Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm về mạng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần7vLOLŽXN¯WKX„W9HUVLRQUHY
+ÖQ¯L

4. 4  #0; 

.K‘LQL¯PY«P’QJ


W¬QJTXDQYœPŒQJP‹\W¤QK


.K˜LQL¶PY²P™QJP˜\W½QK
.KLKDLKD\QKL«XP‘\W¶QK‡†ÇFQÁLYÆLQKDXWK†ÃQJE”QJF‘SFKÌQJVÏ
GÍQJF‘FSK QP«P‡¬JLDRWL®SWK„QJWLQ1KÐQJQJ†ÃLVÏGÍQJP’QJF¼WK¬FÈQJ
FKLDV§F‘FWŽLQJX\ƒQP’QJEDRJ¾P‡µDFÑQJ¿&'520P‘\LQPRGHP

0™QJ/$1
.KL F‘F P‘\ W¶QK ‡†ÇF QÁL YÆL QKDX WURQJ PÂW P’QJ YŽ FKÌQJÄNK‘J Q
QKDXY¶GÍQK†WURQJFÈQJPÂWWRŽQKŽKD\WU†ÃQJK½FWK°P’QJP‘\W¶QK‡¼‡†ÇF
J½LOŽP’QJFÍFEÂKD\P’QJ/$1/RFDO$UHD1HWZRUN

+°QK,0„K°QKP’QJ/$1.K‘LQL¯PY«P’QJ0™QJ:$1
.KLP’QJP‘\W¶QKVÏGÍQJQKÐQJN®WQÁLYL­QWK„QJÄSK’PYLOÆQK…QQ¼
FKRSK©SF‘FP‘\W¶QKF¼WK¬‡†ÇF‡ŸWÄQKÐQJY·WU¶U£W[DQKDXY¶GÍÄQKÐQJ
TXÁFJLDNK‘FQKDXWK°NKL‡¼WDF¼P’QJGL¯QUÂQJ:$1:LGH$UHD1HWZRUN+°QK,0„K°QKP’QJ:$1

&˜FWK•QKSK§QFªXWUÓFQŠQP™QJ
€¬F¼PÂWF‘LQK°QFÍWK¬YŽWRŽQGL¯QK…QY«P’QJP‘\W¶QKWDQJKLƒQFÑX
K°QK,VDX‡‚\
+°QK,&‘FWKŽQKSK QWURQJP’QJP‘\W¶QK


.K‘LQL¯PY«P’QJ

0ÂWP’QJP‘\W¶QKEDRJ¾PF‘FWKŽQKSK QF…EQVDX
•

1HWZRUN$GDSWHU&DUGP’QJOŽPÂWWKL®WE·SKÁLJK©SJLÐDP‘\W¶QKYŽ
F‘SP’QJ€¬JLDRWL®SWK„QJWLQ‡†ÇFWURQJP’QJWK°PÀLP‘\W¶QKF Q
SKLF¼PÂWFDUGP’QJ

•

:RUNVWDWLRQ 0ÂW P’QJ P‘\ W¶QK QK£W WKL®W SKL F¼ PÂW P‘\ W¶QK F‘
QK‚Q KD\ F¸Q J½L OŽ P‘\ WU’P ZRUNVWDWLRQ F¼ WK¬ VÏ GÍQJ F‘F WŽL
QJX\ƒQFKXQJWUƒQP’QJ

•

1HWZRUNDGDSWHUFDEOH7K„QJWK†ÃQJF‘FQHWZRUNDGDSWHU‡†ÇFQÁLYÆL
QKDXEÄLQHWZRUNDGDSWHUFDEOH7X\QKLƒQY¢QF¼NKQQJF‘FP‘\W¶QK
‡†ÇFQÁLYÆLQKDXE”QJY„WX\®Q

•

6HUYHU0‘\FKÊPÂWP’QJP‘\W¶QKF QF¼PÂWP‘\FKʇ¬F¼WK¬FKLD
V§F‘FWŽLQJX\ƒQFÊDQ¼FKRF‘FP‘\NK‘FWURQJP’QJ

•

'LVNILOHV 0ÂW P’QJ P‘\ W¶QK F¼ WK¬ F¼ PÂW¿‡µDOÆQ‡¬FXQJF£SWŽL
QJX\ƒQFKRP’QJ7X\QKLƒQGLVNILOHNK„QJSKLOŽWKŽQKSK QE—WEXÂF
‡¬[‚\GÒQJP’QJ

•

:RUNVWDWLRQYŽ6HUYHU0ÂWP‘\W¶QKF¼WK¬YÎD‡†ÇFGÈQJOŽPP‘\FKÊ
YÎDGÈQJOŽPP‘\WU’P7ÑFOŽYÎDFKLD[§WŽLQJX\ƒQYÎDVÏGÍQJWŽL
QJX\ƒQ

•

3ULQWHU7URQJPÂWP’QJWDF¼WK¬GÈQJFKXQJWŽLQJX\ƒQP‘\LQFKRW£W
FF‘FP‘\WURQJP’QJ7X\QKLƒQP‘\LQNK„QJSKLOŽWKŽQKSK QE—W
EXÂF...


7vLOLXN¯WKXW
9HUVLRQUHY
+ÖQ¯L
Khái niệm về mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm về mạng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Khái niệm về mạng 9 10 712