Ktl-icon-tai-lieu

Kiến Trúc Bộ Lệnh MIPS

Được đăng lên bởi dinhtuan0702
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 2602 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TH028 – Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
Bài 6. Kiến trúc bộ lệnh MIPS

Phạm Tuấn Sơn
ptson@fit.hcmuns.edu.vn

Mục tiêu
• Sau bài này, SV có khả năng:
– Có khả năng lập trình hợp ngữ MIPS
– Giải thích quan điểm thiết kế bộ lệnh MIPS
– Trình bày các vấn đề cần quan tâm khi thiết
kế một bộ lệnh
– Có khả năng tự thiết kế một bộ lệnh theo một
quan điểm nào đó

2

Nội dung
• Kiến trúc bộ lệnh MIPS
• Các vấn đề khi thiết kế bộ lệnh
• Quan điểm thiết kế bộ lệnh MIPS

3

Kiến trúc bộ lệnh
• Công việc cơ bản nhất của CPU là thực thi các lệnh
(instruction).
• Các CPU khác nhau cài đặt các tập lệnh khác nhau. Tập
hợp các lệnh mà một CPU nào đó cài đặt gọi là kiến trúc
bộ lệnh (Instruction Set Architecture – ISA).
– Ví dụ: Intel 80x86 (Pentium 4), IBM/Motorola PowerPC
(Macintosh), MIPS, Intel IA64, ...

• Môn học sẽ sử dụng kiến trúc MIPS để minh họa.
• Tại sao sử dụng MIPS để giảng dạy thay vì Intel 80x86?

4

Lệnh số học trong MIPS
• Cú pháp:
opt
opr,opr1,opr2
trong đó:
opt – Tên thao tác (toán tử, tác tử)
opr – Thanh ghi (toán hạng, tác tố đích)
chứa kết quả
opr1 – Thanh ghi (toán hạng nguồn thứ 1)
opr2 – Thanh ghi hoặc hằng số (toán hạng
nguồn thứ 2)
5

Toán hạng thanh ghi
• MIPS hỗ trợ 32 thanh ghi đánh số từ $0 - $31.
Tại sao là 32 ? Để dễ sử dụng, các thanh ghi
còn có thể được truy xuất thông qua tên của nó.
• Mỗi thanh ghi có kích thước 32 bit. Tại sao là 32
?
– Trong MIPS, nhóm 32 bit được gọi là một từ (word)

• Trong đó, 8 thanh ghi thường được sử dụng để
thực hiện các phép tính được đánh số $16 $23.
$16 - $23

~

$s0 - $s7 (saved register)

(tương ứng với biến C)
6

Một số đặc điểm
của toán hạng thanh ghi
• Đóng vai trò giống như biến trong các NNLT cấp cao (C,
Java). Tuy nhiên, khác với biến chỉ có thể giữ giá trị theo
kiểu dữ liệu được khai báo trước khi sử dụng, thanh ghi
không có kiểu, thao tác trên thanh ghi sẽ xác định dữ
liệu trong thanh ghi sẽ được đối xử như thế nào.
• Ưu điểm: bộ xử lý truy xuất thanh ghi nhanh nhất (hơn 1
tỉ lần trong 1 giây) vì thanh ghi là một thành phần phần
cứng thường nằm chung mạch với bộ xử lý.
• Khuyết điểm: do thanh ghi là một thành phần phần cứng
nên số lượng cố định và hạn chế. Do đó, sử dụng phải
khéo léo.

7

Cộng, trừ số nguyên (1/4)
• Lệnh cộng:
add
$s0,$s1,$s2 (cộng có dấu trong MIPS)
addu $s0,$s1,$s2 (cộng không dấu trong MIPS)
tương ứng với: a = b + c (trong C)
trong đó các thanh ghi $s0,$s1,$s2 (trong MIPS)
tương ứng với các biến a, b, c (trong C)

• Lệnh trừ:
sub
$s3,$s4,$s5 (trừ có dấu trong MIPS)
subu $...
TH028 – Kiến trúc máy tính và hp ng
Bài 6. Kiến trúc b lnh MIPS
Phm Tun Sơn
ptson@fit.hcmuns.edu.vn
Kiến Trúc Bộ Lệnh MIPS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến Trúc Bộ Lệnh MIPS - Người đăng: dinhtuan0702
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Kiến Trúc Bộ Lệnh MIPS 9 10 492