Ktl-icon-tai-lieu

KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP PHÂN TÁN CÓ TRỌNG SỐ MINING DISTRIBUTED ASSOCIATION RULES WITH WEIGHTED ITEMS

Được đăng lên bởi vo-dong-ha
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1830 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(41).2010

KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP PHÂN TÁN CÓ TRỌNG SỐ
MINING DISTRIBUTED ASSOCIATION RULES WITH WEIGHTED ITEMS
Lê Văn Sơn

Nguyễn Đăng Huy

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Hiện nay, lĩnh vực khai thác luật kết hợp có trọng số đang được các nhà chuyên môn
quan tâm nghiên cứu [1,2], đặc biệt là khai thác luật kết hợp có trọng số trong môi trường phân
tán, trong đó việc áp dụng hoàn toàn bằng phương pháp xử lý dữ liệu tập trung tỏ ra không phù
hợp. Hơn nữa, trong môi trường phân tán quá trình xử lý thông tin (chương trình, dữ liệu) được
phân bố trên các địa điểm khác nhau. Việc áp dụng các thuật toán song song cho xử lý dữ liệu
phân tán còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chi phí trao đổi dữ liệu giữa các kho phân bố trên các
Server khác nhau qua đường truyền với khối lượng rất lớn.
Bài báo này xây dựng giải pháp khả thi khai thác luật kết hợp có trọng số trong môi
trường phân tán dựa trên công nghệ tác tử di động hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạch định
các chiến lược kinh doanh.
ABSTRACT
Currently, experts are interested in the research on the field of mining association rules
with weighted items of [1,2], especially discovery of association rules with weighted items in
distributed environments, in which the complete application by means of data processing
methods proves to be unsuitable. Moreover, in the distributed environment of information
processing, software and data are distributed over different locations. The application of parallel
algorithms to distributed data processing is still limited. Especially, there is still a cost for
exchanging data between distributed storage on different servers via transmission lines with
large volumes.
This paper is aimed to build feasible solutions to mining association rules with weighted
items in distributed environments based on mobile technologies in support of the business
enterprises that plan e-business strategies.

1. Đặt vấn đề
Trải qua một thời gian dài, việc khai thác luật kết hợp đã được triển khai nghiên
cứu và mang lại nhiều kết quả tốt thể hiện ở các công trình đã được công bố [1, 2, 3].
Tuy vậy, trong lĩnh vực này, đến nay vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải tiếp tục
nghiên cứu giải quyết. Khai thác tốt luật kết hợp tạo khả năng ứng dụng vào các lĩnh
vực khác nhau, đặc biệt là trong quản lý kinh tế- xã hội, dữ liệu khai thác cho phép
hoạch định được nhiều chiến lược kinh doanh quan trọng.
Thực tế, ở một số cơ sở dữ liệ...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 6(41).2010
75
KHAI THÁC LUT KT HP PHÂN TÁN CÓ TRNG S
MINING DISTRIBUTED ASSOCIATION RULES WITH WEIGHTED ITEMS
Lê Văn Sơn
Trường Đại hc Sư phm, Đại hc Đà Nng
Nguyn Đăng Huy
Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Hin nay, lĩnh vc khai thác lut kết hp có trng s đang được các nhà chuyên môn
quan tâm nghiên cu [1,2], đặc bit là khai thác lut kết hp có trng s trong môi trường phân
tán, trong đó vic áp dng hoàn toàn bng phương pháp x d liu tp trung t ra không phù
hp. Hơn na, trong môi trường phân tán quá trình x lý thông tin (chương trình, d liu) được
phân b trên các địa đim khác nhau. Vic áp dng các thut toán song song cho x lý d
liu
phân tán còn nhiu hn chế, đặc bit là chi phí trao đổi d liu gia các kho phân b trên các
Server khác nhau qua đường truyn vi khi lượng rt ln.
Bài báo này xây dng gii pháp kh thi khai thác lut kết hp có trng s trong môi
trường phân tán da trên công ngh tác t di động h tr cho các doanh nghip hoch định
các chiến lược kinh doanh.
ABSTRACT
Currently, experts are interested in the research on the field of mining association rules
with weighted items of [1,2], especially discovery of association rules with weighted items in
distributed environments, in which the complete application by means of data processing
methods proves to be unsuitable. Moreover, in the distributed environment of information
processing, software and data are distributed over different locations. The application of parallel
algorithms to distributed data processing is still limited. Especially, there is still a cost for
exchanging data between distributed storage on different servers via transmission lines with
large volumes.
This paper is aimed to build feasible solutions to mining association rules with weighted
items in distributed environments based on mobile technologies in support of the business
enterprises that plan e-business strategies.
1. Đặt vn đề
Tri qua mt thi gian dài, vic khai thác lut kết hp đã được trin khai nghiên
cu và mang li nhiu kết qu tt th hin các công trình đã được công b [1, 2, 3].
Tuy vy, trong lĩnh vc này, đến nay vn còn nhiu vn đề đặt ra cn phi tiếp tc
nghiên cu gii quyết. Khai thác tt lut kết hp to kh năng ng dng vào các lĩnh
vc khác nhau, đặc bit là trong qun lý kinh tế- xã hi, d liu khai thác cho phép
hoch định được nhiu chiến lược kinh doanh quan trng.
Thc tế, mt s cơ s d liu ln, theo thi gian s đơn v d liu xut hin
sau có s ln xut hin ít hơn nhiu so vi các đơn v d liu xut hi
n trước đó. Vì vy,
không tìm ra được các lut kết hp đối vi nhng đơn v d liu mi xut hin (do có
độ h tr thp). Để khc phc điu này, các đơn v d liu được gán trng s th hin
KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP PHÂN TÁN CÓ TRỌNG SỐ MINING DISTRIBUTED ASSOCIATION RULES WITH WEIGHTED ITEMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP PHÂN TÁN CÓ TRỌNG SỐ MINING DISTRIBUTED ASSOCIATION RULES WITH WEIGHTED ITEMS - Người đăng: vo-dong-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP PHÂN TÁN CÓ TRỌNG SỐ MINING DISTRIBUTED ASSOCIATION RULES WITH WEIGHTED ITEMS 9 10 967