Ktl-icon-tai-lieu

Kết nối VB với Access bằng ADO

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4038 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 3.

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Bài 3. Kết nối VB với Ms. Access thông qua công nghệ ADO (ActiveX
Data Object)

Mục đích
Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một ứng dụng VB tương tác với
CSDL Access thông qua sử dụng công nghệ ADO.

Yêu cầu
Đã nắm được các khái niệm cơ bản về xây dựng ứng dụng bằng VB
Sử dụng được hệ quản trị CSDL Access

Vấn đề liên quan
Thiết kế CSDL bằng Access
Kết nối CSDL Access thông qua ADO

Thời gian để hoàn tất bài thực hành: 90 phút

1

Bài 3.

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Bài tập 3.1. Thiết kế giao diện
Mục đích: Học cách thiết kế form theo mẫu
1. Thiết kế form theo mẫu dưới đây

txtUsername
txtPassword

cmdTiep

cmdDung
g

2. Đặt thuộc tính Name cho các đối tượng trên Form như trong hình trên
3. Đặt thuộc tính PasswordChar của đối tượng txtPassword là *
4.

Bài 3.

2

Bài 3.

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Bài tập 3.2. Thiết kế CSDL Access
Mục đích: Xây dựng CSDL
1. Mở ứng dựng Microsoft Access
2. Thiết kế CSDL, đặt tên là QUANLYNGUOIDUNG.MDB, có cấu trúc gồm 1 bảng
NGUOIDUNG như sau:

STT
1
2
3

NGUOIDUNG
Kiểu dữ liệu
Text (7)
Primary Key
Text (50)
Required
Text(15)

Tên trường
ID
Ten
Matkhau

Ghi chú

3. Điền một số record thông tin vào bảng dữ liệu này
ID
ND01
ND02
ND03
ND04

Ten

Matkhau

1
2
3
4

1
2
3
4

3

Bài 3.

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Bài tập 3.3. Kết nối Visual Basic với Access
Mục đích: Thực hiện các bước làm việc để kết nối Access với VB
Ghi nhớ:
Các bước làm việc với CSDL
1. Chọn công nghệ sử dụng (DAO, ADO…)
2. Mở kết nối với CSDL
3. Chuẩn bị câu lệnh SQL
4. Mở RecordSet tương ứng với câu lệnh SQL trên (hay nói cách khác,
RecordSet sẽ chứa kết quả trả về khi thực thi câu lệnh SQL)
5. Di chuyển con trỏ của RecordSet về vị trí đầu tiên
6. Duyệt qua từng giá trị của RecordSet, xử lý dữ liệu theo yêu cầu
7. Đóng kết nối với CSDL

4. Vào mục Project -> References -> Chọn và đánh dấu vào mục Microsoft ActiveX Data
Objects 2.6 Library.
Lưu ý: không chọn nhầm mục Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 (hoặc 2.1…)

4

Bài 3.

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

5. Viết hàm xử lý sự kiện click cho nút Tiếp
(Bấm đúp (double click) vào nút Tiếp trên form, VB sẽ tự động thêm hàm xử lý sự kiện)

Private Sub cmdTiep_Click()
Dim Cn As ADODB.Connection
Dim Rs As ADODB.Recordset
Dim strSQL As String
Dim bHople As Boolean
„Khoi tao moi mot doi tuong Connection
Set Cn = new ADODB.Connection
...
Bài 3. BÀI GIẢNG THỰC HÀNH MÔN NHP MÔN CÔNG NGHỆ PHN MỀM
1
Bài 3. Kết nối VB với Ms. Access thông qua công nghệ ADO (ActiveX
Data Object)
Mục đích
Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một ứng dụng VB tương tác với
CSDL Access thông qua sử dụng công nghệ ADO.
Yêu cầu
Đã nắm được các khái niệm cơ bản về xây dựng ứng dụng bằng VB
Sử dụng được hệ quản trị CSDL Access
Vấn đề liên quan
Thiết kế CSDL bằng Access
Kết nối CSDL Access thông qua ADO
Thời gian để hoàn tất bài thực hành: 90 phút
Kết nối VB với Access bằng ADO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết nối VB với Access bằng ADO - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kết nối VB với Access bằng ADO 9 10 355