Ktl-icon-tai-lieu

Khung Nhìn và Biểu Thức Bảng Thông Dụng

Được đăng lên bởi Hong Gam Nguyen
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khung Nhìn và Biểu Thức Bảng
Thông Dụng
Nguyễn Minh Trung

1

• Khung nhìn (view)
• Biểu thức bảng (common table expressionCTE)

2

Khung nhìn
Biểu thức bảng

• Khung nhìn (view)
• Biểu thức bảng (common table expressionCTE)

3

Khái niệm View

Khung nhìn
Biểu thức bảng

• Là một câu truy vấn
– viết và lưu trên CSDL

• Bao gồm:
– câu lệnh Select
– tham chiếu như dữ liệu nguồn

• Không thể thực hiện chính nó
• Không chứa bất kì dữ liệu nào
– chỉ tham chiếu đến dữ liệu trong các bảng
4

Khung nhìn
Biểu thức bảng

Tiện ích

• Đơn giản hóa các câu truy vấn tính toán phức
tạp
• Tập trung người sử dụng trên các dữ liệu cụ
thể
• Cho phép:
– người sử dụng nhận dữ liệu dể dàng
– bảo vệ dữ liệu từ người sử dụng
Mô hình
5

Tạo View

Khung nhìn
Biểu thức bảng

• CREATE VIEW
tên_khung_nhìn[(danh_sách_tên_cột)]
• AS
Câu_Lệnh_SELECT
• Ví dụ: Tạo khung nhìn LoiNhuanView các mặt hàng trên
các hóa đơn, thông tin bao gồm: MaSach, TenSach,
DonGia, Giaban, và Giamgia, Lailo. Trong đó Lailo được
tính bằng công thức:
soluong*(GiaDatHang *(1-Giamgia)- DonGia)
6

7

Khung nhìn
Biểu thức bảng

Create View LoiNhuanVIEW AS
Select SoDonDH, TenHH, Soluong,
Gia As Giamua,
GiaDatHang As GiaBan, Giamgia,
Soluong*(GiaDatHang*(1-Giamgia) - Gia) As Lailo
From ChiTietDatHang CT, HangHoa HH
Where CT.MSHH = HH.MSHH

• Thực hiện truy vấn xem khung nhìn vừa tạo
Select *
From LoiNhuanVIEW
8

Khung nhìn
Biểu thức bảng

9

Ví dụ

Khung nhìn
Biểu thức bảng

• Ví dụ: Tổng số tiền mà khách hàng phải trả
cho mỗi đơn đặt hàng là bao nhiêu? (thông tin
hiển thị: Số hóa đơn, Họ tên KH và tổng số
tiền)
• Giải không View:

10

11

Giải không View

Khung nhìn
Biểu thức bảng

SELECT dathang.SoDonDH, HoTenKh,
SUM(soluong*GiaDatHangsoluong*GiaDatHang*giamgia)
AS Tongtien
FROM (khachhang INNER JOIN dathang
ON khachhang.mskh=DatHang.mskh)
INNER JOIN chitietdathang ctdh
ON dathang.SoDonDH = ctdh.SoDonDH
GROUP BY dathang.mskh, HoTenKh, dathang.SoDonDH

12

Giải có View

Khung nhìn
Biểu thức bảng

• Tạo View:
Create View SoTienTra AS
Select dathang.SoDonDH, dathang.mskh, HoTenKh,
soluong*GiaDatHang – soluong * GiaDatHang * giamgia
AS SoTien
From (khachhang INNER JOIN dathang ON
khachhang.mskh=dathang.mskh) INNER JOIN chitietdathang
ON dathang.SoDonDH = chitietdathang.SoDonDH
• Sử dụng View:
Select SoDonDH, HoTenKh, SUM(SoTien) AS TongTien
From SoTienTra
Group by mskh, HoTenKh, SoDonDH

13

Chú ý

Khung nhìn
Biểu thức bảng

• Vài giới hạn cơ bản trong View: KHÔNG
– tùy chọn SELECT INTO đề tạo một bảng mới....
Khung Nhìn và Biu Thc Bng
Thông Dng
Nguyn Minh Trung
1
Khung Nhìn và Biểu Thức Bảng Thông Dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khung Nhìn và Biểu Thức Bảng Thông Dụng - Người đăng: Hong Gam Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Khung Nhìn và Biểu Thức Bảng Thông Dụng 9 10 697