Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức cơ bản về mạng Lan

Được đăng lên bởi meokity06
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 921 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN,
GIAO THỨC TCP/IP VÀ ĐỊA CHỈ IP
I. Giới thiệu chung về mạng:................................................................................2
1. Sự hình thành của mạng máy tính.........................................................................2
2. Mạng máy tính là gì? ............................................................................................2
3. Các mục tiêu của việc tạo nên mạng máy tính......................................................3
4. Phân loại mạng máy tính.......................................................................................3
4.1 Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý :.......................................................3
4.2 Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch: .............................................................4
4.3 Phân loại theo kiến trúc mạng sử dụng............................................................5
4.4 Phân loại theo hệ điều hàng mạng...................................................................5
5. Các mạng máy tính thông dụng nhất ....................................................................6
5.1 Mạng cục bộ LAN (Local Network Area).........................................................6
5.2 Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) với kết nối LAN to LAN.............6
5.3 Liên mạng INTERNET......................................................................................6
5.4 Mạng INTRANET .............................................................................................6

II. Mạng cục bộ - LAN (Local Area Network): ..............................................8
1. Khái niệm ..............................................................................................................8
2. Các đặc tính kỹ thuật của LAN.............................................................................8
3. Các topo mạng ......................................................................................................9
3.1. Định nghĩa Topo mạng....................................................................................9
3.2. Mạng hình sao ...............................................................................................10
3.3. Mạng trục tuyến tính (Bus): ..........................................................................11
3.4. Mạng vòng .....................................................................................................11
3.5. Kết nối hỗn hợp ..............
MC LC
Module 1: KIN THC CƠ BN V MNG, MNG LAN,
GIAO THC TCP/IP VÀ ĐỊA CH IP
I. Gii thiu chung v mng:................................................................................2
1. S hình thành ca mng máy tính.........................................................................2
2. Mng máy tính là gì? ............................................................................................2
3. Các mc tiêu ca vic to nên mng máy tính......................................................3
4. Phân loi mng máy tính.......................................................................................3
4.1 Phân loi mng theo khong cách địa lý :.......................................................3
4.2 Phân loi theo k thut chuyn mch: .............................................................4
4.3 Phân loi theo kiến trúc mng s dng............................................................5
4.4 Phân loi theo h điu hàng mng...................................................................5
5. Các mng máy tính thông dng nht ....................................................................6
5.1 Mng cc b LAN (Local Network Area).........................................................6
5.2 Mng din rng WAN (Wide Area Network) vi kết ni LAN to LAN.............6
5.3 Liên mng INTERNET......................................................................................6
5.4 Mng INTRANET .............................................................................................6
II. Mng cc b - LAN (Local Area Network):..............................................8
1. Khái nim..............................................................................................................8
2. Các đặc tính k thut ca LAN.............................................................................8
3. Các topo mng ......................................................................................................9
3.1. Định nghĩa Topo mng....................................................................................9
3.2. Mng hình sao ...............................................................................................10
3.3. Mng trc tuyến tính (Bus): ..........................................................................11
3.4. Mng vòng.....................................................................................................11
3.5. Kết ni hn hp .............................................................................................12
4. Các loi cáp truyn và hướng dn cách bm cáp mng các lo
i.........................12
4.1. Các loi cáp truyn .......................................................................................12
4.2. Các thiết b kết ni.........................................................................................16
4.3. Nhng điu cn biết v quá trình thiết lp mng LAN: ................................21
III. Cu hình TCP/IP trên máy tính:.............................................................28
1. Cu hình TCP/IP động:.......................................................................................28
2. Cu hình tĩnh:......................................................................................................30
3. Kim tra kết ni: .................................................................................................33
IV. X lý li trong mng LAN........................................................................34
1. Kim tra li cáp và thiết b..................................................................................34
2. X lý các li ca TCP/IP trong LAN..................................................................35
2.1 M ca s du nhc dòng lnh .....................................................................35
Kiến thức cơ bản về mạng Lan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức cơ bản về mạng Lan - Người đăng: meokity06
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Kiến thức cơ bản về mạng Lan 9 10 200