Ktl-icon-tai-lieu

KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI CONTAINER

Được đăng lên bởi nguyenquy872001
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÍCH THƯỚC CONTAINER CÁC LOẠI
20’ Hàng khô

Thông số kỹ thuật

Rộng
Bên ngoài Cao
Dài
Rộng
Bên trong Cao
Dài
Rộng
Cửa
Cao
Phù hợp cho các loại hàng
hóa đóng kiện, thùng giấy,
Khối lượng
hòm, hàng rời, đồ đạc...
Trọng lượng vỏ
Ghi chú: Thông số kỹ thuật
có thể thay đổi tùy thuộc vào Trọng lượng hàng tối đa
Trọng lượng tối đa cả vỏ
nơi sản xuất
40’ Hàng khô

8 ft
8 ft 6.0 in
20 ft
7ft 8.6 in
7 ft 10.3 in
19 ft 4.2 in
92.1 in
89.7 in
1,173 cu ft
4,850 lbs
62,346 lbs

30,480 kg

67,196 lbs

Thông số kỹ thuật

Khối lượng
Trọng lượng vỏ
Trọng lượng hàng tối đa

2,440 mm
2,590 mm
12,190 mm
2,350 mm
2,392 mm
12,032 mm
2,338 mm
2,280 mm
67.6 cu m
3,730 kg
26,750 kg

8 ft
8 ft 6.0 in
40 ft
7ft 8.5 in
7 ft 10.2 in
39 ft 5.7 in
92.0 in
89.8 in
2,389 cu ft
8,223 lbs
58,793 lbs

Trọng lượng tối đa cả vỏ

30,480 kg

67,196 lbs

Bên ngoài

Bên trong
Đây là loại container phổ
thông nhất về kích cỡ cho việc
đóng hàng và vận chuyển.
Giống như các container hàng
khô khác nó phù hợp cho các
loại hàng hóa đóng kiện, thùng
giấy, hòm, hàng rời, đồ đạc...
Ghi chú: Thông số kỹ thuật có
thể thay đổi tùy thuộc vào nơi
sản xuất

2,440 mm
2,590 mm
6,060 mm
2,352 mm
2,395 mm
5,898 mm
2,340 mm
2,280 mm
33.2 cu m
2,200 kg
28,280 kg

Cửa

Rộng
Cao
Dài
Rộng
Cao
Dài
Rộng
Cao

Cont. 20’ Cao (HC)

Thông số kỹ thuật

Phù hợp cho các loại hàng hóa
đóng kiện, thùng giấy, hòm,
hàng rời, đồ đạc...
Ghi chú: Thông số kỹ thuật có
thể thay đổi tùy thuộc vào nơi
sản xuất

Khối lượng
Trọng lượng vỏ
Trọng lượng hàng tối đa

2,440 mm
2,895 mm
6,060 mm
2,352 mm
2,698 mm
5,898 mm
2,340 mm
2,585 mm
37.4 cu m
2,340 kg
28,140 kg

Trọng lượng tối đa cả vỏ

30,480 kg

67,196 lbs

Cont. 40’ Cao (HC)

Thông số kỹ thuật

Khối lượng
Trọng lượng vỏ
Trọng lượng hàng tối đa

2,440 mm
2,895 mm
12,190 mm
2,352 mm
2,698 mm
12,023 mm
2,340 mm
2,585 mm
76.2 cu m
3,900 kg
26,580 kg

8 ft
9 ft 6.0 in
40 ft
7ft 8.6 in
8 ft 10.2 in
39 ft 5.3 in
92.1 in
101.7 in
2,694 cu ft
8,598 lbs
58,598 lbs

Trọng lượng tối đa cả vỏ

30,480 kg

67,196 lbs

Bên ngoài

Bên trong

Cửa

Bên ngoài

Bên trong

Giống container hàng khô
khác nóp phù hợp cho các loại
hàng hóa đóng kiện, thùng
giấy, hòm, hàng rời, đồ đạc...
nhưng khối lượng lớn hơn
11%.
Ghi chú: Thông số kỹ thuật có
thể thay đổi tùy thuộc vào nơi
sản xuất

Cửa

Rộng
Cao
Dài
Rộng
Cao
Dài
Rộng
Cao

Rộng
Cao
Dài
Rộng
Cao
Dài
Rộng
Cao

8 ft
9 ft 6.0 in
20 ft
7ft 8.6 in
8 ft 10.2 in
19 ft 4.2 in
92.1 in
101.7 in
1,322 cu ft
5,160 lbs
62,040 lbs

Cont. 20’ Mở nóc (OT)

Thông số kỹ thuật

B...
KÍCH THƯỚC CONTAINER CÁC LOI
20’ Hàng khô Thông s k thut
Rng 2,440 mm 8 ft
Cao 2,590 mm 8 ft 6.0 in
Bên ngoài
Dài 6,060 mm 20 ft
Rng 2,352 mm 7ft 8.6 in
Cao 2,395 mm 7 ft 10.3 in
Bên trong
Dài 5,898 mm 19 ft 4.2 in
Rng 2,340 mm 92.1 in
Ca
Cao 2,280 mm 89.7 in
Khi lượng 33.2 cu m 1,173 cu ft
Trng lượng v 2,200 kg 4,850 lbs
Trng lượng hàng ti đa 28,280 kg 62,346 lbs
Phù hp cho các loi hàng
hóa đóng kin, thùng giy,
m, hàng ri, đồ đạc...
Ghi chú: Thông s k thut
có th thay đổi tùy thuc vào
nơi sn xut
Trng lượng ti đa c v 30,480 kg 67,196 lbs
40’ Hàng khô Thông s k thut
Rng 2,440 mm 8 ft
Cao 2,590 mm 8 ft 6.0 in
Bên ngoài
Dài 12,190 mm 40 ft
Rng 2,350 mm 7ft 8.5 in
Cao 2,392 mm 7 ft 10.2 in
Bên trong
Dài 12,032 mm 39 ft 5.7 in
Rng 2,338 mm 92.0 in
Ca
Cao 2,280 mm 89.8 in
Khi lượng 67.6 cu m 2,389 cu ft
Trng lượng v 3,730 kg 8,223 lbs
Trng lượng hàng ti đa 26,750 kg 58,793 lbs
Đây là loi container ph
thông nh
t v kích c cho vic
đóng hàng và vn chuyn.
Ging như các container hàng
khô khác nó phù hp cho các
loing hóa đóng kin, thùn
g
giy, hòm, hàng ri, đồ đạc...
Ghi chú: Thông s k thut có
th thay đổi tùy thuc vào nơi
sn xut
Trng lượng ti đa c v 30,480 kg 67,196 lbs
KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI CONTAINER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI CONTAINER - Người đăng: nguyenquy872001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI CONTAINER 9 10 198