Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp về Xây dựng ứng dụng trên Windows Phone

Được đăng lên bởi Hoàng Mạnh Tuấn
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2863 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Khóa luận
Xây dựng ứng dụng trên Windows Phone - Ứng dụng Hue Travel

LỜI MỞ ĐẦU

Sau thành công của nền tảng Windows dành cho PC, Microsoft tiếp tục
bƣớc vào nền tảng dành cho các thiết bị di động. Windows Phone bắt đầu
đƣợc nhen nhóm vào đầu năm 2004 nhƣ là một bản nâng cấp cho Windows
Mobile với tên mã "Photon. Trong giai đoạn này Windows Phone đƣợc phát
triển khá nhanh và mạnh mẽ. Đến năm 2010, Microsoft chính thức thông báo
tên gọi phiên bản đầu tiên là Windows Phone 7 - tƣơng xứng với hệ điều
hành Windows 7 dành cho PC.
Windows Phone là hệ điều hành của Microsoft dành cho smartphone kế
tục nền tảng Windows Mobile. Khác với Windows Mobile, Windows Phone
tập trung vào sự phát triển của Marketplace - nơi các nhà phát triển có thể
cung cấp sản phẩm (miễn phí hoặc có phí) tới ngƣời dùng. Phiên bản mới
nhất hiện tại là Windows Phone 8.1 (Tên mã Blue) tiếp nối Windows Phone 8
(Apollo), hiện vẫn ở phiên bản thử nghiệm cho nhà phát triển (Preview for
Developers). Với Windows Phone, Microsoft đã phát triển giao diện ngƣời
dùng mới mang tên Modern (trƣớc đây tên là Metro) - tích hợp khả năng liên
kết với các phần cứng và phần mềm của hãng thứ ba một cách dễ dàng.
Trong khi iOS hay Android vẫn đang chia nhau phần lớn thị trƣờng di
động thì Windows Phone vẫn duy trì cho mình một cách tiếp cận riêng của
mình trong lộ trình hợp nhất trải nghiệm đa nền tảng của Microsoft. Với
những tính năng vƣợt trội và thiết kế đẹp mắt, thông minh, nền tảng Windows
Phone đang nhận đƣợc phản hồi thị trƣờng vô cùng tích cực, có thể đem lại
những thành công bất ngờ. Nên em đã chọn Windows Phone là hƣớng nghiên
cứu của mình cho khóa luận này.
Hiện tại ở Windows Phone Store để tìm kiếm một ứng dụng du lịch
không phải là khó nhƣng để tìm đƣợc một ứng dụng du lịch mà giải quyết đầy

Khóa luận
Xây dựng ứng dụng trên Windows Phone - Ứng dụng Hue Travel

đủ các tiện ích bổ trợ khác nhau nhƣ một ngƣời bạn ảo cho việc du lịch thì
chƣa có ứng dụng nào làm thỏa mãn mong muốn đó. Mỗi tiện ích khác nhau
đều phải tải một ứng dụng để sử dụng trong lúc du lịch khá là bất tiện. Nhất
là ứng dụng du lịch về Huế thì hiện tại chỉ có một số ít ứng dụng. Và ứng
dụng chỉ đáp ứng đƣợc vào một thời điểm cố định nào đó nhƣ Festival. Điều
đó là rất đáng tiếc cho Huế, một thành phố du lịch nổi tiếng không chỉ trong
nƣớc mà trên cả thế giới. Từ đó em đã cố gắng xây dựng ứng dụng về du lịch
dựa trên mong muốn ngƣời dùng để đem tới nhiều nhất các tiện ích cần thiết
phục vụ cho du lịch và cụ thể ở đây là du lịch Hu...
Khóa luận
Xây dựng ứng dụng trên Windows Phone - Ứng dụng Hue Travel
LỜI MỞ ĐẦU
Sau thành ng của nền tảng Windows dành cho PC, Microsoft tiếp tục
bƣớc vào nền tảng dành cho các thiết bị di động. Windows Phone bắt đầu
đƣợc nhen nhóm vào đầu năm 2004 nmột bản ng cấp cho Windows
Mobile với tên mã "Photon. Trong giai đoạn này Windows Phone đƣợc phát
triển khá nhanh mạnh mẽ. Đến năm 2010, Microsoft chính thức thông báo
tên gọi phiên bản đầu tiên là Windows Phone 7 - tƣơng xứng với hệ điều
hành Windows 7 dành cho PC.
Windows Phone là hệ điều hành của Microsoft dành cho smartphone kế
tục nền tảng Windows Mobile. Khác với Windows Mobile, Windows Phone
tập trung vào sự phát triển của Marketplace - nơi các n phát triển thể
cung cấp sản phẩm (miễn phí hoặc phí) tới ngƣời dùng. Phiên bản mới
nhất hiện tại là Windows Phone 8.1 (Tên mã Blue) tiếp nối Windows Phone 8
(Apollo), hiện vẫn phiên bản thử nghiệm cho nhà phát triển (Preview for
Developers). Với Windows Phone, Microsoft đã phát triển giao diện ngƣời
dùng mới mang tên Modern (trƣớc đây tên Metro) - ch hợp khả năng liên
kết với các phần cứng phần mềm của hãng thứ ba một cách dễ dàng.
Trong khi iOS hay Android vẫn đang chia nhau phần lớn thị trƣờng di
động thì Windows Phone vẫn duy tcho mình một cách tiếp cận riêng của
mình trong lộ trình hợp nhất trải nghiệm đa nền tảng của Microsoft. Vi
những tính năng vƣợt trội và thiết kế đẹp mắt, thông minh, nền tảng Windows
Phone đang nhận đƣợc phản hồi thị trƣờng ng tích cực, thể đem lại
những thành công bất ngờ. Nên em đã chọn Windows Phone là hƣớng nghiên
cứu của mình cho khóa luận này.
Hiện tại Windows Phone Store để m kiếm một ng dụng du lịch
không phải là khó nhƣng để tìm đƣợc một ứng dụng du lịch mà giải quyết đầy
Khóa luận tốt nghiệp về Xây dựng ứng dụng trên Windows Phone - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp về Xây dựng ứng dụng trên Windows Phone - Người đăng: Hoàng Mạnh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp về Xây dựng ứng dụng trên Windows Phone 9 10 827