Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi Captains Joke
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1:
Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MBR làm nhiệm vụ gì?
A.Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ.
B.Ghi dữ liệu ra bộ nhớ.
C.Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớ.
D.Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bọ nhớ.
Câu 2:
Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MAR làm nhiệm vụ gì?
A.Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớ.
B.Ghi dữ liệu ra bộ nhớ.
C. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ.
D.Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bọ nhớ.
Câu 3:
Các loại BUS nào sử dụng trong kiến trúc vào/ra của máy tính số là:
A.Cả 3 loại BUS: Dữ liệu, địa chỉ, điều khiển.
B.BUS địa chỉ
C.BUS điều khiển
D.BUS dữ liệu.
Câu 4:
Loại BUS nào làm nhiệm vụ điều khiển các tín hiệu đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ:
A.BUS điều khiển.
B.BUS địa chỉ.
C.BUS dữ liệu.
D.BUS địa chỉ và BUS điều khiển.
Câu 5:
Loại BUS nào làm nhiệm vụ đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ:
A.BUS dữ liệu.
B.BUS địa chỉ.
C.BUS điều khiển.
D.BUS địa chỉ và BUS điều khiển.
Câu 6:
Trong kiến trúc máy vi tính 4 bits. Khối nào làm thực hiện nhiệm vụ con trỏ lệnh.
A.Khối ID
B.Khối MBR.
C.Khối MAR.
D.Khối CU
Câu 7:
Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi nào quản lý sự hoạt động của STACK.
A.SS:SP.
B.CS:IP.
C.BP:SP.
D.DS:SI.

Câu 8:
Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. thanh ghi SP làm nhiệm vụ gì?
A.Trỏ đến đỉnh STACK.
B.Trỏ đến đáy STACK.
C.Trỏ đến địa chỉ con trỏ lệnh.
D.Trỏ đến địa chỉ OFFSET của đoạn lệnh.
Câu 9:
Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. thanh ghi IP làm nhiệm vụ gì?
A.Trỏ đến địa chỉ OFFSET của đoạn lệnh.
B.Trỏ đến đáy STACK.
C.Trỏ đến địa chỉ con trỏ lệnh.
D.Trỏ đến đỉnh STACK.
Câu 10.
Nếu địa chỉ đỉnh STACK trong kiên trúc 16 bits là FFEE thì sau khi thực hiện các lệnh sau:
PUSH AX
PUSH BX
thì giá trị đỉnh STACK còn bao nhiêu:
A>FFEA.
B>FFEC.
C>FFED.
D>FFEB.
Câu 10.
Trong kiến trúc xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi CS:IP thực hiện nhiệm vụ gì?
A> Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn lệnh.
B> Trỏ đến địa chỉ OFFSET của đoạn lệnh.
C> Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn dữ liệu.
D> Trỏ đến địa chỉ OFFSET của đoạn dữ liệu.
Câu 11:
Trong kiến trúc xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi DS:DI thực hiện nhiệm vụ gì?
A> Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đích.
B> Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đích.
C> Trỏ đến địa chỉ OFFSET của ô nhớ trong đoạn dữ liệu.
D> Trỏ đến địa chỉ OFFSET của đoạn dữ liệu.
Câu 12:
Trong kiến trúc xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi DS:SI thực hiện nhiệm vụ gì?
A> Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồn.
B> Trỏ đến địa chỉ SEGM...
Câu 1:
Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MBR làm nhiệm vụ gì?
A.Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ.
B.Ghi dữ liệu ra bộ nhớ.
C.Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớ.
D.Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bọ nhớ.
Câu 2:
Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MAR làm nhiệm vụ gì?
A.Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớ.
B.Ghi dữ liệu ra bộ nhớ.
C. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ.
D.Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bọ nhớ.
Câu 3:
Các loại BUS nào sử dụng trong kiến trúc vào/ra của máy tính số là:
A.Cả 3 loại BUS: Dữ liệu, địa chỉ, điều khiển.
B.BUS địa chỉ
C.BUS điều khiển
D.BUS dữ liệu.
Câu 4:
Loại BUS nào làm nhiệm vụ điều khiển các tín hiệu đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ:
A.BUS điều khiển.
B.BUS địa chỉ.
C.BUS dữ liệu.
D.BUS địa chỉ và BUS điều khiển.
Câu 5:
Loại BUS nào làm nhiệm vụ đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ:
A.BUS dữ liệu.
B.BUS địa chỉ.
C.BUS điều khiển.
D.BUS địa chỉ và BUS điều khiển.
Câu 6:
Trong kiến trúc máy vi tính 4 bits. Khối nào làm thực hiện nhiệm vụ con trỏ lệnh.
A.Khối ID
B.Khối MBR.
C.Khối MAR.
D.Khối CU
Câu 7:
Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi nào quản lý sự hoạt động của STACK.
A.SS:SP.
B.CS:IP.
C.BP:SP.
D.DS:SI.
Kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc máy tính - Người đăng: Captains Joke
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiến trúc máy tính 9 10 811