Ktl-icon-tai-lieu

Khóa Folder máy tính

Được đăng lên bởi Võ Trung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách đặt mật khẩu cho folder trong win 8 và win 7
(Lượt xem: 3,602)
Cần phải nói trước với các bạn rằng các bước được giới thiệu dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tạo
một thư mục ẩn và được bảo vệ bằng mật khẩu, tuy nhiên phương pháp này không đảm
bảo độ an toàn đến 100%. Nó chỉ ngăn chặn được những người dùng máy tính với trình độ
trung bình còn những người dùng nâng cao hoàn toàn có thể truy cập vào nội dung bên
trong thư mục được khóa chặn này.
Bươc 1:Tạo một thư mục mới và đặt tên cho nó.

Bước 2:Mở thư mục, kích phải vào vùng trắng trong nó, sau đó chọn New -> Text
Document từ menu xuất hiện.

Bước 3:Mở file văn bản mà bạn đã tạo, sau đó thực hiện copy/paste vào đoạn mã dưới đây:

cls
@ECHO OFF
title Folder Private

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "che=>"
if %che%==Y goto LOCK
if %che%==y goto LOCK
if %che%==n goto END
if %che%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End
Bước 4:

QUAN TRỌNG Trong đoạn mã ở trên, thay thế khóa

PASSWORD_GOES_HERE bằng mật khẩu mà bạn muốn sử dụng để mở khóa thư mục. Ví
dụ, nếu bạn muốn đặt mật khẩu là 123456, dòng đó sẽ có nội dung như sau:
if NOT %pass%== 123456 goto FAIL
Bước 5: Lưu file mới của bạn này dưới định dạng .bat và tên file là locker.bat. Để thực hiện
điều đó, cần phải thay đổi kiểu lưu trong Save as type: thành All Files (*.*).

Bước 6: Trong thư mục mà bạn đã tạo trong bước 1, kích đúp vào file locker.bat, lúc này
bạn sẽ thấy có một thư mục mang tên Private, nơi bạn có thể đặt mọi thứ mình muốn.

Bước 7: Sau khi thoát, kích đúp vào file locker.bat lần nữa. Khi đó bạn sẽ gặp nhắc
nhở hỏi bạn có muốn khóa thư mục của mình hay không. Nhấn Y và thư mục riêng
sẽ biến mất.
Để lấy lại thư mục Private, tất cả những gì bạn cần thực hiện là kích đúp vào file
locker.bat và nhập vào mật khẩu mà bạn thiết lập trong bước 4, lúc này ...
Cách đặt mật khẩu cho folder trong win 8 và win 7
(Lượt xem: 3,602)
C n ph i nói tr c v i các b n r ng các b c c gi i thi u d i ây s h ng d n b n t o ướ ướ đượ ướ đ ướ
m t th m c n và c b o v b ng m t kh u, tuy nhiên ph ng pháp này không m ư đượ ươ đả
b o an toàn n 100%. Nó ch ng n ch n c nh ng ng i dùng máy tính v i trình đ đế ă đượ ườ độ
trung bình còn nh ng ng i dùng nâng cao hoàn toàn có th truy c p vào n i dung bên ườ
trong th m c c khóa ch n này.ư đượ
B c 1ươ :T o m t th m c m i và t tên cho nó. ư đặ
B c 2ướ :M th m c, kích ph i vào vùng tr ng trong nó, sau ó ch n New -> Text ư đ
Document t menu xu t hi n.
B c 3ướ :M file v n b n mà b n ã t o, sau ó th c hi n copy/paste vào o n mã d i ây: ă đ đ đ ướ đ
cls
@ECHO OFF
title Folder Private
Khóa Folder máy tính - Trang 2
Khóa Folder máy tính - Người đăng: Võ Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Khóa Folder máy tính 9 10 294