Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

Được đăng lên bởi Hoàng Hồng Trang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 788 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
Giảng viên: Th.s Trịnh Hoàng Nam

Nhóm 4
Các thành viên trong nhóm:
Hoàng Hồng Trang (nhóm trưởng)
Đỗ Thị Phượng
Ngô Mẫn Quỳnh
Đỗ Bảo Phúc
Ngô Thị Hồng Thanh
Nguyễn Thị Thúy Thuận

ĐỀ TÀI : QUÁ TRÌNH
1.

Các khái niệm cơ bản.

2.

Các trạng thái của Process. Ví dụ minh họa.

3.

Trạng thái Process trong Unix.

4.

Mục tiêu của định thời Process. Các hàng đợi
định thời.

1. Các khái niệm cơ bản.
a. Khái niệm quá trình.
- Qúa trình là đối tượng trong hệ điều hành, biểu thị việc thực hiện một chương trình trong
một phiên làm việc
=> Qúa trình là một đơn vị tính toán cơ sở trong hệ thống.
- Ngoài ra, một quá trình thường chứa ngăn xếp quá trình, chứa dữ liệu tạm thời (như các tham
số phương thức, các địa chỉ trả về, các biến cục bộ) và phần dữ liệu chứa các biến toàn cục.
- Qúa trình được gọi là đơn nếu các lệnh (thành phần con) trong nó được thực hiện một cách
tuần tự.
-Thuật ngữ đồng thời liên quan đến việc mô tả sự thực hiện đồng thời các quá trình đơn.
-Giữa hai quá trình có những thành phần được phép thực hiện đồng thời. Các thành phần khác
cần được đồng bộ hoặc truyền thông giữa chúng.
- Mặc dù hai quá trình có thể được liên kết với cùng chương trình nhưng chúng được chứa hai

thứ tự thực thi riêng rẻ.
- Một quá trình có thể tạo ra nhiều quá trình khi nó thực thi.
- Một quá trình cần các tài nguyên của hệ thống như: CPU,bộ nhớ,thiết bị I/O,file, .... để hoàn
thành công việc.

b. Phân biệt quá trình và chương trình
- Một chương trình không phải là một quá trình
- Một chương trình là một thực thể thụ động,một quá trình là một thực thể chủ động
- Chương trình liên quan đến bài toán cần giải quyết (các tham số hình thức)dài,quá trình là
một lần sử dụng chương trình đã có để giải quyết bài toán trong một tình huống cụ thể (tham số
đã được cụ thể).

c. Khối điều khiển quá trình (Process Control Block – PCB)
-Mỗi quá trình được hiện diện trong hệ điều hành bởi một khối điều khiển quá trình
(Process Control Block-PCB) – cũng được gọi khối điều khiển tác vụ.

Khối điều khiển quá trình
• Trạng thái quá trình (process state): trạng thái có thể là mới, sẳn sàng, đang chạy, chờ
đợi, kết thúc, …
• Bộ đếm chương trình (program counter): bộ đếm hiển thị địa chỉ của chỉ thị kế tiếp
được thực thi cho quá trình này.
• Các thanh ghi (registers) CPU: các thanh ghi khác nhau về số lượng và loại, phụ
thuộc vào kiến trúc máy tính. Chúng gồm các bộ tổng (accumulators), các thanh ghi chỉ
mục, các con trỏ ngăn xếp, và các thanh ghi đa năng (gen...
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH
Giảng viên: Th.s Trịnh Hoàng Nam
Nhóm 4
Các thành viên trong nhóm:
Hoàng Hồng Trang (nhóm trưởng)
Đỗ Thị Phượng
Ngô Mẫn Quỳnh
Đỗ Bảo Phúc
Ngô Thị Hồng Thanh
Nguyễn Thị Thúy Thuận
ĐỀ TÀI : QUÁ TRÌNH
1. Các khái niệm cơ bản.
2. Các trạng thái của Process. Ví dụ minh họa.
3. Trạng thái Process trong Unix.
4. Mục tiêu của định thời Process. Các hàng đợi
định thời.
Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Người đăng: Hoàng Hồng Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kiến trúc máy tính và hệ điều hành 9 10 302