Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật đồ họa

Được đăng lên bởi Maomaos Tiêu Yêt
Số trang: 159 trang   |   Lượt xem: 2146 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản

Lời nói đầu
Đồ họa máy tính được ra đời bởi sự kết hợp của 2 lĩnh vực thông tin và truyền
hình. Đầu tiên kỹ thuật đồ họa được phát triển bởi các nhóm kỹ sư sử dụng máy tính lớn.
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển người ta phải tốn nhiều tiền cho việc trang bị các
thiết bị phần cứng. Ngày nay, nhờ vào sự tiến bộ của vi xử lý, giá thành của máy tính
càng lúc càng phù hợp với túi tiền của người sử dụng trong khi các kỹ thuật ứng dụng đồ
họa của nó ngày càng cao hơn nên có nhiều người quan tâm nghiên cứu đến lĩnh vực này.
Chúng ta có thể vẽ ra những hình ảnh không chỉ là ảnh tĩnh mà còn có thể biến đổi thành
những hình ảnh sinh động qua các phép quay, tịnh tiến... Do vậy, đồ họa máy tính trở
thành một lĩnh vực lý thú và có nhiều ứng dụng trong thực tế.
Tuy nhiên, việc dạy và học kỹ thuật đồ họa thì không là đơn giản do chủ đề này có
nhiều phức tạp. Kỹ thuật đồ họa liên quan đến tin học và toán học bởi vì hầu hết các giải
thuật vẽ, tô cùng các phép biến hình đều được xây dựng dựa trên nền tảng của hình học
không gian hai chiều và ba chiều.
Hiện nay, Kỹ thuật đồ họa là một môn học được giảng dạy cho sinh viên chuyên
ngành Tin học với 45 tiết lý thuyết và 15 tiết thực tập. Nội dung của giáo trình kỹ thuật
đồ họa này tập trung vào 2 vấn đề chính như sau :
- Trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác,
đường tròn, ellipse và các đường conic. Các thuật toán này giúp cho sinh viên có thể tự
mình thiết kế để vẽ và tô một hình nào đó ( chương 1 và 2).
- Nội dung thứ hai đề cập đến đồ họa hai chiều và đồ họa ba chiều bao gồm các
phép biến đổi Affine, windowing và clipping, quan sát ảnh ba chiều qua các phép chiếu,
khử các mặt khuất và đường khuất, thiết kế đường cong và mặt cong (từ chương 3 đến
chương 7).
Giáo trình kỹ thuật đồ họa này được sửa đổi và cập nhật dựa trên kinh nghiệm
giảng dạy đã qua và được xây dựng dựa trên tài liệu tham khảo chính là :
Donald Hearn, M. Pauline Baker; Computer Graphics; Prentice-Hall, Inc.,
Englewood Cliffs, New Jersey , 1986.
Sau cùng, chúng tôi hy vọng rằng giáo trình này sẽ đóng góp tích cực trong việc
cải tiến sự hiểu biết của sinh viên về lĩnh vực đồ họa và mong nhận được sự góp ý của
các đồng nghiệp và sinh viên để công việc biên soạn ngày càng được tốt hơn.
Trang 1

Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản

Mục lục
Chương 1: GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN VẼ VÀ TÔ ...................................6
CÁC ĐƯỜNG CƠ BẢN...............
Chương 1: Gii thiu thut toán v và tô các đường cơ bn
Li nói đầu
Đồ ha máy tính được ra đời bi s kết hp ca 2 lĩnh vc thông tin và truyn
hình. Đầu tiên k thut đồ ha được phát trin bi các nhóm k sư s dng máy tính ln.
Trong giai đon đầu ca s phát trin người ta phi tn nhiu tin cho vic trang b các
thiết b phn cng. Ngày nay, nh vào s tiến b ca vi x lý, giá thành ca máy tính
càng lúc càng phù hp vi túi tin ca người s dng trong khi các k thut ng dng đồ
ha ca nó ngày càng cao hơn nên có nhiu người quan tâm nghiên cu đến lĩnh vc này.
Chúng ta có th v ra nhng hình nh không chnh tĩnh mà còn có th biến đổi thành
nhng hình nh sinh động qua các phép quay, tnh tiến... Do vy, đồ ha máy tính tr
thành mt lĩnh vc lý thú và có nhiu ng dng trong thc tế.
Tuy nhiên, vic dy và hc k thut đồ ha thì không là đơn gin do ch đề này có
nhiu phc tp. K thut đồ ha liên quan đến tin hc và toán hc bi vì hu hết các gii
thut v, tô cùng các phép biến hình đều được xây dng da trên nn tng ca hình hc
không gian hai chiu và ba chiu.
Hin nay, K thut đồ ha là mt môn hc được ging dy cho sinh viên chuyên
ngành Tin hc vi 45 tiết lý thuyết và 15 tiết thc tp. Ni dung ca giáo trình k thut
đồ ha này tp trung vào 2 vn đề chính như sau :
- Trình bày các thut toán v và tô các đường cơ bn như đường thng, đa giác,
đường tròn, ellipse và các đường conic. Các thut toán này giúp cho sinh viên có th t
mình thiết kế để v tô mt hình nào đó ( chương 1 và 2).
- Ni dung th hai đề cp đến đồ ha hai chiu và đồ ha ba chiu bao gm các
phép biến đổi Affine, windowing và clipping, quan sát nh ba chiu qua các phép chiếu,
kh các mt khut và đường khut, thiết kế đường cong và mt cong (t chương 3 đến
chương 7).
Giáo trình k thut đồ ha này được sa đổi và cp nht da trên kinh nghim
ging dy đã qua và được xây dng da trên tài liu tham kho chính là :
Donald Hearn, M. Pauline Baker; Computer Graphics; Prentice-Hall, Inc.,
Englewood Cliffs, New Jersey , 1986.
Sau cùng, chúng tôi hy vng rng giáo trình này s đóng góp tích cc trong vic
ci tiến s hiu biết ca sinh viên v lĩnh vc đồ ha và mong nhn được s góp ý ca
các đồng nghip và sinh viên để công vic biên son ngày càng được tt hơn.
Trang 1
Kĩ thuật đồ họa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật đồ họa - Người đăng: Maomaos Tiêu Yêt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
159 Vietnamese
Kĩ thuật đồ họa 9 10 614