Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA 15 PHÚT

Được đăng lên bởi Hoa Phượng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình dịch:
a. Dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy
b. Dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên
c. Dịch từ hợp ngữ ra ngôn ngữ bậc cao
d. Dịch từ ngôn ngữ bậc cao ra ngôn ngữ máy
[<br>]
Chương trình dịch nào dịch thành chương trình đích có thể lưu trữ để sử dụng lại:
a. Thông dịch
b. Hợp dịch
c. Biên dịch
d. Tất cả đều sai
[<br>]
Kiều dữ liệu Byte tốn bao nhiêu byte bộ nhớ để lưu trữ?
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
[<br>]
Trong Pascal từ khóa PROGRAM để làm gì?
a. Khai báo thư viện
b. Khai báo biến
c. Khai báo tên chương trình
d. Khai báo hằng
[<br>]
Biểu thức α≤a≤β được biểu diễn trong Pascal là:
a. (α<=a) and (a<=β)
b. (α<=a) or (a<=β)
c. (α≤a) and (a≤β) d. (α≤a) or (a≤β) [<br>]
Biểu thức (sqrt(36) div 5) có kết quả là mấy:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
[<br>]
Biến a được khai báo kiểu Real và có giá trị là 12. Câu lệnh Write(a:5:2) sẽ đưa ra màn
hình:
a. 12
b. 12.0
c. 12.00
d. 12.00000
[<br>]
Tên nào là đúng khi đặt tên cho một đối tượng của Pascal
a. 6HP
b. A BC
c. P21_C
d. -45
[<br>]
Khẳng định nào sau đây là đúng:
a. Phần khai báo bắt buộc phải có
b. Phần khai báo có thể có hoặc không
c. Phần thân chương trình có thể có hoặc không
d. Không nhất thiết phải có cặp từ Begin ….end. trong chương trình.
[<br>]
Lệnh nào được dùng ở cuối dùng dùng để dừng thực hiện chương trình – xem kết quả
a. Writeln
b. Write
c. Readln
d. Read
[<br>]
Bộ nhớ cần cấp phát bao nhiêu byte để lưu trữ: VAR A,D,E:Integer;
a. 2 byte bộ nhớ
b. 4 byte bộ nhớ
c. 6 byte bộ nhớ
d. 8 byte bộ nhớ
[<br>]
Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau?
a. Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa;
b. Phát hiện được lỗi cú pháp;
c. Thông báo lỗi cú pháp
d. Tạo được chương trình địch.

[<br>]
trong những biểu diễn dưới đây biểu diễn nào là tên dành riêng trong ngôn ngữ lập
trình Pascal:
a. END
b. Integer
c. Real
d. Byte
[<br>]
Để chạy chương trình ta dùng phím:
a. F9
b. Alt-X
c. Ctrl-F9
d. Shift-F9
[<br>]
Lệnh nào in giá trị biến x?
a. Write(x);
b. Writeln(‘x’);
c. Read(x);
d. Readln(x);
[<br>]
Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?
a. Biến dùng trong chương trình phải khai báo .
b. Biến được chương trình dịch bỏ qua .
c. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau .
d. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện .
[<br>]
Chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thường gồm có các thành phần
a. Phần khai báo, tên chương trình, phần thân
b. Tên chương trình, phần thân.
c. Tên chương trình, khai báo thư viện chương trình.
d. Phần khai báo, phần thân.
[<br>]
Để lưu ...
Chương trình dịch:
a. Dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy
b. Dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên
c. Dịch từ hợp ngữ ra ngôn ngữ bậc cao
d. Dịch từ ngôn ngữ bậc cao ra ngôn ngữ máy
[<br>]
Chương trình dịch nào dịch thành chương trình đích có thể lưu trữ để sử dụng lại:
a. Thông dịch b. Hợp dịch
c. Biên dịch d. Tất cả đều sai
[<br>]
Kiều dữ liệu Byte tốn bao nhiêu byte bộ nhớ để lưu trữ?
a. 4 b. 3
c. 2 d. 1
[<br>]
Trong Pascal từ khóa PROGRAM để làm gì?
a. Khai báo thư viện b. Khai báo biến
c. Khai báo tên chương trình d. Khai báo hằng
[<br>]
Biểu thức α≤a≤β được biểu diễn trong Pascal là:
a. (α<=a) and (a<=β) b. (α<=a) or (a<=β)
c. (α≤a) and (a≤β) d. (α≤a) or (a≤β) [<br>]
Biểu thức (sqrt(36) div 5) có kết quả là mấy:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
[<br>]
Biến a được khai báo kiểu Real và có giá trị là 12. Câu lệnh Write(a:5:2) sẽ đưa ra màn
hình:
a. 12 b. 12.0
c. 12.00 d. 12.00000
[<br>]
Tên nào là đúng khi đặt tên cho một đối tượng của Pascal
a. 6HP b. A BC
c. P21_C d. -45
[<br>]
Khẳng định nào sau đây là đúng:
a. Phần khai báo bắt buộc phải có
b. Phần khai báo có thể có hoặc không
c. Phần thân chương trình có thể có hoặc không
d. Không nhất thiết phải có cặp từ Begin ….end. trong chương trình.
[<br>]
Lệnh nào được dùng ở cuối dùng dùng để dừng thực hiện chương trình – xem kết quả
a. Writeln b. Write
c. Readln d. Read
[<br>]
Bộ nhớ cần cấp phát bao nhiêu byte để lưu trữ: VAR A,D,E:Integer;
a. 2 byte bộ nhớ b. 4 byte bộ nhớ
c. 6 byte bộ nhớ d. 8 byte bộ nhớ
[<br>]
Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau?
a. Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa; b. Phát hiện được lỗi cú pháp;
c. Thông báo lỗi cú pháp d. Tạo được chương trình địch.
KIỂM TRA 15 PHÚT - Trang 2
KIỂM TRA 15 PHÚT - Người đăng: Hoa Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KIỂM TRA 15 PHÚT 9 10 365