Ktl-icon-tai-lieu

Kho tài liệu miễn phí của diễn đàn Ketnooi.com

Được đăng lên bởi Thanh An Arsenalpro
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 2232 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1Kho tài liệu miễn phí của diễn đàn Ketnooi.com

LỜI MỞ ĐẦU

1
2

Trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội, loài người đã đạt được

3nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội với một trình độ khoa học
4kỹ thuật hiện đại, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho môi
5trường sinh thái. Sự ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, suy giảm tài nguyên, sự
6thay đổi khí hậu toàn cầu là hậu quả trực tiếp, gián tiếp của tác động do các dự án,
7chính sách không thân thiện với môi trường gây ra.
8

Ngày nay, việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và chống ô

9nhiễm đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia trên thế giới nói chung
10và Việt Nam nói riêng. Do đó, việc áp dụng các bộ tiêu chuẩn quốc tế về môi
11trường như ISO 14001 sẽ giúp chúng ta hội nhập trong nền kinh tế khu vực và thế
12giới một cách dễ dàng và nhanh chóng.
13

Ngành dược là một trong những ngành sản xuất quan trọng trong nền kinh tế

14của nước ta hiện nay và là một mặt hàng thiết yếu với nhu cầu ngày càng cao của
15người dân. Nhưng trong quá trình sản xuất, do đặc tính công nghệ và trang thiết bị
16nên thường sinh ra nhiều chất thải rắn, nước thải và các yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng
17đến sức khỏe của người công nhân. Do đó, cùng với xu thế phát triển ISO 14001
18ngày càng tăng nhanh và nắm bắt được tình hình trên, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm
19Ampharco (Công ty CPDP Ampharco) đã tiến hành “nghiên cứu xây dựng Hệ
20thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor. 1:2009” (hay còn
21gọi là TCVN ISO 14001: 2010, viết tắt là ISO 14001:2010) sẽ giúp cán bộ, công
22nhân viên nhà máy có ý thức hơn về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, khi áp dụng
23hệ thống quản lý môi trường hữu hiệu, nhà máy sẽ giảm tối thiểu chi phí hoạt động
24và tăng cường tối đa hóa lợi nhuận, đáp ứng các yêu cầu nội bộ, hạn chế rủi ro và
25cải thiện môi trường.

2SVTH: Nguyễn Thị Thảo Hà

Trang 1

3Kho tài liệu miễn phí của diễn đàn Ketnooi.com

Chương 1: MỞ ĐẦU

26
271.1 Tính cấp thiết của đề tài
28

Hiện nay, việc bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề toàn cầu chứ không chỉ

29là việc riêng của một quốc gia nào. Nhiều nước trên thế giới đã yêu cầu sản phẩm
30muốn nhập khẩu phải có “nhãn xanh” ISO 14001. Bên cạnh một số điều kiện khác,
31ISO 14001 đã trở thành giấy thông hành quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam
32tham gia vào thị trường thế giới.
33

Hơn thế nữa, đất nước chúng ta đã từng bước hội nhập với nền kinh tế thế

34giới nên tính cạnh tranh của mỗ...
Kho tài liệu miễn phí của diễn đàn Ketnooi.com
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triển không ngừng của hội, loài người đã đạt được
nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế hội với một trình độ khoa học
kỹ thuật hiện đại, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho môi
trường sinh thái. Sự ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, suy giảm tài nguyên, sự
thay đổi khí hậu toàn cầu hậu quả trực tiếp, gián tiếp củac động do các dự án,
chính sách không thân thiện với môi trường gây ra.
Ngày nay, việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và chống ô
nhiễm đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia trên thế giới nói chung
Việt Nam nói riêng. Do đó, việc áp dụng các bộ tiêu chuẩn quốc tế về môi
trường như ISO 14001 sẽ giúp chúng ta hội nhập trong nền kinh tế khu vực thế
giới một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Ngành dược là một trong những ngành sản xuất quan trọng trong nền kinh tế
của nước ta hiện nay một mặt hàng thiết yếu với nhu cầu ngày càng cao của
người dân. Nhưng trong q trình sản xuất, do đặc tính công nghệ trang thiết bị
nên thường sinh ra nhiều chất thải rắn, nước thải và các yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng
đến sức khỏe của người công nhân. Do đó, cùng với xu thế phát triển ISO 14001
ngày càng tăng nhanh và nắm bắt đượcnh hình trên, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm
Ampharco (Công ty CPDP Ampharco) đã tiến hành nghiên cứu xây dựng Hệ
thống quản môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor. 1:2009” (hay còn
gọi là TCVN ISO 14001: 2010, viết tắt ISO 14001:2010) sẽ giúp cán bộ, công
nhân viên nhà máy ý thức hơn về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, khi áp dụng
hệ thống quảnmôi trường hữu hiệu, nhà máy sẽ giảm tối thiểu chi phí hoạt động
ng cường tối đa hóa lợi nhuận, đáp ứng các yêu cầu nội bộ, hạn chế rủi ro
cải thiện môi trường.
SVTH: Nguyễn Thị Thảo Hà Trang 1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2
Kho tài liệu miễn phí của diễn đàn Ketnooi.com - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kho tài liệu miễn phí của diễn đàn Ketnooi.com - Người đăng: Thanh An Arsenalpro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Kho tài liệu miễn phí của diễn đàn Ketnooi.com 9 10 903