Ktl-icon-tai-lieu

Khái luận về Internet - Web và thương mại điện tử

Được đăng lên bởi kuty-nguyen
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng mét
Kh¸i luËn vÒ Internet - Web vµ th−¬ng m¹i ®iÖn tö
I. Kh¸i luËn vÒ Internet - Web
1. M¹ng m¸y tÝnh
M¹ng m¸y tÝnh, hiÓu theo c¸ch chung nhÊt, lµ tËp hîp c¸c m¸y tÝnh
®éc lËp (autonomous) ®−îc kÕt nèi víi nhau th«ng qua c¸c ®−êng truyÒn
vËt lý vµ tu©n theo c¸c quy −íc truyÒn th«ng nµo ®ã. Kh¸i niÖm m¸y
tÝnh ®éc lËp ®−îc hiÓu lµ c¸c m¸y tÝnh riªng lÎ hoÆc m¸y tÝnh trong mét
m¹ng mµ ë ®ã, nã kh«ng cã kh¶ n¨ng khëi ®éng hoÆc ®×nh chØ c¸c m¸y
tÝnh kh¸c. C¸c ®−êng truyÒn vËt lý lµ c¸c m«i tr−êng truyÒn tÝn hiÖu vËt
lý (cã thÓ lµ h÷u tuyÕn hoÆc v« tuyÕn). C¸c quy −íc truyÒn th«ng chÝnh
lµ c¬ së ®Ó c¸c m¸y tÝnh cã thÓ “giao tiÕp” hay “nãi chuyÖn” ®−îc víi
nhau vµ nã lµ mét yÕu tè quan träng hµng ®Çu cña c«ng nghÖ m¹ng m¸y
tÝnh.
Mét sè m¹ng m¸y tÝnh bao gåm: mét m¸y tÝnh trung t©m vµ mét
nhãm c¸c tr¹m tõ xa cã thÓ b¸o c¸o vÒ m¸y tÝnh trung t©m. ThÝ dô:
m¹ng m¸y tÝnh b¸n vÐ cña mét h·ng hµng kh«ng gåm mét m¸y tÝnh
trung t©m cung cÊp dÞch vô ®Æt chç cïng rÊt nhiÒu tr¹m lµm viÖc t¹i c¸c
s©n bay vµ c¸c ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay cña h·ng. Nh÷ng m¹ng m¸y tÝnh
kh¸c, kÓ c¶ Internet, th× “b×nh ®¼ng” h¬n vµ cho phÐp mäi m¸y tÝnh trªn
m¹ng ®Òu cã thÓ liªn l¹c víi nhau.
ViÖc nèi c¸c m¸y tÝnh thµnh m¹ng tõ l©u ®· trë thµnh mét nhu cÇu
kh¸ch quan v× nhiÒu lý do, trong ®ã cã hai lý do rÊt c¬ b¶n lµ:
- Cã rÊt nhiÒu c«ng viÖc vÒ b¶n chÊt lµ ph©n t¸n (hoÆc vÒ th«ng tin,
hoÆc vÒ xö lý, hoÆc c¶ hai) ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp truyÒn th«ng
víi xö lý hay sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn truy cËp tõ xa;
- Nhu cÇu liªn l¹c, trao ®æi th«ng tin nhê ph−¬ng tiÖn m¸y tÝnh.
C¸c kü thuËt ®−îc sö dông ®Ó thiÕt lËp c¸c m¹ng m¸y tÝnh lµ mét
chñ ®Ò rÊt thó vÞ, tuy vËy, nã kh«ng thuéc ph¹m vi nghiªn cøu cña cuèn
s¸ch nµy.
Mét kh¸i niÖm vÒ m¹ng m¸y tÝnh mµ ng−êi ®äc sÏ gÆp nhiÒu trong
cuèn s¸ch nµy lµ giao thøc m¹ng m¸y tÝnh. Giao thøc m¹ng m¸y tÝnh
bao gåm c¸c quy t¾c ®−îc thiÕt lËp ®Ó c¸c m¸y tÝnh (hÖ thèng) cã thÓ
1

