Ktl-icon-tai-lieu

kiến thực, kỹ năng tin học cơ bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Công
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ô;O QUANG TRUNG

Module TH

20
KIÕN THøC, KÜ N¡NG
TIN HäC C¥ B¶N

KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TIN HỌC CƠ BẢN

|

7

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Tin h c là ngành khoa h c nghiên c u các ph ng pháp, công ngh
và quá trình x lí thông tin m t cách t ng d a trên các ph ng ti n
k thu t, mà ch y u hi n nay là máy tính i n t (MT T).
Nh v y, khía c nh khoa h c c a tin h c chính là ph ng pháp, còn
khía c nh k thu t c a tin h c chính là công ngh ch t o MT T c ng
nh s n xu t các ch ng trình (ph n m m) h th ng, ti n ích và ng d ng.
C u t o c a MT T d a trên mô ph ng quá trình x lí thông tin c a b
não con ng i. Quá trình x lí thông tin trong MT T ph thu c vào các
thi t b (ph n c ng) và ch ng trình (ph n m m).
M t trong nh ng ng d ng c a tin h c vào giáo d c là ng d ng ph n
m m so n th o v n b n Microsoft Word (g i t t là Word). ây là m t
ch ng trình so n th o v n b n a n ng cung c p m t l ng l n các
tính n ng c áo và a d ng. Các công vi c có th làm trong ph m vi
c a Word bao g m t vi c so n th o các tài li u n gi n nh th t ,
v n b n n vi c t o ra các n ph m chuyên nghi p nh sách, báo,
t p chí, giáo án, bài gi ng,...

B. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức

— Hi u c m t s khái ni m c b n v tin h c.
— Trình bày c c u t o c a MT T và các thi t b ngo i vi.

2. Về kĩ năng

— Th c hi n úng, thành th o các thao tác c b n trong h i u hành
Windows.
— Th c hi n úng, thành th o các thao tác c b n c a ph n m m so n th o
v n b n Word.

8

|

MODULE TH 20

C. NỘI DUNG

Nội dung 1

CÁC KHÁI NIỆM CỦA TIN HỌC

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thông tin và tin học
THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Khái niệm về thông tin

Ngày nay, thu t ng "thông tin" (information) c s d ng khá ph bi n.
Ng i ta có nhu c u c báo, xem truy n hình, giao ti p v i ng i
khác,... có thông tin. Thông tin mang l i cho con ng i s hi u bi t,
nh n th c t t h n, úng h n v nh ng i t ng trong t nhiên,
xã h i,...
C n t thông tin trong m c ích ho t ng. Khi ti p nh n thông tin,
ng i ta ph i "x lí" thông tin ó có nh ng quy t nh. Ví d : M t
ng i i u khi n xe máy ph i luôn nhìn ng và các i t ng tham gia
giao thông khác lái t i ích an toàn.
Thông tin c chuy n t i qua các môi tr ng v t lí khác nhau nh ánh
sáng, sóng âm, sóng i n t . Thông tin c ghi trên các ph ng ti n
h u hình nh các v n b n trên gi y, b ng ghi âm hay phim nh,... V
nguyên t c, b t kì c u trúc v t ch t nào ho c b t kì dòng n ng l ng nào
c ng có th mang thông tin. Các v t có th mang c thông tin c
g i là giá mang tin (support). D li u (data) là s bi u di n c a thông tin
và c th hi n b ng các tín hi u...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến thực, kỹ năng tin học cơ bản - Người đăng: Nguyễn Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
kiến thực, kỹ năng tin học cơ bản 9 10 521