Ktl-icon-tai-lieu

Khóa học quản lý

Được đăng lên bởi thu-huong-dao
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 2
VẬN DỤNG LÝ THUYẾT HỆ
THỐNG TRONG QUẢN LÝ

I.- HỆ THỐNG – NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Lý thuyết hệ thống ra đời từ những
năm 70 của thế kỷ XX.
1. Những khái niệm cơ bản:
a. Hệ thống: là một tập hợp các phần tử
khác nhau, giữa chúng có mối liên hệ và
tác động qua lại theo một quy luật nhất
định tạo thành một chỉnh thể, có khả năng
thực hiện được những chức năng cụ thể
nhất định.

Mô hình phân tử nước

b. Phần tử: là những tế
bào có tính độc lập tương
đối tạo nên hệ thống. Mỗi
một phần tử có thể có
những tính chất riêng của
nó. Để hiểu về hệ thống,
cần phải biết trạng thái
của các phần tử và trạng
thái của mối liên hệ giữa
chúng.

Môi trường

Trạng thái-hành
vi cầu trúc HT

Đầu vào

Đầu ra

Mục tiêu

Phần tử

Sơ đồ thể hiện mối quan hệ
giữa các khái niệm cơ bản của hệ thống

c. Đầu vào và đầu ra của hệ thống:
- Đầu vào của hệ thống là tất cả những gì mà
môi trường tác động vào hệ thống.
- Đầu ra là những gì mà hệ thống tác động vào
môi trường.
Hiệu quả hoạt động của hệ thống phụ thuộc
vào:
- Xác định hợp lý đầu vào và đầu ra của hệ thống.
- Khả năng biến đổi nhanh, chậm các yếu tố đầu
vào để cho ra yếu tố đầu ra.
- Các hình thức biến đổi những yếu tố đầu vào cho
ra các yếu tố đầu ra.

d. Trạng thái và hành vi của hệ thống:
- Trạng thái (thực trạng) của hệ thống là
khả năng kết hợp giữa các đầu vào và
đầu ra của hệ thống, xét ở một thời điểm
nhất định.
- Hành vi của hệ thống là tập hợp các đầu
ra có thể có của hệ thống trong một
khoảng thời gian nhất định.

e. Chức năng của hệ thống:
Là khả năng của hệ thống
trong việc biến đầu vào
thành đầu ra.

Như vậy, chức năng của hệ thống là lý
do tồn tại của hệ thống, là khả năng tự
biến đổi trạng thái của hệ thống.

g. Ngôn ngữ của hệ thống:
Là hình thức phản ánh chức năng của hệ
thống, chức năng đóng vai trò nội dung,
còn ngôn ngữ đóng vai trò hình thức phản
ánh.

h. Cơ cấu của hệ thống:

Định nghĩa:
cơ cấu của hệ thống là
hình thức cấu tạo bên
trong của hệ thống, bao
gồm sự sắp xếp trật tự
các phần tử và các quan
hệ của chúng theo cùng
một dấu hiệu nào đấy.

Tính chất:

Gồm
4 tính chất
a cơ bản sau

Thứ nhất, cơ cấu như một bất biến tương
đối của hệ thống, trong phạm vi bất biến
này sẽ tạo ra một trật tự bên trong của các
phần tử (một tổ chức, một chỉnh thể thống
nhất) tạo ra “thế năng” của hệ thống (trạng
thái nội cân bằng).
Thứ hai, cơ cấu luôn biến đổi, tạo ra
“động năng” của hệ thống.

Thứ ba, một hệ thống có thể có nhiều
cách cơ cấu khác nhau.

Thứ tư, một hệ thống khi đã xác định
được cơ cấu thì nh...
BÀI 2
VẬN DỤNG LÝ THUYẾT HỆ
THỐNG TRONG QUẢN LÝ
Khóa học quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa học quản lý - Người đăng: thu-huong-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Khóa học quản lý 9 10 174