Ktl-icon-tai-lieu

khung chương trình đào tạo đại học ngành an ninh thông tin

Được đăng lên bởi bjviruts
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN
1. Nội dung chương trình
1.1. Kiến thức giáo dục đại cương:

43 tín chỉ

1.1.1. Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh:

10

1.1.2. Phát triển cá nhân, Văn hoá, Nghệ thuật:

6

(Ngoài thời lượng bắt buộc trên dành cho các môn kỹ năng mềm, sinh viên
phải tham gia đầy đủ các buổi học định hướng nghề nghiệp, phương pháp học
tập hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian, giao lưu văn hóa và tự chọn tham gia
các hoạt động xã hội, sự kiện và câu lạc bộ của trường).
1.1.3. Ngoại ngữ bắt buộc: (tiếng Anh)

9

(không kể ngoại ngữ dự bị)
1.1.4. Toán- Khoa học tự nhiên, công nghệ, môi trường:

12

1.1.5. Giáo dục thể chất:

6

1.1.6. Giáo dục quốc phòng:

(165 tiết, chứng chỉ)

1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

92

1.2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành máy tính và CNTT:

21

1.2.2. Kiến thức ngành an toàn thông tin:

18

1.2.3. Kiến thức chuyên ngành:

18

1.2.4. Kiến thức mở rộng:

15

1.2.5. Thực tập:

10

1.2.6. Khóa luận tốt nghiệp:

10

a) Khối kiến thức giáo dục đại cương

TT Course
1

Marx Phyloshophy

43

Học phần

Tín
chỉ

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác –

5

Lênin
2

VN Revolution

Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

3

3

HCM ideology

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

English

Tiếng Anh

9

5

Calculus

Giải tích

3

6

Linear Algebra

Đại số tuyến tính

3

7

Discrete Mathematics

Toán rời rạc

3

8

Probability and Statistics

Xác suất và thống kê

3

9

Working in Groups

Kỹ năng làm việc nhóm

3

10

Communication Skills

Kỹ năng giao tiếp

3

11

Physical Education

Giáo dục thể chất: Vovinam 1- 6 (bắt
buộc)

6

12

Giáo dục Quốc phòng

13

Rèn luyện đạo đức, định hướng và phát
triển cá nhân

b) Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

165
tiết

92

b1) Kiến thức cơ sở nhóm ngành Máy tính và CNTT
Học phần

TT Course

21
Tín
chỉ

1

Introduction to IT

Giới thiệu về Công nghệ thông tin

3

2

Applied Programming 1

Lập trình ứng dụng 1

3

3

Applied Programming 2

Lập trình ứng dụng 2

3

4

Data Structure and Algorithms

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

5

Operating Systems

Hệ điều hành

3

Tổ chức và kiến trúc máy tính

3

Mạng máy tính

3

6
7

Computer Organization and
Architechture
Computer Networking

b2)

Kiến

thức

ngành

ATTT

Học phần

Tín
chỉ

18
TT Course
1

Overview of Information Assurance Tổng quan về toàn thông tin

2

Riks-Vulnerability

Phân tích lỗ hổng và rủi ro

3

3

Intelligence Analysis

Phân tích thông tin

3

4

Privacy and Technology

Tính riêng tư và công nghệ

3

...
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN
1. Nội dung chương trình
1.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 43 tín chỉ
1.1.1. luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 10
1.1.2. Phát triển cá nhân, Văn hoá, Nghệ thuật: 6
(Ngoài thời lượng bắt buộc trên dành cho các môn kỹ năng mềm, sinh viên
phải tham gia đầy đủ các buổi học định hướng nghề nghiệp, phương pháp học
tập hiệu quả, kỹ năng quản thời gian, giao lưu văn hóa tự chọn tham gia
các hoạt động xã hội, sự kiện và câu lạc bộ của trường).
1.1.3. Ngoại ngữ bắt buộc: (tiếng Anh) 9
(không kể ngoại ngữ dự bị)
1.1.4. Toán- Khoa học tự nhiên, công nghệ, môi trường: 12
1.1.5. Giáo dục thể chất: 6
1.1.6. Giáo dục quốc phòng: (165 tiết, chứng chỉ)
1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 92
1.2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành máy tính và CNTT: 21
1.2.2. Kiến thức ngành an toàn thông tin: 18
1.2.3. Kiến thức chuyên ngành: 18
1.2.4. Kiến thức mở rộng: 15
1.2.5. Thực tập: 10
1.2.6. Khóa luận tốt nghiệp: 10
a) Khối kiến thức giáo dục đại cương 43
TT
Course
Học phần
Tín
chỉ
1
Marx Phyloshophy
Những nguyên bản của CN Mác
5
khung chương trình đào tạo đại học ngành an ninh thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khung chương trình đào tạo đại học ngành an ninh thông tin - Người đăng: bjviruts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
khung chương trình đào tạo đại học ngành an ninh thông tin 9 10 162