Console.WriteLine("mySqlConnection.ConnectionString = "+
mySqlConnection.ConnectionString);
Console.WriteLine("mySqlConnection.ConnectionTimeout = "+
mySqlConnection.ConnectionTimeout);
Console.WriteLine("mySqlConnection.Database = "+
mySqlConnection.Database);
Console.WriteLine("mySqlConnection.DataSource...
Chương 7: Kết ni ti mt Cơ s d liu
S DNG ĐỐI TƯỢNG SqlConnection ĐỂ KT NI VI CƠ S D LIU
SQLSEVER
Ti System.Data.SqlClient namespace vào project
B khi to: SqlConnection()
1: SqlConnection()
2: SqlConnection(string connectionString)
Khi to mt đối tượng mi SqlConnection bng phát biu sau:
SqlConnection mySqlConnection = new SqlConnection();
mySqlConnection.ConnectionString =
"server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa";
server ch định tên máy tính có trinh SqlServer đang chy.
database ch định tên cơ s d liu
uid tên tài khan
pwdđăn nhp
chú ý : ch thiết lp connectionString khi đối tượng kết ni ca bn đã đóng
KT NI TRC TIP:
string connectionString =
"server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa";
SqlConnection mySqlConnection = new SqlConnection(connectionString);
KT NI ĐƠN GIN:
SqlConnection mySqlConnection =
new SqlConnection("server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa");
THI GIAN CH KT NI (connection timeout)
string connectionString =
"server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa;" +
"connection timeout=10";
CHÚ Ý: mc định connection timeout = 15 giây
connection timeout = 0 ch đợi vô thi hn (nên tránh thit lp này)
KT NI S DNG QUYN ĐĂNG NHP H THNG:
string connectionString =
"server=localhost;database=Northwind;integrated security=SSPI";
MĐÓNG MT KT NI:
Kết nối một cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết nối một cơ sở dữ liệu - Người đăng: Cau Vong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
240 Vietnamese
Kết nối một cơ sở dữ liệu 9 10 564