hiÓu ®−îc nhau trong qu¸ tr×nh th«ng tin liªn l¹c. C¸c quy t¾c nµy qu¶n
lý chÝnh x¸c c¸c th«ng tin ®−îc trao ®æi gi÷a c¸c hÖ thèng, chóng ®¹i
diÖn cho c¸c môc ®Ých truyÒn ph¸t vµ ho¹t ®éng truyÒn th«ng ®−îc qu¶n
lý ra sao.
Mçi m¹ng m¸y tÝnh cã nhiÒu líp giao thøc ho¹t ®éng hoµn toµn ®éc
lËp víi nhau. VÒ nguyªn t¾c, mçi líp giao thøc gi¶i quyÕt mét kh©u
trong toµn bé qu¸ tr×nh truyÒn th«ng cña c¸c líp nãi trªn, ®ång thêi
cung cÊp c¸c dÞch vô truyÒn th«ng cho c¸c líp cao h¬n trªn c¬ së sö dông
c¸c dÞch vô c¬ b¶n mµ c¸c líp d−íi cung cÊp. C¸c líp tiªu biÓu cña mét
m¹ng m¸y tÝnh (theo thø tù ...
1
Ch−¬ng mét
Kh¸i luËn vÒ Internet - Web vµ th−¬ng m¹i ®iÖn tö
I. Kh¸i luËn vÒ Internet - Web
1. M¹ng m¸y tÝnh
M¹ng m¸y tÝnh, hiÓu theo c¸ch chung nhÊt, lµ tËp hîp c¸c m¸y tÝnh
®éc lËp (autonomous) ®−îc kÕt nèi víi nhau th«ng qua c¸c ®−êng truyÒn
vËt tu©n theo c¸c quy íc truyÒn th«ng nµo ®ã. Kh¸i niÖm m¸y
tÝnh ®éc lËp ®−îc hiÓu c¸c m¸y tÝnh riªng hoÆc m¸y tÝnh trong mét
m¹ng ë ®ã, kh«ng kh¶ n¨ng khëi ®éng hoÆc ®×nh chØ c¸c m¸y
tÝnh kh¸c. C¸c ®−êng truyÒn vËt lµ c¸c m«i tr−êng truyÒn tÝn hiÖu vËt
(cã thÓ h÷u tuyÕn hoÆc tuyÕn). C¸c quy −íc truyÒn th«ng chÝnh
®Ó c¸c m¸y tÝnh cã t “giao tiÕp” hay nãi chuyÖn” ®−îc víi
nhau vµ nã lµ mét yÕu tè quan träng hµng ®Çu cña c«ng nghÖ m¹ng m¸y
tÝnh.
Mét m¹ng m¸y tÝnh bao gåm: mét m¸y tÝnh trung t©m mét
nhãm c¸c tr¹m tõ xa thÓ b¸o c¸o m¸y tÝnh trung t©m. ThÝ dô:
m¹ng m¸y tÝnh b¸n cña mét h·ng hµng kh«ng gåm mét m¸y nh
trung t©m cung cÊp dÞch vô ®Æt chç cïng rÊt nhiÒu tr¹m lµm viÖc t¹i c¸c
s©n bay c¸c ®¹i b¸n m¸y bay cña h·ng. Nh÷ng m¹ng m¸y tÝnh
kh¸c, kÓ c¶ Internet, th× “b×nh ®¼ng” h¬n cho phÐp mäi m¸y tÝnh trªn
m¹ng ®Òu cã thÓ liªn l¹c víi nhau.
ViÖc nèi c¸c m¸y tÝnh thµnh m¹ng l©u ®· trë thµnh mét nhu cÇu
kh¸ch quan v× nhiÒu lý do, trong ®ã cã hai lý do rÊt c¬ b¶n lµ:
- rÊt nhiÒu c«ng viÖc b¶n chÊt ph©n t¸n (hoÆc vÒ th«ng tin,
hoÆc lý, hoÆc hai) ®ßi hái ph¶i kÕt hîp truyÒn th«ng
víi xö lý hay sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn truy cËp tõ xa;
- Nhu cÇu liªn l¹c, trao ®æi th«ng tin nhê ph−¬ng tiÖn m¸y tÝnh.
C¸c thuËt ®−îc dông ®Ó thiÕt lËp c¸c m¹ng m¸y tÝnh mét
chñ ®Ò rÊt thó vÞ, tuy vËy, kh«ng thuéc ph¹m vi nghiªn cøu cña cuèn
s¸ch nµy.
Mét kh¸i niÖm m¹ng m¸y tÝnh ng−êi ®äc gÆp nhiÒu trong
cuèn s¸ch nµy lµ giao thøc m¹ng m¸y tÝnh. Giao thøc m¹ng m¸y nh
bao gåm c¸c quy t¾c ®−îc thiÕt lËp ®Ó c¸c m¸y nh (hÖ thèng) thÓ
Khái luận về Internet - Web và thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái luận về Internet - Web và thương mại điện tử - Người đăng: kuty-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Khái luận về Internet - Web và thương mại điện tử 9 10 191