Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm về cổng thông tin điện tử

Được đăng lên bởi traam-kookoo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các loại hình tổ chức xã hội dân sự và tổ chức Phi chính phủ?
Xã hội dân sự được hiện hữu bằng những tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội,
các tổ chức nghề nghiệp. Xã hội dân sự là khu vực bao gồm các tổ chức, các nhóm,
các hình thức liên minh, liên kết xã hội, không nằm trong cấu trúc thiết chế của nhà
nước, cũng không phải thuộc khu vực kinh tế tư nhân chạy theo lợi nhuận. Đây là khu
vực mà trong đó những nhóm cá nhân tự nguyện tham gia với những mục đích hướng
tới phục vụ cho các lợi ích của nhóm và của xã hội.
Tổ chức phi chính phủ là một loại hình của xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ
bao gồm các tổ chức tồn tại độc lập với chính phủ. Tổ chức phi chính phủ ngày càng
có vai trò quan trong trong việc cứu trợ nhân đạo và phát triển xã hội. Trong quá trình
phát triển xã hội, cùng với vai trò của chính phủ, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi
chính phủ đã góp phần vào quá trình cải thiện đời sống của những người nghèo,
những người bị thiệt thòi trong xã hội, các nạn nhân bị thiên tai và chiến tranh giúp tự
phát triển một cách bền vững. Hiện nay, vấn đề về đề biến đổi của khí hậu, môi
trường tự nhiên bị co hẹp, băng tan chảy, rác thải công nghiệp...cũng trở thành một
lĩnh vực hoạt động của tổ chức phi chính phủ.
Dựa theo các tiêu chí hoạt động chúng ta có thể phân loại như sau:
-

Xét theo phạm vi hoạt động:

+ Các tổ chức mang tính quốc gia: các thành viên đều mang một quốc tịch. Loại
hình tổ chức này xuất hiện trên thế giới rất sớm. Phạm vi hoạt động của tổ chức này
chủ yếu phục vụ cho từng cộng đồng, hoạt động trong phạm vi mỗi nước.
+ Các tổ chức mang tính quốc tế: các thành viên mang nhiều quốc tịch khác nhau
sáng lập nên. Các tổ chức này xuất hiện trên thế giớ vào năm 1070, có phạm vi hoạt
động trên khắp thế giới, nhưng phải tuân theo luật pháp của nước nhân sự hợp tác.
-

Xét theo tính chất hoạt động:

+ Tổ chức mang tính chất trợ giúp nhóm yếu thế. Nhóm tổ chức này được thành lập
ra nhằm tổ chức vận động quyên góp và tổ chức các hoạt động để trợ giúp các nhóm
yếu thế. Phạm vi hoạt động trong một quốc gia hoặc phạm vi quốc tế (nếu có khả
năng về nguồn nhân lực)

+ Nhóm tổ chức mang tính chất tôn giáo. Loại hình tổ chức này được thành lập để
thực hiện tâm nguyện của giáo hội, trợ giúp con người hướng về chân thiện mỹ. Trước
hết là giúp đỡ các tín đồ, sau đó là phát triển tín đồ và truyền bá các tư tưởng tôn giáo.
+ Tổ chức mang tính chất hiệp hội, nghề nghiệp, được thành lập trong phạm vi
quốc gia, quốc tế hay khu vực nhằm giúp đỡ những người c...
Các loại hình tổ chức xã hội dân sự và tổ chức Phi chính phủ?
hội dân sự được hiện hữu bằng những tổ chức hội, tổ chức chính trị - hội,
các tổ chức nghề nghiệp. hội dân sự khu vực bao gồm các tổ chức, các nhóm,
các hình thức liên minh, liên kết hội, không nằm trong cấu trúc thiết chế của nhà
nước, cũng không phải thuộc khu vực kinh tế tư nhân chạy theo lợi nhuận. Đây là khu
vực trong đó những nhóm nhân tự nguyện tham gia với những mục đích hướng
tới phục vụ cho các lợi ích của nhóm và của xã hội.
Tổ chức phi chính phủ một loại hình của hội dân sự, t chức phi chính phủ
bao gồm các tổ chức tồn tại độc lập với chính phủ. Tổ chức phi chính phủ ngày càng
có vai trò quan trong trong việc cứu trợ nhân đạo và phát triển xã hội. Trong quá trình
phát triển xã hội, cùng với vai trò của chính phủ, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi
chính phủ đã góp phần vào quá trình cải thiện đời sống của những người nghèo,
những người bị thiệt thòi trong xã hội, các nạn nhân bị thiên tai chiến tranh giúp tự
phát triển một cách bền vững. Hiện nay, vấn đề về đề biến đổi của khí hậu, môi
trường tự nhiên bị co hẹp, băng tan chảy, c thải công nghiệp...cũng tr thành một
lĩnh vực hoạt động của tổ chức phi chính phủ.
Dựa theo các tiêu chí hoạt động chúng ta có thể phân loại như sau:
- Xét theo phạm vi hoạt động:
+ Các tổ chức mang tính quốc gia: các thành viên đều mang một quốc tịch. Loại
hình tổ chức này xuất hiện trên thế giới rất sớm. Phạm vi hoạt động của tổ chức này
chủ yếu phục vụ cho từng cộng đồng, hoạt động trong phạm vi mỗi nước.
+ Các tổ chức mang tính quốc tế: các thành viên mang nhiều quốc tịch khác nhau
sáng lập nên. Các tổ chức y xuất hiện trên thế giớ vào năm 1070, phạm vi hoạt
động trên khắp thế giới, nhưng phải tuân theo luật pháp của nước nhân sự hợp tác.
- Xét theo tính chất hoạt động:
+ Tổ chức mang tính chất trợ giúp nhóm yếu thế. Nhóm tổ chức này được thành lập
ra nhằm tổ chức vận động quyên góp tổ chức các hoạt động để trợ giúp c nhóm
yếu thế. Phạm vi hoạt động trong một quốc gia hoặc phạm vi quốc tế (nếu khả
năng về nguồn nhân lực)
Khái niệm về cổng thông tin điện tử - Trang 2
Khái niệm về cổng thông tin điện tử - Người đăng: traam-kookoo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Khái niệm về cổng thông tin điện tử 9 10 987