Ktl-icon-tai-lieu

Khai Phá Dữ Liệu

Được đăng lên bởi ThầnChết ThânThiện
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

-----***-----

BÀI GIẢNG
KHAI PHÁ DỮ LIỆU

TÊN HỌC PHẦN:
MÃ HỌC PHẦN:
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:
DÙNG CHO SV NGÀNH:

KHAI PHÁ DỮ LIỆU
17409
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HẢI PHÒNG - 2011

2
MỤC LỤC
Nội dung
Chƣơng 1. Tổng quan kho dữ liệu (Data warehouse)
1.1. Các chiến lược xử lý và khai thác thông tin
1.2. Định nghĩa kho dữ liệu
1.3. Mục đích của kho dữ liệu
1.4. Đặc tính của dữ liệu trong kho dữ liệu
1.5. Phân biệt kho dữ liệu với các cơ sở dữ liệu tác nghiệp
Chƣơng 2. Tổng quan về khai phá dữ liệu
2.1. Khai phá dữ liệu là gì?
2.2. Phân loại các hệ thống khai phá dữ liệu
2.3. Những nhiệm vụ chính
2.4. Tích hợp hệ thống khai phá dữ liệu với cơ sở dữ liệu hoặc kho
2.5. Các phương pháp khai phá dữ liệu
2.6. Lợi thế của khai phá dữ liệu so với phương pháp cơ bản
2.7. Lựa chọn phương pháp
2.8. Những thách thức trong ứng dụng và nghiên cứu trong kỹ thuật khai phá dữ liệu
Chƣơng 3. Tiền xử lý dữ liệu
3.1. Mục đích
3.2. Làm sạch dữ liệu
3.3. Tích hợp và biến đổi dữ liệu
Chƣơng 4. Khai phá dựa trên các mẫu phổ biến và luật kết hợp
4.1. Khái niệm cơ bản
4.2. Luật kết hợp
4.3. Phát biểu bài toán phát hiện luật kết hợp
4.4. Phát hiện luật kết hợp dựa trên hệ thông tin nhị phân
4.5. Khai phá luật kết hợp trên hệ thông tin mờ
Chƣơng 5. Phân lớp và dự đoán
5.1. Khái niệm cơ bản
5.2. Phân lớp dựa trên cây quyết định

Trang
5
5
6
7
8
10
13
13
13
14
16
17
21
23
24
28
28
29
31
40
40
41
44
45
51
68
68
70

3
Tên học phần: Khai phá dữ liệu
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hệ thống Thông tin
Mã học phần: 17409
Tổng số tiết Lý thuyết
Thực hành/ Xemina
Tự học
45
30
15
0

Loại học phần: 2
Khoa phụ trách: CNTT.
Tổng số TC: 2
Bài tập lớn
Đồ án môn học
không
không

Học phần học trƣớc: Cơ sở dữ liệu; Cơ sở dữ liệu nâng cao; Hệ quản trị CSDL
Học phần tiên quyết: Không yêu cầu.
Học phần song song: Không yêu cầu.
Mục tiêu của học phần:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về kho dữ liệu lớn và các kỹ thuật khai phá dữ liệu.
Nội dung chủ yếu:
Tổng quan về kho dữ liệu và khai phá dữ liệu; Phương pháp tổ chức lưu trữ dữ liệu lớn, và
các kỹ thuật khai phá dữ liệu; Phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp phân cụm; Ứng dụng kỹ
thuật khai phá dữ liệu.
Nội dung chi tiết:
TÊN CHƢƠNG MỤC
Chƣơng 1. Tổng quan kho dữ liệu (Data warehouse)
1.1. Các chiến lược xử lý và khai thác thông tin
1.2. Định nghĩa kho dữ liệu
1.3. Mục đích của kho dữ liệu
1.4. Đặc tính của dữ liệu trong kho dữ liệu
1.5. Phân biệt kho dữ liệu với các cơ sở...
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN
-----***-----
BÀI GIẢNG
KHAI PHÁ DỮ LIỆU
TÊN HỌC PHẦN: KHAI PHÁ DỮ LIỆU
MÃ HỌC PHẦN: 17409
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HẢI PHÒNG - 2011
Khai Phá Dữ Liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai Phá Dữ Liệu - Người đăng: ThầnChết ThânThiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Khai Phá Dữ Liệu 9 10 884