Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra học kì môn mang máy tính

Được đăng lên bởi Peter Phạm
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KIỂM TRA HỌC KỲ
MÔN MẠNG MÁY TÍNH
1. Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:
a. Peer - to - Peer
b. Remote Access
c. Terminal - Mainframe
d. Client - Server
2. Dịch vụ mạng DNS dùng để:
a. Cấp địa chỉ cho các máy trạm
b. Phân giải tên và địa chỉ
c. Truyền file và dữ liệu
d. Gửi thư điện tử
3. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:
a. IP Address
b. Subnet Mask
c. DNS Server
d. Default Gateway
4. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0
b. 255.255.255.192
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.128
5. Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit?
a. 32
b. 48
c. 64
d. 128
6. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?
a. Hub
b. NIC
c. Switch
d. Transceiver
7. Địa chỉ MAC là:
a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý cho việc định tuyến
b. Địa chỉ lớp 4 được gắn với cổng dịch vụ
c. Có thể thay đổi bằng TCP/IP Properties của Windows
d. Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng
8. Trong số các Hệ điều hành sau, Hệ điều hành mạng là:
a. Windows 98
1

b. Windows 2003 Professional
c. Windows 2003 Server
d. Windows XP
9. Dịch vụ mạng SMTP dùng để:
a. Gửi thư điện tử
b. Nhận thư điện tử
c. Phân giải tên và địa chỉ
d. Cấp địa chỉ cho máy trạm
10. Định tuyến tĩnh là loại định tuyến:
a. Dùng cho mạng nhỏ cấu trúc đơn giản
b. Nhà quản trị chỉ việc cấu hình giao thức định tuyến cho Router
c. Nhà quản trị phải cấu hình từng dòng lệnh cho các mạng đích cần thiết
d. Router có thể giúp lựa chọn đường đi ngắn nhất trên mạng
11. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
a. SMTP: TCP Port 25?
b. Telnet: UDP Port 23
c. HTTP: TCP Port 80
d. TFTP: TCP Port 69
12. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:
a. ARP
b. DHCP
c. RARP
d. ICMP
13. Khả năng định tuyến được thực hiện bởi thiết bị:
a. Switch
b. Hub
c. NIC
d. Router
14. Các dịch vụ quay số tương tự (Dial-up) sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu
tương tự?
a. Repeater
b. Modem
c. Router
d. NIC
15. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?
a. POTS
b. DNS
c. HTTP
d. FTP
16. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:
a. Ethernet
2

b. TCP/IP
c. OSI
d. IEEE
17. Hub là thiết bị hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI:
a. Tầng Vật lý
b. Tầng Data Link
c. Tầng Transport
d. Tầng Network
18. Một Hub tốc độ 100Mbps có 12 cổng thì tốc độ của mỗi cổng sẽ là:
a. Tối đa 100Mbps khi chỉ có một máy tính cắm vào Hub
b. Tối đ...
KIỂM TRA HỌC KỲ
MÔN MẠNG MÁY TÍNH
1. Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:
a. Peer - to - Peer
b. Remote Access
c. Terminal - Mainframe
d. Client - Server
2. Dịch vụ mạng DNS dùng để:
a. Cấp địa chỉ cho các máy trạm
b. Phân giải tên và địa chỉ
c. Truyền file và dữ liệu
d. Gửi thư điện tử
3. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:
a. IP Address
b. Subnet Mask
c. DNS Server
d. Default Gateway
4. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0
b. 255.255.255.192
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.128
5. Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit?
a. 32
b. 48
c. 64
d. 128
6. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?
a. Hub
b. NIC
c. Switch
d. Transceiver
7. Địa chỉ MAC là:
a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý cho việc định tuyến
b. Địa chỉ lớp 4 được gắn với cổng dịch vụ
c. Có thể thay đổi bằng TCP/IP Properties của Windows
d. Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng
8. Trong số các Hệ điều hành sau, Hệ điều hành mạng là:
a. Windows 98
1
Kiểm tra học kì môn mang máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra học kì môn mang máy tính - Người đăng: Peter Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Kiểm tra học kì môn mang máy tính 9 10 794