Ktl-icon-tai-lieu

Khai báo biến Visual Basic

Được đăng lên bởi nctp70
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khai báo biến


Thực hành: Khai báo các biến tương ứng với các kiểu dữ liệu cơ bản trong VB, sau đó gán giá trị và hiển
thị giá trị của các biến ra màn hình bằng hàm MsgBox.



Hướng dẫn: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong VB bao gồm Byte, Integer, Long, Single, Double, String,
Variant…



Viết lệnh: Tạo một Project mới và gõ đoạn lệnh sau trong Form

Option Explicit
Dim ToanCucTrongFormAs Integer
Public ToanCucTrongUngDung As Integer
Private SubForm_Load()
Dim b As Byte
Dim Bool As Boolean
Dim i AsInteger
Dim L As Long
Dim F As Single
Dim D As Double
Dim S As String
Dim S1 As String * 30
Dim V As Variant
App.Title = "Khai báo biến trong Visual Basic"
MsgBox "Biến b, chiếm 1 byte, phạm vi biểu diễn 0-255"
MsgBox "Biến Bool, 2 byte, biểu diễn giá trị True và False"
MsgBox "Biến i, 2 byte, phạm vi: -32768 ... +32767"
MsgBox "Biến L, chiếm 4 byte, phạm vi: -2,147,483,648 đến 2,147,483,647 "
MsgBox "Biến F, chiếm 4 byte, biểu diễn số thực âm và dương"
MsgBox "Biến D, chiếm 8 byte, biểu diễn số thực âm và dương rất lớn"
MsgBox "Biến S, chiếm 10+độ dài của xâu. có thể lưu tới 2 tỉ ký tự"
MsgBox "Biến S1 là biến xâu có độ dài cố định (trường hợp này là 30)." & _
"có thể lưu tối đa khoảng 65400 ký tự"
MsgBox "Biến V là biến Variant, chiếm 16 byte. Nó có thể lưu bất kỳ loại giá trị nào"
End sub
Giải thích thêm:


Biến ToanCucTrongForm (Toàn cục trong Form) được khai báo với từ khoá Dim là biến có thể sử dụng ở
bất kỳ đâu trong chính Form nó được khai báo.

Biến ToanCucTrongUngDung (toàn cục trong toàn ứng dụng) được khai báo với từ khoá Public có thể sử



dụng ở bất kỳ Form nào trong toàn ứng dụng.
Các biến khai báo trong SubForm_Load được gọi là các biến cục bộ trong thủ tục, chúng chỉ được sử



dụng bên trong chính thủ tục đó mà thôi.


Đối với các biến thuộc kiểu Variant thì khi khai báo chỉ cần viết, ví dụ: Dim V



Khai báo Dim V, S As String tương đương với : Dim V As Variant, S As String (V sẽ có kiểu là Variant
chứ không phải là string !!!).



Biến kiểu Variant không được hỗ trợ trong phiên bản VB.NET !.



Dấu & _ (Có 1 dấu cách giữa dấu & và dấu _ ) cho phép ngắt câu lệnh trên nhiều dòng.

Gán và hiển thị giá trị của các biến
Thực hành: Gán giá trị cho các biến và hiển thị ra màn hình
Viết lệnh: Gõ đoạn code sau vào trong Form
Option Explicit
Dim ToanCucTrongFormAsInteger
Public ToanCucTrongUngDung AsInteger
PrivateSubForm_Load()
Dim b As Byte
Dim Bool As Boolean
Dim i AsInteger
Dim L As Long
Dim F As Single
Dim D As Double
Dim S As String
Dim S1...
Khai báo bi nế
Thực hành: Khai báo các biến tương ứng với các kiểu dữ liệu cơ bản trong VB, sau đó gán giá trị và hiển
thị giá trị của các biến ra màn hình bằng hàm MsgBox.
Hướng dẫn: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong VB bao gồm Byte, Integer, Long, Single, Double, String,
Variant…
Viết lệnh: Tạo một Project mới và gõ đoạn lệnh sau trong Form
Option Explicit
Dim ToanCucTrongFormAs Integer
Public ToanCucTrongUngDung As Integer
Private SubForm_Load()
Dim b As Byte
Dim Bool As Boolean
Dim i AsInteger
Dim L As Long
Dim F As Single
Dim D As Double
Dim S As String
Dim S1 As String * 30
Dim V As Variant
App.Title = "Khai báo biến trong Visual Basic"
MsgBox "Biến b, chiếm 1 byte, phạm vi biểu diễn 0-255"
MsgBox "Biến Bool, 2 byte, biểu diễn giá trị True và False"
MsgBox "Biến i, 2 byte, phạm vi: -32768 ... +32767"
MsgBox "Biến L, chiếm 4 byte, phạm vi: -2,147,483,648 đến 2,147,483,647 "
MsgBox "Biến F, chiếm 4 byte, biểu diễn số thực âm và dương"
MsgBox "Biến D, chiếm 8 byte, biểu diễn số thực âm và dương rất lớn"
MsgBox "Biến S, chiếm 10+độ dài của xâu. có thể lưu tới 2 tỉ ký tự"
MsgBox "Biến S1 là biến xâu có độ dài cố định (trường hợp này là 30)." & _
"có thể lưu tối đa khoảng 65400 ký tự"
MsgBox "Biến V là biến Variant, chiếm 16 byte. Nó có thể lưu bất kỳ loại giá trị nào"
End sub
Giải thích thêm:
Biến ToanCucTrongForm (Toàn cục trong Form) được khai báo với từ khoá Dimbiến có thể sử dụng ở
bất kỳ đâu trong chính Form nó được khai báo.
Khai báo biến Visual Basic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai báo biến Visual Basic - Người đăng: nctp70
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Khai báo biến Visual Basic 9 10 680