Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc HĐH Linux

Được đăng lên bởi Dụng Phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GNU/Linux Architecture
Contents:
1. What is Operating System?
2. GNU/Linux Operating System.
3. Architecture Overview of the GNU/Linux OS.
4. Components of GNU/Linux OS.
5. Relationship of Components in OS.
1. What is Operating System?
 Definitions: Operating System is a software designed to control the

hardware of a system in order to allow users and application programs to
make use of it.
 Dịch: Hệ điều hành là một phần mềm được thiết kế để điều khiển phần cứng của

một hệ thống, để cho phép những chương trình ứng dụng có thể sử dụng được nó.
(khái niệm trên được phân tích theo vai trò của hệ điều hành trong hệ thống).
 Về khía cạnh phân tích theo chức năng thì bản chất hệ điều hành là: quản lý tiến

trình, quản lý năng lượng, quản lý bộ nhớ và quản lý toàn bộ phần cứng trong hệ
thống.
2. GNU/Linux Operating System.
 Linux is (in simplest terms) an operating system. It is the software on a

computer that enables applications and the computer operator to access the
devices on the computer to perform desired functions. The operating system
(OS) relays instructions from an application to, for instance, the computer's
processor. The processor performs the instructed task, then sends the results
back to the application via the operating system.( )
 Linux is a freedom operating system based on UNIX standards.
 LINUX® is a registered trademark of Linus Torvalds.
 Licensing: Code is contributed to the Linux kernel under a number of licenses,

but all code must be compatible with version 2 of the GNU General Public
License (GPLv2), which is the license covering the kernel distribution as a

whole. In practice, that means that all code contributions are covered either by
GPLv2 (with, optionally, language allowing distribution under later versions of
the GPL) or the three-clause BSD license. Any contributions which are not
covered by a compatible license will not be accepted into the kernel. Copyright
assignments are not required (or requested) for code contributed to the kernel.
All code merged into the mainline kernel retains its original ownership; as a
result, the kernel now has thousands of owners.()
 Hệ điều hành GNU/Linux: Torvalds phát triển Linux kernel trên môi trường

MINIX(một hệ điều hành kiểu UNIX), các ứng dụng viết cho MINIX có thể sử
dụng trên Linux. Sau đó khi Linux đã "trưởng thành" thì việc phát triển Linux diễn
ra ngay trên hệ thống Linux. Các ứng dụng GNU cũng thay thế các thành phần của
MINIX....
GNU/Linux Architecture
Contents:
1. What is Operating System?
2. GNU/Linux Operating System.
3. Architecture Overview of the GNU/Linux OS.
4. Components of GNU/Linux OS.
5. Relationship of Components in OS.
1. What is Operating System?
Definitions: Operating System is a software designed to control the
hardware of a system in order to allow users and application programs to
make use of it.
Dịch: Hệ điều hành một phần mềm được thiết kế để điều khiển phần cứng của
một hệ thống, để cho phép những chương trình ứng dụng thể sử dụng được .
(khái niệm trên được phân tích theo vai trò của hệ điều hành trong hệ thống).
Về khía cạnh phân tích theo chức năng thì bản chất hệ điều hành là: quản tiến
trình, quản năng lượng, quản bộ nhớ quản toàn bộ phần cứng trong hệ
thống.
2. GNU/Linux Operating System.
Linux is (in simplest terms) an operating system. It is the software on a
computer that enables applications and the computer operator to access the
devices on the computer to perform desired functions. The operating system
(OS) relays instructions from an application to, for instance, the computer's
processor. The processor performs the instructed task, then sends the results
back to the application via the operating system.( http://www.linux.com)
Linux is a freedom operating system based on UNIX standards.
LINUX® is a registered trademark of Linus Torvalds.
Licensing: Code is contributed to the Linux kernel under a number of licenses,
but all code must be compatible with version 2 of the GNU General Public
License (GPLv2), which is the license covering the kernel distribution as a
Kiến trúc HĐH Linux - Trang 2
Kiến trúc HĐH Linux - Người đăng: Dụng Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kiến trúc HĐH Linux 9 10 770