Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi tuyetnguyen95
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1. Đổi các số nguyên thập phân sau ra số hex 16 bit: - 234

2. Đổi các số nguyên thập phân sau ra số hex 16 bit: –16

3. Biểu diễn số sau ở dạng dấu chấm động trong máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: –0.125

4. Biểu diễn số sau ở dạng dấu chấm động trong máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: –0.75

5. Biểu diễn số sau ở dạng dấu chấm động trong máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit:
–154.25

6. Biểu diễn số sau ở dạng dấu chấm động trong máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: +76.75

7. Biểu diễn số sau ở dạng dấu chấm động trong máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit::
+1022.0625

8. Biểu diễn số sau ở dạng dấu chấm động trong máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit:
1032.0625

9. Biểu diễn số sau ở dạng dấu chấm động trong máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit:
–0.03125

10. Biểu diễn số sau ở dạng dấu chấm động trong máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: +129.9

11. Biểu diễn số sau ở dạng dấu chấm động trong máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: –129.8

12. a) Cho biết ý nghĩa khi nói Bus địa chỉ có độ rộng 24 bit.
b) Trình bày sơ đồ khối chung của hệ thống vào/ra trong máy tính.

13. a) Trình bày cấu trúc chung của modul vào/ra dữ liệu.
b) Cho biết ý nghĩa khi nói Bus dữ liệu có độ rộng 32 bit

14. Trình bày phương pháp vào ra dữ liệu theo định trình

15. Trình bày phương pháp vào ra dữ liệu kiểu thăm dò

16. Trình bày phương pháp vào/ra dữ liệu theo ngắt cứng.

17. Trình bày cấu trúc của hệ thống vào/ra theo ngắt cứng.

18. Trình bày quá trình vào/ra dữ liệu theo phương pháp ngắt cứng.

19. Trình bày khái niệm quá trình DMA, cấu trúc của hệ thống vào/ra theo kiểu DMA.

20. Trình bày quá trình vào/ra dữ liệu kiểu DMA (quá trình DMA).

21. Cho mạch sau:
D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

C
A0

A11

A12

A21

O1
S0

Trong đó:

A22

A31

O2

S1

A32

A41

O3

S2

A42

A51

O4

S3

A61

O5

S4

D7 ¸ D0 : dữ liệu đầu vào
S7 ¸ S0: dữ liệu đầu ra

A52

A62

A7

O6

S5

S6

S7

C: bit điều khiển hướng dịch

Chứng minh khi bit C = 0, dữ liệu đầu ra là kết quả của dữ liệu đầu vào dịch phải tất cả các bit
đi 1 bit

22. Cho mạch sau:
D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

C
A0

A11

A12

O1
S0

Trong đó:

S1

A21

A22

O2
S2

A31

A32

O3
S3

D7 ¸ D0 : dữ liệu đầu vào
S7 ¸ S0: dữ liệu đầu ra

A41

A42

O4
S4

A51

A52

O5
S5

A61

A62

A7

O6
S6

S7

C: bit điều khiển hướng dịch

Chứng minh khi bit C = 1, dữ liệu đầu ra là kết quả của dữ liệu đầu vào dịch trái tất cả các bit
đi 1 bit

23. Cho mạch sau:
Ak
Bk

A

Zk
B

Ck

C

C

k+1

Trong đó:
Ak, Bk: đầu vào
Zk:
đầu ra
Ck: nhớ từ số thứ k–1 sang
Ck+1: nhớ tới s...
1. Đổi các số nguyên thập phân sau ra số hex 16 bit: - 234
2. Đổi các số nguyên thập phân sau ra số hex 16 bit: –16
Kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc máy tính - Người đăng: tuyetnguyen95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Kiến trúc máy tính 9 10 285