Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi tonbaokhuyen
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CE

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

CHƯƠNG 4
BỘ XỬ LÝ (THE PROCESSOR)

1

CE

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

CHƯƠNG 4
BỘ XỬ LÝ (THE PROCESSOR)
 Phần 1. Xây dựng đường dữ liệu (Datapath)
 Phần 2. Kỹ thuật ống dẫn (Pipeline)

2

CE

BỘ XỬ LÝ

Nội dung phần 1
1. Giới thiệu
2. Nhắc lại các quy ước thiết kế logic
3. Xây dựng đường dữ liệu (datapath) đơn giản
4. Hiện thực datapath đơn chu kỳ

3

CE

BỘ XỬ LÝ

Nội dung
1. Giới thiệu
2. Nhắc lại các quy ước thiết kế logic
3. Xây dựng đường dữ liệu (datapath) đơn giản
4. Hiện thực datapath đơn chu kỳ

4

Giới thiệu

CE

 Hiệu suất của một máy tính được xác định bởi ba yếu tố:
– Tổng số câu lệnh
– Chu kỳ xung clock
– Số chu kỳ xung clock trên một lệnh
(Clock cycles per instruction − CPI)

Được xác định bởi trình biên dịch
và kiến trúc tập lệnh
Được xác định bởi quá
trình hiện thực bộ xử lý

 Mục đích chính của chương này:
- Giải thích quy tắc hoạt động và hướng dẫn xây dựng datapath cho một bộ xử lý
chứa một số lệnh đơn giản (giống kiến trúc tập lệnh dạng MIPS), gồm hai ý
chính:
• Thiết kế datapath
• Hiện thực datapath đã thiết kế
MIPS (bắt nguồn từ chữ viết tắt của ‘Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages’) là một
kiến trúc tập tập lệnh dạng RISC, được phát triển bởi MIPS Technologies (trước đây là MIPS
Computer Systems, Inc.)

5

CE

Giới thiệu

Chương này chỉ xem xét 8 lệnh trong 3 nhóm chính của tập lệnh
MIPS:


Nhóm lệnh tham khảo bộ nhớ (lw và sw)



Nhóm lệnh liên quan đến logic và số học (add, sub, AND, OR, và slt)



Nhóm lệnh nhảy (Lệnh nhảy với điều kiện bằng beq)

6

CE

Giới thiệu

Tổng quan các lệnh cần xem xét:
Nhóm lệnh tham khảo bộ nhớ:
Nạp lệnh  Đọc một/hai thanh ghi  Sử dụng ALU  Truy xuất bộ nhớ để đọc/ghi dữ
liệu

Nhóm lệnh logic và số học:
Nạp lệnh  Đọc một/hai thanh ghi  Sử dụng ALU  Ghi dữ liệu vào thanh ghi

Nhóm lệnh nhảy:
Nạp lệnh  Đọc một/hai thanh ghi  Sử dụng ALU  Chuyển đến địa chỉ lệnh tiếp
theo dựa trên kết quả so sánh

7

CE

Giới thiệu

Hình ảnh datapath của một bộ xử lý với 8 lệnh MIPS: add, sub, AND, OR, slt,
lw, sw và beq

8

CE

BỘ XỬ LÝ

Nội dung
1. Giới thiệu
2. Nhắc lại các quy ước thiết kế logic
3. Xây dựng đường dữ liệu (datapath) đơn giản
4. Hiện thực datapath đơn chu kỳ

9

Quy ước thiết kế

CE

Phần này nhắc lại các khái niệm:
 Mạch tổ hợp (Combinational): ALU
 Mạch tuần tự (Sequential): instruction/data memories và thanh ghi

 Tín hiệu điều khiển (Control signal)
 Tín hiệu dữ liệu (Data signal)


Asserted (assert): Khi tín hiệu ở mức cao hoặc ‘true’

...
CE
CHƯƠNG 4
BỘ XỬ LÝ (THE PROCESSOR)
1
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc máy tính - Người đăng: tonbaokhuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Kiến trúc máy tính 9 10 494