Ktl-icon-tai-lieu

kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi quachthang92
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1795 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GiỚI THIỆU CHUNG
VỀ KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Mục đích môn học






Lịch sử phát triển của máy tính, các thế hệ máy tính
và cách phân loại máy tính.
Giới thiệu các thành phần cơ bản của một hệ thống
máy tính, khái niệm về kiến trúc máy tính, tập lệnh.
Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các
kiểu định vị.
Giới thiệu cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức,
chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận
bên trong bộ xử lý.

BỘ MÔN: KỸ THUẬT MÁY TÍNH – KHOA ĐiỆN TỬ

2 / 50

Mục đích môn học




Giới thiệu chức năng và nguyên lý hoạt động của
các cấp bộ nhớ máy tính.
Giới thiệu một số thiết bị lưu trữ ngoài như: đĩa
từ, đĩa quang, thẻ nhớ, băng từ. Hệ thống kết nối
cơ bản các bộ phận bên trong máy tính. Cách
giao tiếp giữa các ngoại vi và bộ xử lý.

BỘ MÔN: KỸ THUẬT MÁY TÍNH – KHOA ĐiỆN TỬ

3 / 50

Yêu cầu
Trang bị kiến thức về lịch sử phát triển của
máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân
loại máy tính.
 Nắm vững các khái niệm cơ bản liên quan
đến các hệ thống số được dùng trong máy
tính. Thành thạo các thao tác biến đổi số
giữa các hệ thống số.


BỘ MÔN: KỸ THUẬT MÁY TÍNH – KHOA ĐiỆN TỬ

4 / 50

Yêu cầu




Sinh viên có kiến thức về các thành phần cơ bản
của một hệ thống máy tính, khái niệm về kiến trúc
máy tính, tập lệnh. Nắm vững các kiến thức về các
kiểu kiến trúc máy tính, các kiểu định vị được dùng
trong kiến trúc, loại và chiều dài của toán hạng, tác
vụ mà máy tính có thể thực hiện.
Sinh viên phải nắm vững cấu trúc của bộ xử lý
trung tâm và diễn tiến thi hành một lệnh mã máy, vì
đây là cơ sở để hiểu được các hoạt động xử lý lệnh
trong các kỹ thuật xử lý thông tin trong máy tính.

BỘ MÔN: KỸ THUẬT MÁY TÍNH – KHOA ĐiỆN TỬ

5 / 50

Yêu cầu
Sinh viên phải hiểu được các cấp bộ nhớ
và cách thức vận hành của các loại bộ nhớ
được giới thiệu để có thể đánh giá được
hiệu năng hoạt động của các loại bộ nhớ.
 Sinh viên phải nắm vững các kiến thức về
hệ thống kết nối cơ bản các bộ phận bên
trong máy tính, cách giao tiếp giữa các
ngoại vi và bộ xử lý.


BỘ MÔN: KỸ THUẬT MÁY TÍNH – KHOA ĐiỆN TỬ

6 / 50

Kiến thức cơ sở cho môn học
•
•
•
•

Tin học đại cương
Điện tử số
Nguyên lý Hệ điều hành
Lập trình hợp ngữ

BỘ MÔN: KỸ THUẬT MÁY TÍNH – KHOA ĐiỆN TỬ

7 / 50

Tài liệu tham khảo
Kiến trúc máy tính - Nguyễn Đình Việt
Giáo trình cấu trúc máy tính – Tống Văn On
Cấu trúc máy vi tính - Trần Quang Vinh
Kỹ thuật vi xử lý - Văn Thế Minh
Kỹ thuật vi xử lý và máy vi tính - Đỗ Xuân
Thụ & Hồ Khánh Lâm

BỘ MÔN: KỸ THUẬT MÁY TÍNH – KHOA ĐiỆN TỬ

8 / 50

...
GiỚI THIỆU CHUNG
VỀ KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến trúc máy tính - Người đăng: quachthang92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
kiến trúc máy tính 9 10 974